نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تحلیل حساسیت نرم‌افزار Hydrus نسبت به داده‌های ورودی در شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشۀ گیاه مرجع چمن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 94-107]
 • آب آبیاری چغندرقند مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری سنجش و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در آب چاهک های امتداد رودخانه سیستان از نقطه صفر مرزی تا تالاب بین المللی هامون [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گیاه گندم تحت سناریوهای مختلف مدیریت زراعی در قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری" تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری زیرسطحی بهینه‌سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول‌ رسی متخلخل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]
 • آبیاری سطحی کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول شلیل مغان تحت آبیاری شیاری دوطرفه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 47-59]
 • آبیاری سفالی تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل محمدی و چای ترش در دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری سنترپیوت ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری شیاری استفاده از شاخص CR در طراحی بهینه سیستم آبیاری ردیفی با مدل SIRMOD [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیار و آبسار تأثیر مکمل‌‌های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 45-54]
 • آبخوان تعیین منشأ و مکانیزم شوری آب زیرزمینی یک منطقه نیمه‌خشک در جنوب شرق ایران با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک و هیدروشیمی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 93-111]
 • آبخوان ارزیابی استعداد آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص دراستیک در محیط GIS [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 200-214]
 • آبخوان دامنه-داران بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی (مطالعه موردی: آبخوان دشت دامنه-‌داران) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 262-278]
 • آبخوان دشت مرند مدل‌سازی دینامیک سیستمی مشارکتی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (محدوده مورد مطالعه دشت مرند، ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبخوان مهاباد مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]
 • آبخوان مهیار جنوبی مدل سازی و بررسی وضعیت کمی آب‌های زیرزمینی آبخوان مهیار جنوبی-دشت آسمان با استفاده از کد MODFLOW [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب زیرزمینی بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت ورامین تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-26]
 • آب زیرزمینی اثر افزایش راندمان کاربری آب بر بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل WEAP در دشت قزوین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 53-62]
 • آب زیرزمینی ارزیابی مکانی متغیرهای کیفی منابع آب زیرزمینی با هدف کاربرد آن در کشاورزی و شرب (مطالعه موردی: دشت مه‏ولات-فیض آباد) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 28-44]
 • آب زیرزمینی مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]
 • آب زیرزمینی مدل سازی و بررسی وضعیت کمی آب‌های زیرزمینی آبخوان مهیار جنوبی-دشت آسمان با استفاده از کد MODFLOW [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب زیرزمینی پایش شبکه تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبشار محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • آب شور تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل محمدی و چای ترش در دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب قابل برنامه ریزی تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب قابل دسترس ارزیابی منابع آب سطحی قابل دسترس در حوضۀ مرزی قره‌تیکان با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و GIS [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • آب قابل دسترس گیاه ارزیابی اثر فرسایش خاک بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل SWAT [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 53-66]
 • آب مجازی بررسی آب مجازی و شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 54-68]
 • آب مجازی بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت مغان، استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • آزمون اندرسون- دارلینگ ﺗﺄثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ماهانه ایستگاه‌های شهر خرم‌آباد و کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون بویژاند تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون پتیت تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در تغییرات آب‌دهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکردهای تجربی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 298-315]
 • آزمون پتیت برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون خاک تأثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 108-119]
 • آزمون شیب سن مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]
 • آزمون کروسکال-والیس ﺗﺄثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ماهانه ایستگاه‌های شهر خرم‌آباد و کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون لانزانته تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در تغییرات آب‌دهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکردهای تجربی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 298-315]
 • آزمون من &ndash مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]
 • آزمون همگنی تحلیل آماری و پیش‌بینی دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با کاربرد مدل SARIMA [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • آزمون همگنی نرمال استاندارد تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی استعداد آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص دراستیک در محیط GIS [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 200-214]
 • آستانه تأثیرگذاری شناسایی آستانه‌ متغیرهای تأثیرگذار بر پهنه‌های سیلاب با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه انتهایی کارون بزرگ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آشکارسازی تغییرات ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند طیفی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 18-35]
 • آلاینده حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلودگی آب سنجش و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در آب چاهک های امتداد رودخانه سیستان از نقطه صفر مرزی تا تالاب بین المللی هامون [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلودگی خاک تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آماره مهارت صحیح ارزیابی قابلیت مدل تحلیل تفکیک‌کننده انعطاف‌پذیر در پیش‌بینی استعداد سیل‌گیری حوزه آبخیز زرینه‌رود [(مقالات آماده انتشار)]
 • آماره موران تحلیل مکانی ناهنجاری تغییرات شوری خاک استان فارس در اثر بارش‌های سنگین بهاره [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 36-49]
 • آنالیز مؤلفه اصلی شبیه‌سازی توزیع مکانی عمق برف با استفاده از هوش مصنوعی و رگرسیون خطی مبتنی بر کاهش ویژگی‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چلگرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز مولفه‌های اصلی پایش شبکه تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنتروپی شانون پایش شبکه تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهن قابل جذب تأثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک‌های آهکی با بافت مختلف [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 196-208]

ا

 • اجزای بافت خاک برآورد اجزاء بافت خاک در شرایط محدودیت پراکنش داده های زمینی به کمک داده‌های ماهواره ای (مطالعۀ موردی: مراتع حوضه آبخیز مرجن) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 66-78]
 • اجزای عملکرد بهینه‌سازی مقدارمصرف و تقسیط کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • احیاء بررسی اثربخشی طرح‌های مدیریت بیابان بر ساکنین اکوسیستم بیابان (مطالعه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]
 • ادغام چند‌منبعی طبقه‌بندی پوشش اراضی استان بوشهر با استفاده از تصاویر ترکیب داده‌های لندست 8 و مودیس [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 143-156]
 • ایران ارزیابی مراحل فنوفازهای رشد درخت زرشک و اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی آن در ایران [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 78-92]
 • ارتفاع نهال توت اثرات روش‌های آبیاری زیرسطحی، سفالی و قطره‌ای بر رشد نهال توت در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • اردبیل مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی ارزیابی راهکارهای تأمین نیاز ‌محیط زیستی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه‌سازی MODSIM و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 120-134]
 • ارزیابی شناسایی آستانه‌ متغیرهای تأثیرگذار بر پهنه‌های سیلاب با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه انتهایی کارون بزرگ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی چندمعیاره پیش‌بینی مناسب‌ترین مناطق برای کاربری‌های جنگل‌داری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 135-149]
 • ارزیابی ریسک کارائی روش راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیة فاضلاب شهری و ارزیابی خطر استفاده از آن در کشاورزی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 84-97]
 • ارزشیابی اثرات اقدامات آبخیزداری بر خدمات چهارگانه آبخیز چهل‌چای استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 18-36]
 • ایزوترم‌ جذب جذب نیترات از محلول آبی توسط بیوچار و بیوچار دارای پوشش آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان اردبیل بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان سیستان و بلوچستان پیش‌بینی ماهانه تبخیر از تشت با استفاده از رویکرد انفرادی و ترکیبی مدل‌های داده-کاوی در مناطق خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان کردستان پیش‌بینی حساسیت‌پذیری سیلاب شهری با استفاده از مدل ترکیبی فازی- دلفی در شهر سنندج [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان لرستان مدل‌سازی رسوب معلق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 50-65]
 • استان لرستان آشکارسازی الگوهای پویای بارش‌های سنگین مولد سیلاب در استان لرستان بر اساس سامانه های همدیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان مازندران ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ تالار استان مازندران با استفاده از ترکیب شاخص‌های کیفیت آب و مدل‌سازی چندمتغیره [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 30-47]
 • استراتژی‌های مدیریتی ارائه استراتژی‌های مناسب مدیریتی زیرساخت‌های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعۀ موردی: شهر کاشان) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 42-52]
 • ایستگاه سینوپتیک بروجرد تخمین بلندمدت تغییرات عوامل اقلیمی ایستگاهی تحت مدل CanESM2 (مطالعۀ موردی: ایستگاه سینوپتیک بروجرد) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • ایشریشیاکولی اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاح خاک ارزیابی موفقیت جنگل‌کاری بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و تأثیر آن بر پوشش گیاهی و خاک در رویشگاه‌های ارژن جمال‌بیگ استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاح‌کننده اثر بیوچار کنوکارپوس بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی تحت کشت ذرّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاح کننده‌ خاک تأثیر استفاده ترکیبی از بیوچار و بنتونیت بر میزان تبخیر و رطوبت خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاح‌کننده خاک تأثیرگذاری زغال زیستی برگ نخل و تفاله لیموترش بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی یک خاک لوم شنی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • اعتبارسنجی ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند طیفی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 18-35]
 • افت سطح آب زیرزمینی شدت بیابان‌زایی تحت تأثیر آب زیرزمینی و فرونشست زمین در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 171-184]
 • افزایش بهره‌وری ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش دوم: از دیدگاه مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • افق A ارزیابی اثر فرسایش خاک بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل SWAT [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 53-66]
 • اقیانوس اطلس ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه ابرقو - سیرجان و الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقدامات آبخیزداری اثرات اقدامات آبخیزداری بر خدمات چهارگانه آبخیز چهل‌چای استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 18-36]
 • اقدامات زیستی اثربخشی اقدامات آبخیزداری در کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزة آبخیز دهلکوه) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • اقدامات مکانیکی اثربخشی اقدامات آبخیزداری در کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزة آبخیز دهلکوه) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • اقدام مدیریتی ارزیابی اثر قرق مرتع بر فرسایش خاک در مقیاس کرت (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 66-77]
 • اقلیم تحلیل همدیدی بارش‌های فوق سنگین و تاثیر آن بر آبدهی اوج سیلاب‌های رودخانه دز (سیلاب سال‌های 1993 و 2005) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 37-55]
 • اقلیم ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکوسیستم بیابان بررسی اثربخشی طرح‌های مدیریت بیابان بر ساکنین اکوسیستم بیابان (مطالعه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]
 • اکوفیزیولوژی خاک اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل-های راش اسالم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی تغییرپذیری روند تغییرات بارش و دما در مقیاس‌های زمانی مختلف در حوزة آبخیز کرخه [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • الگوریتم DREAM ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم بهینه‌ساز ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم پرنده کوت مدل‌سازی فرایند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرنده کوت و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی طراحی کانال‌های جمع‌آوری رواناب شهری برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اطمینان‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم فرابتکاری عملکرد الگوریتم تفاضلی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم های یادگیری ماشین" ارزیابی کارائی روش‌های کاهش بعد در بهبود دقت مدل‌سازی شاخص کیفی آب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم هیبریدی COOT-ANN مدل‌سازی فرایند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرنده کوت و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی کشت ارزیابی مکانی متغیرهای کیفی منابع آب زیرزمینی با هدف کاربرد آن در کشاورزی و شرب (مطالعه موردی: دشت مه‏ولات-فیض آباد) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 28-44]
 • الگوی کشت تدوین الگوی کشت بهینه به‌منظور مدیریت تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهریار [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 217-235]
 • الگوی کشت تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای پیوند از دور ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه ابرقو - سیرجان و الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس [(مقالات آماده انتشار)]
 • امتیازدهی ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت اجتماعی ارائه استراتژی‌های مناسب مدیریتی زیرساخت‌های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعۀ موردی: شهر کاشان) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 42-52]
 • انتقال آلودگی بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی (مطالعه موردی: آبخوان دشت دامنه-‌داران) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 262-278]
 • انتقال باکتری اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندازه ذرات اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • انسجام سازمانی چالش‌ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 48-56]
 • انسو تأثیر شاخص‌های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمۀ غربی ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-27]
 • انکوباسیون تأثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک‌های آهکی با بافت مختلف [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 196-208]
 • اهمیت نسبی شناسایی آستانه‌ متغیرهای تأثیرگذار بر پهنه‌های سیلاب با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه انتهایی کارون بزرگ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اوره تأثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 108-119]
 • اولویت‌بندی ارائه استراتژی‌های مناسب مدیریتی زیرساخت‌های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعۀ موردی: شهر کاشان) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 42-52]
 • اولویت‌بندی اقدامات اثرات اقدامات آبخیزداری بر خدمات چهارگانه آبخیز چهل‌چای استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 18-36]

ب

 • بیابان‌زایی پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 53-66]
 • بادام اثر ریزموجودات مفید بر میزان عناصر برگ و ریشة پایه‌های بادام در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 185-197]
 • باران‌ساز مقایسۀ رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری تحت شبیه‌سازی باران در کاربری‌های مختلف اراضی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 55-68]
 • بارش کاربرد روش‌های زمین آمار در تعیین منحنی‌های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 17-26]
 • بارش تحلیل همدیدی بارش‌های فوق سنگین و تاثیر آن بر آبدهی اوج سیلاب‌های رودخانه دز (سیلاب سال‌های 1993 و 2005) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 37-55]
 • بارش ﺗﺄثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ماهانه ایستگاه‌های شهر خرم‌آباد و کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارش&ndash؛ رواناب ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به فرایند رگبار لحظه‌ای با استفاده از مفاهیم سیستم کنترل سیمولینک نرم افزار متلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارش‌حدی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 87-105]
 • بارش - رواناب تأثیر موجک بر افزایش دقت مدل‌های تخمینی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعۀ موردی: حوضۀ صوفی‌چای) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-79]
 • بارش-رواناب ارزیابی مقایسه‏ ای مدل‌های Sacramento، SMAR و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب روزانه بلندمدت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 279-297]
 • بارش سنگین آشکارسازی الگوهای پویای بارش‌های سنگین مولد سیلاب در استان لرستان بر اساس سامانه های همدیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارش مؤثر برآورد بارش مؤثر به روش حل معکوس و تخمین آن با به‌کارگیری هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 249-261]
 • بارش‌های حدی شواهد و پیامدهای رویداد سیل در ایران از پیش از تاریخ تا کنون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 24-40]
 • بار معلق ارزیابی ‌روش‌های‌‌ محاسبات ‌نرم‌ در ‌برآورد‌ رسوب معلق ‌رودخانه (ایستگاه حسن‌آباد رودخانه تیره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • باروری خاک ارزیابی اثر فرسایش خاک بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل SWAT [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 53-66]
 • بازطراحی بهینه‌سازی طراحی کانال‌های جمع‌آوری رواناب شهری برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اطمینان‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باستان‌شناسی شواهد و پیامدهای رویداد سیل در ایران از پیش از تاریخ تا کنون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 24-40]
 • باغ مرکبات بهینه‌سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول‌ رسی متخلخل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]
 • بافت خاک تأثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک‌های آهکی با بافت مختلف [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 196-208]
 • باکتری ایشریشیاکولی تحلیل منحنی رخنه آلاینده باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازه کود گاوی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • باگاس نیشکر حذف کلراید از زه‌آب کشاورزی با استفاده از نانو زغال زیستی مغناطیسی باگاس نیشکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • باگاس نیشکر حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بایوچار حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخش‌های اقتصادی ارزیابی تأثیر قیمت‌گذاری بر متغییرهای کلان اقتصاد در ایران با استفاده از مدل‌های پویای تعادل عمومی قابل‌محاسبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بردار پشتیبان مقایسه عملکرد روش کلاسیک رگرسیون خطی چندگانه و روش‌های داده‌کاوی نوین در مدل‌سازی بارش سالانه (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 125-142]
 • برف پایش و مقایسه تغییرات NDSI با استفاده از داده‌‌های سنجنده‌های MODIS و ETM+ به‌منظور برآورد پوشش برفی در حوضۀ آبریز کارون شمالی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 68-82]
 • برنامه‌ریزی اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز فریزی و ریگ سفید با استفاده از روش فازی-تاپسیس [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 64-76]
 • برنامه‌ریزی آبیاری بهبود برنامه‌ریزی آبیاری سیستم آبیاری قطره‌ای با اندازه‌گیری میدانی و مدلسازی گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی بیان ژن ارزیابی ‌روش‌های‌‌ محاسبات ‌نرم‌ در ‌برآورد‌ رسوب معلق ‌رودخانه (ایستگاه حسن‌آباد رودخانه تیره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه ریزی فضایی اثرات توسعه شهری بر الگوهای مکانی، زمانی خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن در حوزه آبخیز بندرعباس با نرم‌افزار InVEST [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-106]
 • برنامه‌نویسی بیان ژن مقایسه عملکرد روش کلاسیک رگرسیون خطی چندگانه و روش‌های داده‌کاوی نوین در مدل‌سازی بارش سالانه (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 125-142]
 • برنامه‌نویسی بیان ژن تحلیل عدم قطعیت در شبیه‌سازی دبی مؤثر نشت از سدهای خاکی با الگوریتم مونت‌کارلو و یادگیری ماشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنج ارزیابی شاخص‌های کمبود آب برای تولید محصول برنج در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بُعد محاط تحلیل جریان ماهانۀ رودخانة سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • بیلان آب خاک تأثیر ابعاد رخداد سیل بر میزان تغذیه آبخوان با اندازه گیری مستقیم و شبیه سازی نفوذ در سامانه پخش سیلاب گربایگان [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • بیلان انرژی سطح برآورد تبخیر و تعرق واقعی و نیاز آبی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از الگوریتم سبال [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 20-36]
 • بینی کننده، همبستگی، تابش کلی خورشید، مدل&rlm ارزیابی روابط بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رگرسیون و خوشه‏بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کستلوترانو ایتالیا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌برداری تعارض بین گروداران کلیدی منابع ‌طبیعی در شهرستان‌های اردبیل و گرمی (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • بهره ‌متابولیک اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل-های راش اسالم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره ‌میکروبی اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل-های راش اسالم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره وری تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره وری بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • بهره وری ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گیاه گندم تحت سناریوهای مختلف مدیریت زراعی در قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‎وری بررسی آب مجازی و شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 54-68]
 • بهره‌وری آب بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت مغان، استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • بهره‌وری آب مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌وری آب بررسی کارایی مدل SALTMED در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌وری اقتصادی بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت مغان، استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • بهره‌وری اقتصادی ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش اول: از دیدگاه سامانه آبیاری و مدیریت آب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌وری اقتصادی" بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دهلران استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌وری فیزیکی بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت مغان، استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • بهره‌وری فیزیکی" بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دهلران استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌وری مصرف آب بهبود برنامه‌ریزی آبیاری سیستم آبیاری قطره‌ای با اندازه‌گیری میدانی و مدلسازی گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • به‌ساز طبیعی اثر زغال زیستی و کود ورمی‌کمپوست بر جذب فلز نیکل از خاک توسط گوجه گیلاسی (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 157-170]
 • بهینه سازی استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی مدیریت مصرف سد ایوشان برای مصارف مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی اثر خاک‌پوش‌های زیستی بر مقاومت برشی کانال‌های خاکی تحت شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 98-114]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی (مطالعه موردی: آبخوان دشت دامنه-‌داران) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 262-278]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی طراحی کانال‌های جمع‌آوری رواناب شهری برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اطمینان‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیوچار دارای پوشش آهن جذب نیترات از محلول آبی توسط بیوچار و بیوچار دارای پوشش آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوم سازگان ارزیابی پایداری حوزه آبخیز به کمک شاخص پایداری SWI (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بوجین استان همدان) [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایداری خاکدانه تاثیر کاربرد کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در تناوبهای مختلف کشت در کرت های دایم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری خاکدانه‌ها تأثیرگذاری زغال زیستی برگ نخل و تفاله لیموترش بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی یک خاک لوم شنی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • پارامتر پراکندگی آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی انتقال فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در ستون‌های خاک لومی دست‌خورده و دست‌نخورده [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارامترهای کیفی بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت ورامین تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-26]
 • پارامترهای هندسی روند تغییرات هندسی رودخانه قره‌چای در سال‌های 1347 تا 1400 [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 77-90]
 • پایش توسعه تلفیقی مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایش پایش شبکه تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایش پوشش یا کاربری اراضی مروری بر شاخص‌های پوشش‌گیاهی سنجش از دور در ارزیابی پوشش اراضی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 297-318]
 • پایش تغییرات ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری زمین بر کیفیت آب‌های زیرزمینی حوضۀ آبخیز دهرم در استان فارس [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 165-180]
 • پایش خشکسالی مطالعۀ تطبیقی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی (SPI) و هیدرولوژیک (SSI) بر اساس بهترین تابع توزیع تجمعی برای حوضۀ آبریز ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 53-63]
 • پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه ارزیابی اثر قرق مرتع بر فرسایش خاک در مقیاس کرت (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 66-77]
 • پیامد ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پتاسیم اثر ریزموجودات مفید بر میزان عناصر برگ و ریشة پایه‌های بادام در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 185-197]
 • پیچان‌رود روند تغییرات هندسی رودخانه قره‌چای در سال‌های 1347 تا 1400 [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 77-90]
 • پخش سیلاب تأثیر ابعاد رخداد سیل بر میزان تغذیه آبخوان با اندازه گیری مستقیم و شبیه سازی نفوذ در سامانه پخش سیلاب گربایگان [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • پراکنش جغرافیایی شناسایی و اولویت‌بندی گیاهان به‌منظور حفاظت و تثبیت مارن‌ها (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز تنگ‌سرخ استان فارس) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • پرسپترون چندلایه روش جدید مبتنی بر تصاویر ماهواره لندست 8 و سنجنده مادیس برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع ماهانه در دو اقلیم خشک و نیمه‌خشک [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 180-195]
 • پرش هیدرولیکی محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • پروفیل خاک تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل محمدی و چای ترش در دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش‌بینی جریان تحلیل عدم قطعیت مدل‌های شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش‌بینی جریان ماهانۀ رودخانه (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قزل‌اوزن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پنترومتر مدل سازی تأثیر کاربری اراضی بر سختی سله های فیزیکی در جنوب شرقی اهواز [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 286-296]
 • پهنه ‏بندی ارزیابی مکانی متغیرهای کیفی منابع آب زیرزمینی با هدف کاربرد آن در کشاورزی و شرب (مطالعه موردی: دشت مه‏ولات-فیض آباد) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 28-44]
 • پهنه‌بندی مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهنه بندی خشک‌سالی بررسی ارتباط میان خشک‌سالی کشاورزی و هواشناسی در شمال غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 163-179]
 • پهنه بندی سیلاب ارزیابی خطر سیلاب در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه سناریو‌های مدیریرتی مربوطه با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • پهنه‌های سیلاب شناسایی آستانه‌ متغیرهای تأثیرگذار بر پهنه‌های سیلاب با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه انتهایی کارون بزرگ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوشش اراضی کاربرد الگوریتم پنجره مجزا در شناسایی جزایر حرارتی شهرستان یزد [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 115-129]
 • پوشش اراضی طبقه‌بندی پوشش اراضی استان بوشهر با استفاده از تصاویر ترکیب داده‌های لندست 8 و مودیس [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 143-156]
 • پوشش اراضی مروری بر شاخص‌های پوشش‌گیاهی سنجش از دور در ارزیابی پوشش اراضی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 297-318]
 • پوشش گیاهی معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 60-74]
 • پولیگون تیسن مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیوند از دور ﺗﺄثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ماهانه ایستگاه‌های شهر خرم‌آباد و کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تابع تجمعی گاما مطالعۀ تطبیقی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی (SPI) و هیدرولوژیک (SSI) بر اساس بهترین تابع توزیع تجمعی برای حوضۀ آبریز ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 53-63]
 • تابع توزیع فراوانی تحلیل عدم قطعیت در شبیه‌سازی دبی مؤثر نشت از سدهای خاکی با الگوریتم مونت‌کارلو و یادگیری ماشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاج پوشش اثرات روش‌های آبیاری زیرسطحی، سفالی و قطره‌ای بر رشد نهال توت در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • تاریخ شواهد و پیامدهای رویداد سیل در ایران از پیش از تاریخ تا کنون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 24-40]
 • تبخیر مدل‌سازی فرایند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرنده کوت و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبخیر-تعرق برآورد و ارزیابی الگوریتم توازن انرژی برای سطح از تصاویر ماهواره لندست 5 در تعیین نیاز آبی و بهره‌وری آب محصول چغندرقند با استفاده از داده‌های لایسیمتر [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 251-268]
 • تبخیر-تعرق " پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبخیر خاک تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل محمدی و چای ترش در دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبخیر واقعی پیش‌بینی ماهانه تبخیر از تشت با استفاده از رویکرد انفرادی و ترکیبی مدل‌های داده-کاوی در مناطق خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبخیر و تعرق مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رامهرمز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 112-124]
 • تپه‌ماهور‌های آجی‌گل ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجارت آب بررسی آب مجازی و شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 54-68]
 • تجزیه مدل تحلیل طیفی - هوش مصنوعی با متغیرهای مکانی در تخمین برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه‌ و تحلیل آماری ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ چالوس با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل آماری و شاخص کیفیت آب (WQI) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 38-52]
 • تحلیل حساسیت ارزیابی مقایسه‏ ای مدل‌های Sacramento، SMAR و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب روزانه بلندمدت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 279-297]
 • تحلیل زمانی-مکانی خشکسالی ارزیابی وضعیت خشک‌سالی استان گیلان با استفاده از شاخص کچ– بایرام (KBDI) در انطباق با شاخص درصد نرمال بارندگی (PNPI) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 57-67]
 • تحلیل عاملی تحلیل همدیدی بارش‌های فوق سنگین و تاثیر آن بر آبدهی اوج سیلاب‌های رودخانه دز (سیلاب سال‌های 1993 و 2005) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 37-55]
 • تحلیل عدم قطعیت تحلیل عدم قطعیت در شبیه‌سازی دبی مؤثر نشت از سدهای خاکی با الگوریتم مونت‌کارلو و یادگیری ماشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل مکانی تحلیل ریسک وقوع زمین‌لغزش و واریزه در جاده‌های هراز و لواسانات [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 14-29]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی مقایسه عملکرد روش کلاسیک رگرسیون خطی چندگانه و روش‌های داده‌کاوی نوین در مدل‌سازی بارش سالانه (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 125-142]
 • تحلیل مولفه‌های اصلی مدل تحلیل طیفی - هوش مصنوعی با متغیرهای مکانی در تخمین برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی" ارزیابی کارائی روش‌های کاهش بعد در بهبود دقت مدل‌سازی شاخص کیفی آب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل مؤلفه‌های مستقل" ارزیابی کارائی روش‌های کاهش بعد در بهبود دقت مدل‌سازی شاخص کیفی آب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل همدیدی آشکارسازی الگوهای پویای بارش‌های سنگین مولد سیلاب در استان لرستان بر اساس سامانه های همدیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخریب بوم سازگاران تحلیل و پیش‌بینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخریب بوم‌شناختی توسعه تلفیقی مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخریب و هدررفت خاک معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 60-74]
 • تخصیص کاربری زمین ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری زمین بر کیفیت آب‌های زیرزمینی حوضۀ آبخیز دهرم در استان فارس [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 165-180]
 • تراکم اثر شدت چرای دام بر الگوی توزیع فراوانی و وفور گونه‌ای مراتع شهرستان سربیشه، خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 198-216]
 • تراکم آبراهه پیش‌بینی حساسیت‌پذیری سیلاب شهری با استفاده از مدل ترکیبی فازی- دلفی در شهر سنندج [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترسیب کربن اثرات توسعه شهری بر الگوهای مکانی، زمانی خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن در حوزه آبخیز بندرعباس با نرم‌افزار InVEST [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-106]
 • ترسیب کربن بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترنچر عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • تصاویر لندست تحلیل مکانی ناهنجاری تغییرات شوری خاک استان فارس در اثر بارش‌های سنگین بهاره [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 36-49]
 • تصفیة فاضلاب کارائی روش راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیة فاضلاب شهری و ارزیابی خطر استفاده از آن در کشاورزی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 84-97]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز فریزی و ریگ سفید با استفاده از روش فازی-تاپسیس [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 64-76]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره پیش‌بینی حساسیت‌پذیری سیلاب شهری با استفاده از مدل ترکیبی فازی- دلفی در شهر سنندج [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعارض تعارض بین گروداران کلیدی منابع ‌طبیعی در شهرستان‌های اردبیل و گرمی (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • تعدیل وضع هوا اثرات اجرای پروژه‌های تعدیل آب و هوا بر منابع آب حوضۀ آبریز خاش با استفاده از مدل برنامه‌ریزی و ارزیابی منابع آب (WEAP) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 14-24]
 • تعیین نقاط تغییر تحلیل تغییرات رژیم جریان آب رودخانه‌ای با استفاده از شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله‌رود) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 1-19]
 • تغذیه آب زیرزمینی ارزیابی کارایی مدل‌های فردی و ترکیبی در شناسایی پهنه‌های مستعد نفوذپذیری (حوزۀ آبخیز ماربره- استان لرستان) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 69-86]
 • تغذیه مصنوعی تأثیر ابعاد رخداد سیل بر میزان تغذیه آبخوان با اندازه گیری مستقیم و شبیه سازی نفوذ در سامانه پخش سیلاب گربایگان [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • تغییرات آب و هوایی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 87-105]
 • تغییرات آب و هوایی اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6 [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرات اقلیمی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 269-285]
 • تغییرات اقلیمی برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرات پوشش گیاهی تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب و تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی در تالاب‌های بین‌المللی انزلی، آلماگل، آلاگل و آجی‌گل [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 27-39]
 • تغییرات سطح آب زیرزمینی تدوین الگوی کشت بهینه به‌منظور مدیریت تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهریار [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 217-235]
 • تغییر اقلیم شواهد و پیامدهای رویداد سیل در ایران از پیش از تاریخ تا کنون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 24-40]
 • تغییر اقلیم پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 53-66]
 • تغییر اقلیم ارزیابی تغییر اقلیم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگی در دشت ابهر [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 63-75]
 • تغییر اقلیم تخمین بلندمدت تغییرات عوامل اقلیمی ایستگاهی تحت مدل CanESM2 (مطالعۀ موردی: ایستگاه سینوپتیک بروجرد) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • تغییر اقلیم مقایسه مدل‌های پراکنش گونه‌ای در تعیین چشم انداز رویشگاه گونه پسته وحشی (Pistacia vera L.) در استان خراسان رضوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر اقلیم اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر اقلیم شهودی بر تغییر اقلیم در نواحی رویشی زاگرس مطالعه موردی: (سایت های زوال درختان بلوط استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر اقلیم تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر اقلیم ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه‌بندی اقلیمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر اقلیم" بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دما، بارندگی و منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاشان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر رفتار مقایسه قدرت پیش ‏بینی رهیافت RANAS با نظریه رفتار برنامه‎ریزی‌شده در به‌کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب در میان کشاورزان شهرستان مینودشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 130-148]
 • تغییر کاربری اراضی اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوضه عکس‌العمل سریع (مطالعه موردی: حوضه خیاوچای اردبیل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر کاربری اراضی تحلیل و پیش‌بینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرنما مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفنگدار خلاق پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 181-199]
 • تقاضای آب شبیه سازی تخصیص آب مخزن سد نهند و ارزیابی عملکرد آن تحت سناریوهای افزایشی و کاهشی جریان ورودی تدوین شده در مدل ارزیابی و برنامه‌ریزی آب (WEAP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقسیط کود بهینه‌سازی مقدارمصرف و تقسیط کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقسیط نیتروژن ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت و بهره‌‎وری آب تحت مدیریت مختلف کاربرد کود نیتروژن در کرج [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 26-41]
 • تناسب اراضی پیش‌بینی مناسب‌ترین مناطق برای کاربری‌های جنگل‌داری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 135-149]
 • تنش آبی کاربرد مفهوم ردپای آب در ارزیابی کمبود آب و تنش آبی بخش کشاورزی استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 233-248]
 • تنش آبی بررسی کارایی مدل SALTMED در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنوع اثر شدت چرای دام بر الگوی توزیع فراوانی و وفور گونه‌ای مراتع شهرستان سربیشه، خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 198-216]
 • تنوع زیستی تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب و تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی در تالاب‌های بین‌المللی انزلی، آلماگل، آلاگل و آجی‌گل [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 27-39]
 • تهران اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6 [(مقالات آماده انتشار)]
 • توابع تولید بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • توان بوم‌شناختی اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز فریزی و ریگ سفید با استفاده از روش فازی-تاپسیس [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 64-76]
 • توان بوم‌شناختی پیش‌بینی مناسب‌ترین مناطق برای کاربری‌های جنگل‌داری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 135-149]
 • توان بوم‌شناختی آبخیز اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان- ساختار- انعطاف پذیری اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR [(مقالات آماده انتشار)]
 • توزیع جغرافیایی گونه‌ها مقایسه مدل‌های پراکنش گونه‌ای در تعیین چشم انداز رویشگاه گونه پسته وحشی (Pistacia vera L.) در استان خراسان رضوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توزیع زمانی روند تغییرات بارش و دما در مقیاس‌های زمانی مختلف در حوزة آبخیز کرخه [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • توزیع مکانی شبیه‌سازی توزیع مکانی عمق برف با استفاده از هوش مصنوعی و رگرسیون خطی مبتنی بر کاهش ویژگی‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چلگرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه‌کیله، استان مازندران [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 90-107]
 • توسعه پایدار ارزیابی پایداری حوزه آبخیز به کمک شاخص پایداری SWI (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بوجین استان همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار شهری اثرات توسعه شهری بر الگوهای مکانی، زمانی خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن در حوزه آبخیز بندرعباس با نرم‌افزار InVEST [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-106]
 • تولید رسوب مقایسۀ رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری تحت شبیه‌سازی باران در کاربری‌های مختلف اراضی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 55-68]
 • تئوری بیزین ارزیابی کارایی مدل‌های فردی و ترکیبی در شناسایی پهنه‌های مستعد نفوذپذیری (حوزۀ آبخیز ماربره- استان لرستان) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 69-86]
 • تئوری فراکتال برآورد شدت بارش و توزیع مکانی آن مبتنی بر تئوری فرکتال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیره - بروجرد) [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جذب حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز [(مقالات آماده انتشار)]
 • جذب آب تأثیر استفاده ترکیبی از بیوچار و بنتونیت بر میزان تبخیر و رطوبت خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • جذب ریشه تحلیل حساسیت نرم‌افزار Hydrus نسبت به داده‌های ورودی در شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشۀ گیاه مرجع چمن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 94-107]
 • جذب سطحی تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان ترجیحی اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان سطحی تاثیر پوشش گیاه یونجه بر رواناب تولیدی در مقیاس کرت‌های فرسایشی با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ ساز‎‎ باران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان‌های متمرکز معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 60-74]
 • جستجوی کلاغ پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 181-199]
 • جنگل تصادفی ارزیابی کارایی مدل‌های فردی و ترکیبی در شناسایی پهنه‌های مستعد نفوذپذیری (حوزۀ آبخیز ماربره- استان لرستان) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 69-86]
 • جنگل تصادفی مدل‌سازی رسوب معلق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 50-65]
 • جنگل تصادفی پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 181-199]
 • جنگل تصادفی روش جدید مبتنی بر تصاویر ماهواره لندست 8 و سنجنده مادیس برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع ماهانه در دو اقلیم خشک و نیمه‌خشک [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 180-195]
 • جنگل تصادفی ارزیابی کارآمدی سه مدل داده‌کاوی در پهنه بندی مناطق حساس به رخداد آبکند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست سد بوستان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگل‌کاری بررسی خصوصیات زیست مهندسی گونه‌های بنه و داغداغان در تثبیت بیولوژیکی دامنه‌ها در ارتباط با شیب (مطالعه موردی‌: جنگل‌کاری‌های حاشیه سد کلان ملایر) [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چاه‌های بهره‌برداری بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت ورامین تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-26]
 • چرای دام اثر شدت چرای دام بر الگوی توزیع فراوانی و وفور گونه‌ای مراتع شهرستان سربیشه، خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 198-216]
 • چغندرقند برآورد و ارزیابی الگوریتم توازن انرژی برای سطح از تصاویر ماهواره لندست 5 در تعیین نیاز آبی و بهره‌وری آب محصول چغندرقند با استفاده از داده‌های لایسیمتر [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 251-268]

ح

 • حبله‌رود تحلیل تغییرات رژیم جریان آب رودخانه‌ای با استفاده از شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله‌رود) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 1-19]
 • حجم منفذی تحلیل منحنی رخنه آلاینده باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازه کود گاوی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • حداکثر آنتروپی اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز شمال دشت بیرجند با استفاده از عوامل مورفومتری و مدل ویکور [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • حداکثر آنتروپی ارزیابی کارآمدی سه مدل داده‌کاوی در پهنه بندی مناطق حساس به رخداد آبکند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست سد بوستان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حداکثر دبی هیدروگراف سیلاب اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوضه عکس‌العمل سریع (مطالعه موردی: حوضه خیاوچای اردبیل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حرکت انگشتی تأثیر ابعاد رخداد سیل بر میزان تغذیه آبخوان با اندازه گیری مستقیم و شبیه سازی نفوذ در سامانه پخش سیلاب گربایگان [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • حرکت‌های ‌‌دامنه‌ای تحلیل ریسک وقوع زمین‌لغزش و واریزه در جاده‌های هراز و لواسانات [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 14-29]
 • حساسیت به فرسایش ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقۀ اسلام‌آباد غرب، استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 150-162]
 • حفاظت آب و خاک تاثیر پوشش گیاه یونجه بر رواناب تولیدی در مقیاس کرت‌های فرسایشی با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ ساز‎‎ باران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حفاظت خاک ارزیابی اثر فرسایش خاک بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل SWAT [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 53-66]
 • حفاظت خاک ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقۀ اسلام‌آباد غرب، استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 150-162]
 • حکمرانی تعارض بین گروداران کلیدی منابع ‌طبیعی در شهرستان‌های اردبیل و گرمی (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • حل معکوس برآورد بارش مؤثر به روش حل معکوس و تخمین آن با به‌کارگیری هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 249-261]
 • حوزة آبخیز گرگانرود پیش‌بینی مناسب‌ترین مناطق برای کاربری‌های جنگل‌داری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 135-149]
 • حوزه آبخیز گالیکش ارزیابی مقایسه‏ ای مدل‌های Sacramento، SMAR و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب روزانه بلندمدت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 279-297]
 • حوزه آبخیز هراز پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (منطقه مورد مطالعه: بخشی از حوزه آبخیز هراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوزه سفیدرود بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوضة آبریز تحلیل همدیدی بارش‌های فوق سنگین و تاثیر آن بر آبدهی اوج سیلاب‌های رودخانه دز (سیلاب سال‌های 1993 و 2005) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 37-55]
 • حوضه ابرقو - سیرجان ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه ابرقو - سیرجان و الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوضه کرخه مدل‌سازی رسوب معلق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 50-65]
 • حوضه های مرزی ارزیابی منابع آب سطحی قابل دسترس در حوضۀ مرزی قره‌تیکان با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و GIS [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • حوضۀ آبریز خاش اثرات اجرای پروژه‌های تعدیل آب و هوا بر منابع آب حوضۀ آبریز خاش با استفاده از مدل برنامه‌ریزی و ارزیابی منابع آب (WEAP) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 14-24]
 • حوضۀ آبریز کارون شمالی پایش و مقایسه تغییرات NDSI با استفاده از داده‌‌های سنجنده‌های MODIS و ETM+ به‌منظور برآورد پوشش برفی در حوضۀ آبریز کارون شمالی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 68-82]
 • حوضۀ رودخانه گاماسیاب مقایسۀ عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی با مدل IHACRES در مدل‌سازی جریان حوضۀ آبریز رودخانۀ گاماسیاب [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]

خ

 • خاک تحلیل حساسیت نرم‌افزار Hydrus نسبت به داده‌های ورودی در شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشۀ گیاه مرجع چمن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 94-107]
 • خاک‌پوش زیستی اثر خاک‌پوش‌های زیستی بر مقاومت برشی کانال‌های خاکی تحت شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 98-114]
 • خاک‌های شور تأثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-46]
 • خدمات اکوسیستمی اثرات توسعه شهری بر الگوهای مکانی، زمانی خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن در حوزه آبخیز بندرعباس با نرم‌افزار InVEST [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-106]
 • خزه ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسارات سیل ارزیابی خطر سیلاب در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه سناریو‌های مدیریرتی مربوطه با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • خشکسالی تأثیر شاخص‌های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمۀ غربی ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-27]
 • خشکسالی ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی زمان حال و پیش‌نگری آن در آینده در حوزه آبخیز تجن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشک‌سالی تغییرات زمانی و مکانی خشک‌سالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص‌های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای در شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 72-89]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 14-25]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطای درون‌یابی برآورد شدت بارش و توزیع مکانی آن مبتنی بر تئوری فرکتال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیره - بروجرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطرپذیری ارائه استراتژی‌های مناسب مدیریتی زیرساخت‌های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعۀ موردی: شهر کاشان) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 42-52]
 • خنداب روند تغییرات هندسی رودخانه قره‌چای در سال‌های 1347 تا 1400 [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 77-90]
 • خودهمبستگی نگار تحلیل آماری و پیش‌بینی دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با کاربرد مدل SARIMA [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]

د

 • داده پرت تحلیل آماری و پیش‌بینی دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با کاربرد مدل SARIMA [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • داده کاوی پیش‌بینی ماهانه تبخیر از تشت با استفاده از رویکرد انفرادی و ترکیبی مدل‌های داده-کاوی در مناطق خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • داده‌کاوی مقایسه عملکرد روش کلاسیک رگرسیون خطی چندگانه و روش‌های داده‌کاوی نوین در مدل‌سازی بارش سالانه (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 125-142]
 • دانشگاه فردوسی مشهد ارزیابی خطر سیلاب در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه سناریو‌های مدیریرتی مربوطه با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • دبی رودخانه برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبی مؤثر نشت تحلیل عدم قطعیت در شبیه‌سازی دبی مؤثر نشت از سدهای خاکی با الگوریتم مونت‌کارلو و یادگیری ماشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دریاچه ارومیه کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول شلیل مغان تحت آبیاری شیاری دوطرفه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 47-59]
 • دریاچه ارومیه مطالعۀ تطبیقی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی (SPI) و هیدرولوژیک (SSI) بر اساس بهترین تابع توزیع تجمعی برای حوضۀ آبریز ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 53-63]
 • دریاچه ارومیه ارزیابی راهکارهای تأمین نیاز ‌محیط زیستی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه‌سازی MODSIM و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 120-134]
 • دریاچه ارومیه توسعه یک سیستم تصمیم‌یار آبیاری و بررسی انطباق‌پذیری آن با شرایط شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دراستیک ارزیابی استعداد آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص دراستیک در محیط GIS [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 200-214]
 • درخت‌کاری ارزیابی موفقیت جنگل‌کاری بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و تأثیر آن بر پوشش گیاهی و خاک در رویشگاه‌های ارژن جمال‌بیگ استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • درصد زنده‌مانی ارزیابی موفقیت جنگل‌کاری بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و تأثیر آن بر پوشش گیاهی و خاک در رویشگاه‌های ارژن جمال‌بیگ استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • درون‌یابی ارزیابی زمانی-مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان زاهدان به‌منظور مصارف شرب و کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 236-250]
 • درون‌یابی کریجینگ سنجش و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در آب چاهک های امتداد رودخانه سیستان از نقطه صفر مرزی تا تالاب بین المللی هامون [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشت ابهر ارزیابی تغییر اقلیم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگی در دشت ابهر [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 63-75]
 • دشت بیرجند اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز شمال دشت بیرجند با استفاده از عوامل مورفومتری و مدل ویکور [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • دشت پلدشت بررسی آب مجازی و شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 54-68]
 • دشت قزوین اثر افزایش راندمان کاربری آب بر بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل WEAP در دشت قزوین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 53-62]
 • دشت مغان بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت مغان، استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • دما ارزیابی تغییر اقلیم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگی در دشت ابهر [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 63-75]
 • دما ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه ابرقو - سیرجان و الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس [(مقالات آماده انتشار)]
 • دمای سطح زمین کاربرد الگوریتم پنجره مجزا در شناسایی جزایر حرارتی شهرستان یزد [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 115-129]
 • دمای سطح زمین روش جدید مبتنی بر تصاویر ماهواره لندست 8 و سنجنده مادیس برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع ماهانه در دو اقلیم خشک و نیمه‌خشک [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 180-195]
 • دمای گرماکافت تأثیر استفاده ترکیبی از بیوچار و بنتونیت بر میزان تبخیر و رطوبت خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دورنبوس و کسام برآورد بارش مؤثر به روش حل معکوس و تخمین آن با به‌کارگیری هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 249-261]
 • دوره‌های‌ خشک و مرطوب تأثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-46]

ذ

 • ذخیره رطوبت تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل محمدی و چای ترش در دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذرت بهبود برنامه‌ریزی آبیاری سیستم آبیاری قطره‌ای با اندازه‌گیری میدانی و مدلسازی گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • راکتور ناپیوستة متوالی کارائی روش راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیة فاضلاب شهری و ارزیابی خطر استفاده از آن در کشاورزی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 84-97]
 • راندمان آب تأثیر مکمل‌‌های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 45-54]
 • راندمان کاربرد آب استفاده از شاخص CR در طراحی بهینه سیستم آبیاری ردیفی با مدل SIRMOD [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبرد تدافعی ارائه استراتژی‌های مناسب مدیریتی زیرساخت‌های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعۀ موردی: شهر کاشان) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 42-52]
 • راهکار ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهکارهای احیاء ارزیابی راهکارهای تأمین نیاز ‌محیط زیستی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه‌سازی MODSIM و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 120-134]
 • رتبه‌بندی آبخیز توسعه تلفیقی مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رتبه‌بندی سنگ‌ها ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقۀ اسلام‌آباد غرب، استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 150-162]
 • رخدادهای بارش سنگین ارزیابی محصولات بارش ماهواره‌ای جهت برآورد رخدادهای بارشی سنگین در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 107-122]
 • ردپای آب کاربرد مفهوم ردپای آب در ارزیابی کمبود آب و تنش آبی بخش کشاورزی استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 233-248]
 • ردپای آب ارزیابی شاخص‌های کمبود آب برای تولید محصول برنج در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزجانداران اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل-های راش اسالم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزمقیاس‌نمایی پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 53-66]
 • ریزمقیاس‌نمایی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 87-105]
 • ریزمقیاس‌نمایی" بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دما، بارندگی و منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاشان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزموجودات" تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسوب مقایسۀ توزیع اندازة ذرات رسوبات معادن شن و ماسۀ کوهی و رودخانه‌ای شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 52-65]
 • رسوب ارزیابی ‌روش‌های‌‌ محاسبات ‌نرم‌ در ‌برآورد‌ رسوب معلق ‌رودخانه (ایستگاه حسن‌آباد رودخانه تیره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسوبات بادی بررسی اثربخشی طرح‌های مدیریت بیابان بر ساکنین اکوسیستم بیابان (مطالعه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]
 • رسوب‌گذاری بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشد رویشی بهینه‌سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول‌ رسی متخلخل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]
 • رشد گیاه بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 14-25]
 • ریشه بررسی خصوصیات زیست مهندسی گونه‌های بنه و داغداغان در تثبیت بیولوژیکی دامنه‌ها در ارتباط با شیب (مطالعه موردی‌: جنگل‌کاری‌های حاشیه سد کلان ملایر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رطوبت خاک اثرات روش‌های آبیاری زیرسطحی، سفالی و قطره‌ای بر رشد نهال توت در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • رفاه ارزیابی تأثیر قیمت‌گذاری بر متغییرهای کلان اقتصاد در ایران با استفاده از مدل‌های پویای تعادل عمومی قابل‌محاسبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقم محلی شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ارقام لوبیای چشم‌بلبلی تحت شرایط کم‌آبیاری با استفاده از مدل DSSAT [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 215-232]
 • رگبار کاربرد روش‌های زمین آمار در تعیین منحنی‌های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 17-26]
 • رگرسیون مقایسه عملکرد روش کلاسیک رگرسیون خطی چندگانه و روش‌های داده‌کاوی نوین در مدل‌سازی بارش سالانه (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 125-142]
 • رگرسیون خطی کاربرد الگوریتم پنجره مجزا در شناسایی جزایر حرارتی شهرستان یزد [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 115-129]
 • رگرسیون خطی چندگانه مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN [(مقالات آماده انتشار)]
 • رگرسیون فرآیند گاوسی پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (منطقه مورد مطالعه: بخشی از حوزه آبخیز هراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهیافت RANAS مقایسه قدرت پیش ‏بینی رهیافت RANAS با نظریه رفتار برنامه‎ریزی‌شده در به‌کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب در میان کشاورزان شهرستان مینودشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 130-148]
 • روی شاخص‌های آلایندگی فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام (مشکین شهر، اردبیل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رواناب بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 87-105]
 • رواناب آهسته ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به فرایند رگبار لحظه‌ای با استفاده از مفاهیم سیستم کنترل سیمولینک نرم افزار متلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رواناب سریع ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به فرایند رگبار لحظه‌ای با استفاده از مفاهیم سیستم کنترل سیمولینک نرم افزار متلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رواناب شهری بهینه‌سازی طراحی کانال‌های جمع‌آوری رواناب شهری برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اطمینان‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رودخانة چالوس ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ چالوس با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل آماری و شاخص کیفیت آب (WQI) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 38-52]
 • رودخانه روند تغییرات هندسی رودخانه قره‌چای در سال‌های 1347 تا 1400 [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 77-90]
 • رودخانه تلار ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ تالار استان مازندران با استفاده از ترکیب شاخص‌های کیفیت آب و مدل‌سازی چندمتغیره [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 30-47]
 • رودخانه کارون تحلیل روند تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با بهره‌گیری از آزمون ناپارامتری من‌-کندال و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رودخانه میمه سهم اثر دو سرشاخه سیول و قدح در کاهش کیفیت آب رودخانۀ میمه؛ تعیین نقاط بحران خیز و ارائه راهکارها [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 79-93]
 • رودخانۀ قزل‌اوزن تحلیل عدم قطعیت مدل‌های شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش‌بینی جریان ماهانۀ رودخانه (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قزل‌اوزن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش آنتروپی ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از رویکرد منطق فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز نکارود [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • روش چارلز برت ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش ژانگ تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش سلسله مراتبی ارزیابی راهکارهای تأمین نیاز ‌محیط زیستی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه‌سازی MODSIM و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 120-134]
 • روش عددی بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی (مطالعه موردی: آبخوان دشت دامنه-‌داران) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 262-278]
 • روش فو تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش قهرمان برآورد شدت بارش و توزیع مکانی آن مبتنی بر تئوری فرکتال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیره - بروجرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویشگاه مرتعی بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش منحنی‌ جرم مضاعف تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در تغییرات آب‌دهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکردهای تجربی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 298-315]
 • روش نسبت تغییر شیب مقدار تجمعی تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در تغییرات آب‌دهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکردهای تجربی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 298-315]
 • روش نیمه‌کمی ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت و بهره‌‎وری آب تحت مدیریت مختلف کاربرد کود نیتروژن در کرج [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 26-41]
 • روش ویکور اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز شمال دشت بیرجند با استفاده از عوامل مورفومتری و مدل ویکور [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • رویکرد فازی توسعه تلفیقی مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روند تحلیل آماری و پیش‌بینی دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با کاربرد مدل SARIMA [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • روند بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • روند ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه ابرقو - سیرجان و الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زادآوری طبیعی ارزیابی موفقیت جنگل‌کاری بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و تأثیر آن بر پوشش گیاهی و خاک در رویشگاه‌های ارژن جمال‌بیگ استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاهدان ارزیابی زمانی-مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان زاهدان به‌منظور مصارف شرب و کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 236-250]
 • زبان فرترن تحلیل عدم قطعیت در شبیه‌سازی دبی مؤثر نشت از سدهای خاکی با الگوریتم مونت‌کارلو و یادگیری ماشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیرآبخیزهای تیمار و شاهد اثرات اقدامات آبخیزداری بر خدمات چهارگانه آبخیز چهل‌چای استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 18-36]
 • زرشک ارزیابی مراحل فنوفازهای رشد درخت زرشک و اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی آن در ایران [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 78-92]
 • زیست‌توده ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گیاه گندم تحت سناریوهای مختلف مدیریت زراعی در قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیست‌مهندسی معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 60-74]
 • زمان تأخیر تحلیل جریان ماهانۀ رودخانة سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • زمان قطع جریان استفاده از شاخص CR در طراحی بهینه سیستم آبیاری ردیفی با مدل SIRMOD [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمین‌آمار سنجش و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در آب چاهک های امتداد رودخانه سیستان از نقطه صفر مرزی تا تالاب بین المللی هامون [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمین لغزش پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (منطقه مورد مطالعه: بخشی از حوزه آبخیز هراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمین‌لغزش ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از رویکرد منطق فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز نکارود [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • زنجیره غذایی اثر زغال زیستی و کود ورمی‌کمپوست بر جذب فلز نیکل از خاک توسط گوجه گیلاسی (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 157-170]
 • زهکش جمع‌کننده عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • زوال درختان بلوط و استان ایلام شهودی بر تغییر اقلیم در نواحی رویشی زاگرس مطالعه موردی: (سایت های زوال درختان بلوط استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]

ژ

 • ژئوالکتریک تعیین منشأ و مکانیزم شوری آب زیرزمینی یک منطقه نیمه‌خشک در جنوب شرق ایران با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک و هیدروشیمی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 93-111]

س

 • سازند آغاجاری مقایسۀ رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری تحت شبیه‌سازی باران در کاربری‌های مختلف اراضی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 55-68]
 • سازند گچساران مقایسۀ رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری تحت شبیه‌سازی باران در کاربری‌های مختلف اراضی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 55-68]
 • سازند گچساران سهم اثر دو سرشاخه سیول و قدح در کاهش کیفیت آب رودخانۀ میمه؛ تعیین نقاط بحران خیز و ارائه راهکارها [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 79-93]
 • سازی هیدرولوژی ارزیابی روابط بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رگرسیون و خوشه‏بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کستلوترانو ایتالیا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست‌گذاری کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه‌کیله، استان مازندران [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 90-107]
 • سامانه آبیاری ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش دوم: از دیدگاه مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 25-37]
 • سامانه نیاز آب مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانه‌های نوین آبیاری ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش اول: از دیدگاه سامانه آبیاری و مدیریت آب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبال برآورد و ارزیابی الگوریتم توازن انرژی برای سطح از تصاویر ماهواره لندست 5 در تعیین نیاز آبی و بهره‌وری آب محصول چغندرقند با استفاده از داده‌های لایسیمتر [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 251-268]
 • سیب‌زمینی تعیین نیاز آبی الگوی کشت غالب دشت اردبیل بر اساس آمارهای به روز هواشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سد ایوشان استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی مدیریت مصرف سد ایوشان برای مصارف مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • سد بوستان ارزیابی کارآمدی سه مدل داده‌کاوی در پهنه بندی مناطق حساس به رخداد آبکند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست سد بوستان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سد حوضیان ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند طیفی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 18-35]
 • سدیم حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سد نهند شبیه سازی تخصیص آب مخزن سد نهند و ارزیابی عملکرد آن تحت سناریوهای افزایشی و کاهشی جریان ورودی تدوین شده در مدل ارزیابی و برنامه‌ریزی آب (WEAP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرب شاخص‌های آلایندگی فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام (مشکین شهر، اردبیل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیرجان ارزیابی استعداد آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص دراستیک در محیط GIS [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 200-214]
 • سرریز اوجی محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • سری زمانی دبی تحلیل تغییرات رژیم جریان آب رودخانه‌ای با استفاده از شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله‌رود) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 1-19]
 • سرمایه‌گذاری ارزیابی تأثیر قیمت‌گذاری بر متغییرهای کلان اقتصاد در ایران با استفاده از مدل‌های پویای تعادل عمومی قابل‌محاسبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستان چالش‌ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 48-56]
 • سیستم آبیاری ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری زمین بر کیفیت آب‌های زیرزمینی حوضۀ آبخیز دهرم در استان فارس [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 165-180]
 • سیستم دینامیک مدل‌سازی دینامیک سیستمی مشارکتی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (محدوده مورد مطالعه دشت مرند، ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم کشت روی پشته‌های بلند ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش دوم: از دیدگاه مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیسیل، ایستگاه هواشناسی، پیش&rlm ارزیابی روابط بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رگرسیون و خوشه‏بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کستلوترانو ایتالیا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سکوسترین مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیل شواهد و پیامدهای رویداد سیل در ایران از پیش از تاریخ تا کنون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 24-40]
 • سیلاب ارزیابی خطر سیلاب در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه سناریو‌های مدیریرتی مربوطه با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • سیلاب شهری ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 269-285]
 • سلامت حوزه آبخیز ارزیابی پایداری حوزه آبخیز به کمک شاخص پایداری SWI (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بوجین استان همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیلخیزی اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز شمال دشت بیرجند با استفاده از عوامل مورفومتری و مدل ویکور [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • سله مدل سازی تأثیر کاربری اراضی بر سختی سله های فیزیکی در جنوب شرقی اهواز [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 286-296]
 • سمیت گیاهی" تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیمولینک هیدروگراف ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به فرایند رگبار لحظه‌ای با استفاده از مفاهیم سیستم کنترل سیمولینک نرم افزار متلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • سناریو اثر افزایش راندمان کاربری آب بر بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل WEAP در دشت قزوین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 53-62]
 • سناریو A1B" پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سناریو تخصیص استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی مدیریت مصرف سد ایوشان برای مصارف مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • سناریونویسی ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی زمان حال و پیش‌نگری آن در آینده در حوزه آبخیز تجن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سناریوهای RCP ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه‌بندی اقلیمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سناریو‌های SSP ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 269-285]
 • سناریوهای ترکیب ارزیابی کارایی مدل‌های فردی و ترکیبی در شناسایی پهنه‌های مستعد نفوذپذیری (حوزۀ آبخیز ماربره- استان لرستان) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 69-86]
 • سینتیک جذب نیترات از محلول آبی توسط بیوچار و بیوچار دارای پوشش آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سینتیک تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجش‌ازدور شبیه‌سازی توزیع مکانی عمق برف با استفاده از هوش مصنوعی و رگرسیون خطی مبتنی بر کاهش ویژگی‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چلگرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجش‌ازدور تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجش از دور تأثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-46]
 • سنجش از دور تغییرات زمانی و مکانی خشک‌سالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص‌های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای در شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 72-89]
 • سنجش از دور مروری بر شاخص‌های پوشش‌گیاهی سنجش از دور در ارزیابی پوشش اراضی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 297-318]
 • سنجش ‌از دور ارزیابی و صحت‌سنجی شاخص‌های پایش شوری در دشت قزوین [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 40-51]
 • سنجش ‌از دور ارزیابی محصولات بارش ماهواره‌ای جهت برآورد رخدادهای بارشی سنگین در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 107-122]
 • سند ملی آب تعیین نیاز آبی الگوی کشت غالب دشت اردبیل بر اساس آمارهای به روز هواشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سینوپتیک تحلیل همدیدی بارش‌های فوق سنگین و تاثیر آن بر آبدهی اوج سیلاب‌های رودخانه دز (سیلاب سال‌های 1993 و 2005) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 37-55]

ش

 • شاخص توسعه تلفیقی مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص GSI برآورد اجزاء بافت خاک در شرایط محدودیت پراکنش داده های زمینی به کمک داده‌های ماهواره ای (مطالعۀ موردی: مراتع حوضه آبخیز مرجن) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 66-78]
 • شاخص HAND ارزیابی کارآمدی سه مدل داده‌کاوی در پهنه بندی مناطق حساس به رخداد آبکند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست سد بوستان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص آسیب‌پذیری بهینه‌سازی طراحی کانال‌های جمع‌آوری رواناب شهری برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اطمینان‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص اطمینان‌پذیری بهینه‌سازی طراحی کانال‌های جمع‌آوری رواناب شهری برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اطمینان‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص اکوسیستمی تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب و تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی در تالاب‌های بین‌المللی انزلی، آلماگل، آلاگل و آجی‌گل [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 27-39]
 • شاخص بارش استانداردشده (SPI) مطالعۀ تطبیقی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی (SPI) و هیدرولوژیک (SSI) بر اساس بهترین تابع توزیع تجمعی برای حوضۀ آبریز ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 53-63]
 • شاخص برداشت شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ارقام لوبیای چشم‌بلبلی تحت شرایط کم‌آبیاری با استفاده از مدل DSSAT [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 215-232]
 • شاخص تنش آبی ارزیابی شاخص‌های کمبود آب برای تولید محصول برنج در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص جامع آلودگی کارائی روش راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیة فاضلاب شهری و ارزیابی خطر استفاده از آن در کشاورزی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 84-97]
 • شاخص جریان دبی استاندارد (SSI) مطالعۀ تطبیقی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی (SPI) و هیدرولوژیک (SSI) بر اساس بهترین تابع توزیع تجمعی برای حوضۀ آبریز ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 53-63]
 • شاخص حساسیت زمین‌لغزش پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (منطقه مورد مطالعه: بخشی از حوزه آبخیز هراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص خشکی دمارتن ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه‌بندی اقلیمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص خشک‌سالی ارزیابی تأثیرات شاخص‌های خشک‌سالی بر شاخص فقر آبی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص خورندگی بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص رطوبت توپوگرافی پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 25-37]
 • شاخص فقر آبی ارزیابی تأثیرات شاخص‌های خشک‌سالی بر شاخص فقر آبی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص کیفی آب" ارزیابی کارائی روش‌های کاهش بعد در بهبود دقت مدل‌سازی شاخص کیفی آب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص کیفیت آب ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ چالوس با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل آماری و شاخص کیفیت آب (WQI) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 38-52]
 • شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI) ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری زمین بر کیفیت آب‌های زیرزمینی حوضۀ آبخیز دهرم در استان فارس [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 165-180]
 • شاخص موران جهانی کاربرد الگوریتم پنجره مجزا در شناسایی جزایر حرارتی شهرستان یزد [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 115-129]
 • شاخص مورفومتریک ارزیابی قابلیت مدل تحلیل تفکیک‌کننده انعطاف‌پذیر در پیش‌بینی استعداد سیل‌گیری حوزه آبخیز زرینه‌رود [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص‌های آلودگی تاًثیر معدن‌کاری زغال‌سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها در خاک سطحی منطقه کارمزد [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 56-71]
 • شاخص‌های ترمودینامیکی آشکارسازی الگوهای پویای بارش‌های سنگین مولد سیلاب در استان لرستان بر اساس سامانه های همدیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص‌های عملکرد مخزن شبیه سازی تخصیص آب مخزن سد نهند و ارزیابی عملکرد آن تحت سناریوهای افزایشی و کاهشی جریان ورودی تدوین شده در مدل ارزیابی و برنامه‌ریزی آب (WEAP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص‌های کیفیت آب ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ تالار استان مازندران با استفاده از ترکیب شاخص‌های کیفیت آب و مدل‌سازی چندمتغیره [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 30-47]
 • شاخص‌های گیاهی مروری بر شاخص‌های پوشش‌گیاهی سنجش از دور در ارزیابی پوشش اراضی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 297-318]
 • شاخص‌های گرمایی شهودی بر تغییر اقلیم در نواحی رویشی زاگرس مطالعه موردی: (سایت های زوال درختان بلوط استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص وضعیت پوشش گیاهی تغییرات زمانی و مکانی خشک‌سالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص‌های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای در شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 72-89]
 • شاخص وضعیت دمایی تغییرات زمانی و مکانی خشک‌سالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص‌های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای در شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 72-89]
 • شاخص ویلکاکس ارزیابی زمانی-مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان زاهدان به‌منظور مصارف شرب و کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 236-250]
 • شار گرمای خالص برآورد تبخیر و تعرق واقعی و نیاز آبی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از الگوریتم سبال [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 20-36]
 • شار گرمای محسوس برآورد تبخیر و تعرق واقعی و نیاز آبی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از الگوریتم سبال [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 20-36]
 • شار گرمای نهان برآورد تبخیر و تعرق واقعی و نیاز آبی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از الگوریتم سبال [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 20-36]
 • شبکة عصبی برآورد بارش مؤثر به روش حل معکوس و تخمین آن با به‌کارگیری هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 249-261]
 • شبکه عصبی شبیه‌سازی توزیع مکانی عمق برف با استفاده از هوش مصنوعی و رگرسیون خطی مبتنی بر کاهش ویژگی‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چلگرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی پرسپترون بررسی ارتباط میان خشک‌سالی کشاورزی و هواشناسی در شمال غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 163-179]
 • شبکه عصبی فازی ارزیابی ‌روش‌های‌‌ محاسبات ‌نرم‌ در ‌برآورد‌ رسوب معلق ‌رودخانه (ایستگاه حسن‌آباد رودخانه تیره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی مصنوعی تأثیر موجک بر افزایش دقت مدل‌های تخمینی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعۀ موردی: حوضۀ صوفی‌چای) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-79]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسۀ عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی با مدل IHACRES در مدل‌سازی جریان حوضۀ آبریز رودخانۀ گاماسیاب [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رامهرمز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 112-124]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 181-199]
 • شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی فرایند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرنده کوت و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی تحلیل عدم قطعیت مدل‌های شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش‌بینی جریان ماهانۀ رودخانه (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قزل‌اوزن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه سازی پیش‌بینی ماهانه تبخیر از تشت با استفاده از رویکرد انفرادی و ترکیبی مدل‌های داده-کاوی در مناطق خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه‌سازی مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]
 • شبیه‌سازی ارزیابی راهکارهای تأمین نیاز ‌محیط زیستی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه‌سازی MODSIM و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 120-134]
 • شبیه‌سازی ارزیابی مقایسه‏ ای مدل‌های Sacramento، SMAR و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب روزانه بلندمدت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 279-297]
 • شبیه‌سازی آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی انتقال فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در ستون‌های خاک لومی دست‌خورده و دست‌نخورده [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه‌سازی آبخیز اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه‌سازی باران ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه‌سازی بارندگی اثر خاک‌پوش‌های زیستی بر مقاومت برشی کانال‌های خاکی تحت شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 98-114]
 • شبیه سازی مخزن شبیه سازی تخصیص آب مخزن سد نهند و ارزیابی عملکرد آن تحت سناریوهای افزایشی و کاهشی جریان ورودی تدوین شده در مدل ارزیابی و برنامه‌ریزی آب (WEAP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شدت خشکسالی تغییرات زمانی خشکسالی هواشناسی - هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • شیرابه محل دفن زباله" تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکاف بهره‌وری ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش اول: از دیدگاه سامانه آبیاری و مدیریت آب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکل زیستی شناسایی و اولویت‌بندی گیاهان به‌منظور حفاظت و تثبیت مارن‌ها (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز تنگ‌سرخ استان فارس) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • شمارة منحنی تعیین تغییرات سیل‌خیزی‌ ناشی از دوره‌های خشکسالی در حوزه آبخیز دهک استان خراسان‌جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 149-164]
 • شمال ایران ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی زمان حال و پیش‌نگری آن در آینده در حوزه آبخیز تجن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمال غرب بررسی ارتباط میان خشک‌سالی کشاورزی و هواشناسی در شمال غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 163-179]
 • شهرستان الیگودرز ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند طیفی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 18-35]
 • شهرستان بافت پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 53-66]
 • شهرستان خرم‌آباد " پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرستان دهلران" بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دهلران استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرستان مرودشت تغییرات زمانی و مکانی خشک‌سالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص‌های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای در شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 72-89]
 • شهرستان مشگین‌شهر بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوری سهم اثر دو سرشاخه سیول و قدح در کاهش کیفیت آب رودخانۀ میمه؛ تعیین نقاط بحران خیز و ارائه راهکارها [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 79-93]
 • شوری تعیین منشأ و مکانیزم شوری آب زیرزمینی یک منطقه نیمه‌خشک در جنوب شرق ایران با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک و هیدروشیمی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 93-111]
 • شوری خاک ارزیابی و صحت‌سنجی شاخص‌های پایش شوری در دشت قزوین [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 40-51]
 • شوری خاک تحلیل مکانی ناهنجاری تغییرات شوری خاک استان فارس در اثر بارش‌های سنگین بهاره [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 36-49]
 • شوری خاک" تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صوفی چای تأثیر موجک بر افزایش دقت مدل‌های تخمینی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعۀ موردی: حوضۀ صوفی‌چای) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-79]

ض

 • ضرایب هیدرودینامیکی بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی (مطالعه موردی: آبخوان دشت دامنه-‌داران) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 262-278]
 • ضریب انبساط و انقباض‌پذیری اثر بیوچار کنوکارپوس بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی تحت کشت ذرّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضریب پخش آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی انتقال فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در ستون‌های خاک لومی دست‌خورده و دست‌نخورده [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضریب تجمع زیستی اثر زغال زیستی و کود ورمی‌کمپوست بر جذب فلز نیکل از خاک توسط گوجه گیلاسی (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 157-170]
 • ضریب توزیع آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی انتقال فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در ستون‌های خاک لومی دست‌خورده و دست‌نخورده [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضریب جذب آب خاک مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضریب حساسیت گیاه بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • ضریب رواناب تاثیر پوشش گیاه یونجه بر رواناب تولیدی در مقیاس کرت‌های فرسایشی با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ ساز‎‎ باران [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طبقه‌بندی اقلیمی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه‌بندی اقلیمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح مربع مرکزی بهینه‌سازی مقدارمصرف و تقسیط کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح مربع مرکزی بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت گیاه نعناع فلفلی با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • طول کرت ارزیابی اثر قرق مرتع بر فرسایش خاک در مقیاس کرت (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 66-77]

ظ

 • ظرفیت زراعی تاثیر کاربرد کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در تناوبهای مختلف کشت در کرت های دایم [(مقالات آماده انتشار)]
 • ظرفیت زراعی خاک بهینه‌سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول‌ رسی متخلخل [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 15-24]

ع

 • عدم قطعیت تحلیل عدم قطعیت مدل‌های شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش‌بینی جریان ماهانۀ رودخانه (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قزل‌اوزن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصبی &ndash پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصبی-ژنتیک" پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمق کاربرد روش‌های زمین آمار در تعیین منحنی‌های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 17-26]
 • عمق برف شبیه‌سازی توزیع مکانی عمق برف با استفاده از هوش مصنوعی و رگرسیون خطی مبتنی بر کاهش ویژگی‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چلگرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد بالقوه ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش اول: از دیدگاه سامانه آبیاری و مدیریت آب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد گندم ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش دوم: از دیدگاه مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عناصر کم‌مصرف تأثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک‌های آهکی با بافت مختلف [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 196-208]
 • عوامل اجتماعی تعارض بین گروداران کلیدی منابع ‌طبیعی در شهرستان‌های اردبیل و گرمی (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]

غ

 • غده چغندرقند مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • غرب ایران تأثیر شاخص‌های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمۀ غربی ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-27]
 • غلظت روی بهینه‌سازی مقدارمصرف و تقسیط کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنای گونه‌ای تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب و تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی در تالاب‌های بین‌المللی انزلی، آلماگل، آلاگل و آجی‌گل [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 27-39]

ف

 • فازی" پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرآیند گوسی مدل‌سازی رسوب معلق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 50-65]
 • فرسایش شناسایی و اولویت‌بندی گیاهان به‌منظور حفاظت و تثبیت مارن‌ها (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز تنگ‌سرخ استان فارس) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • فرسایش اثر خاک‌پوش‌های زیستی بر مقاومت برشی کانال‌های خاکی تحت شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 98-114]
 • فرسایش بررسی خصوصیات زیست مهندسی گونه‌های بنه و داغداغان در تثبیت بیولوژیکی دامنه‌ها در ارتباط با شیب (مطالعه موردی‌: جنگل‌کاری‌های حاشیه سد کلان ملایر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرسایش بادی مدل سازی تأثیر کاربری اراضی بر سختی سله های فیزیکی در جنوب شرقی اهواز [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 286-296]
 • فرسایش خاک مقایسۀ رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری تحت شبیه‌سازی باران در کاربری‌های مختلف اراضی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 55-68]
 • فرسایش خاک ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقۀ اسلام‌آباد غرب، استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 150-162]
 • فرضیه بودیکو تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • فصل تر و خشک تحلیل روند تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با بهره‌گیری از آزمون ناپارامتری من‌-کندال و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای حالت تحلیل جریان ماهانۀ رودخانة سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • فعال حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت‌های انسانی برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقر آب ارزیابی شاخص‌های کمبود آب برای تولید محصول برنج در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلزات سنگین تاًثیر معدن‌کاری زغال‌سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها در خاک سطحی منطقه کارمزد [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 56-71]
 • فلز سنگین تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلز نیکل اثر زغال زیستی و کود ورمی‌کمپوست بر جذب فلز نیکل از خاک توسط گوجه گیلاسی (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 157-170]
 • فنولوژی ارزیابی مراحل فنوفازهای رشد درخت زرشک و اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی آن در ایران [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 78-92]

ق

 • قره تیکان ارزیابی منابع آب سطحی قابل دسترس در حوضۀ مرزی قره‌تیکان با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و GIS [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • قصد رفتاری مقایسه قدرت پیش ‏بینی رهیافت RANAS با نظریه رفتار برنامه‎ریزی‌شده در به‌کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب در میان کشاورزان شهرستان مینودشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 130-148]
 • قطر ذرات مقایسۀ توزیع اندازة ذرات رسوبات معادن شن و ماسۀ کوهی و رودخانه‌ای شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 52-65]
 • قیمت‌گذاری آب ارزیابی تأثیر قیمت‌گذاری بر متغییرهای کلان اقتصاد در ایران با استفاده از مدل‌های پویای تعادل عمومی قابل‌محاسبه [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کادمیم شاخص‌های آلایندگی فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام (مشکین شهر، اردبیل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارایی مصرف آب کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول شلیل مغان تحت آبیاری شیاری دوطرفه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 47-59]
 • کارایی مصرف آب کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت - ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاربری زمین طبقه‌بندی پوشش اراضی استان بوشهر با استفاده از تصاویر ترکیب داده‌های لندست 8 و مودیس [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 143-156]
 • کارگروه تخصصی چالش‌ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 48-56]
 • کامپوزیت حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کانال خاکی اثر خاک‌پوش‌های زیستی بر مقاومت برشی کانال‌های خاکی تحت شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 98-114]
 • کاهش ابعاد" ارزیابی کارائی روش‌های کاهش بعد در بهبود دقت مدل‌سازی شاخص کیفی آب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاهش دبی تحلیل تغییرات رژیم جریان آب رودخانه‌ای با استفاده از شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله‌رود) [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 1-19]
 • کاهش مصرف آب اثرات روش‌های آبیاری زیرسطحی، سفالی و قطره‌ای بر رشد نهال توت در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • کربن زیتوده‌ میکروبی اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل-های راش اسالم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرت های فرسایشی برآورد فرسایش خاک و نسبت تحویل رسوب با استفاده از مدل RUSLE در پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 42-53]
 • کریجینگ تاًثیر معدن‌کاری زغال‌سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها در خاک سطحی منطقه کارمزد [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 56-71]
 • کریجینگ مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورزی اثر افزایش راندمان کاربری آب بر بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل WEAP در دشت قزوین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 53-62]
 • کشاورزی سنجش و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در آب چاهک های امتداد رودخانه سیستان از نقطه صفر مرزی تا تالاب بین المللی هامون [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورزی توسعه یک سیستم تصمیم‌یار آبیاری و بررسی انطباق‌پذیری آن با شرایط شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشت چمن تحلیل منحنی رخنه آلاینده باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازه کود گاوی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشت گلخانه ای بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 14-25]
 • کشت مخلوط افزایشی کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت - ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت آب ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ تالار استان مازندران با استفاده از ترکیب شاخص‌های کیفیت آب و مدل‌سازی چندمتغیره [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 30-47]
 • کیفیت آب سهم اثر دو سرشاخه سیول و قدح در کاهش کیفیت آب رودخانۀ میمه؛ تعیین نقاط بحران خیز و ارائه راهکارها [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 79-93]
 • کیفیت آب تعیین منشأ و مکانیزم شوری آب زیرزمینی یک منطقه نیمه‌خشک در جنوب شرق ایران با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک و هیدروشیمی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 93-111]
 • کیفیت آب بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت آب تحلیل روند تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با بهره‌گیری از آزمون ناپارامتری من‌-کندال و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت آب رودخانه ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ چالوس با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل آماری و شاخص کیفیت آب (WQI) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 38-52]
 • کیفیت آب زیرزمینی ارزیابی زمانی-مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان زاهدان به‌منظور مصارف شرب و کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 236-250]
 • کیفیت خراسان رضوی ارزیابی مکانی متغیرهای کیفی منابع آب زیرزمینی با هدف کاربرد آن در کشاورزی و شرب (مطالعه موردی: دشت مه‏ولات-فیض آباد) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 28-44]
 • کیفیت رواناب ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلاس بافتی خاک عملکرد الگوریتم تفاضلی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلراید حذف کلراید از زه‌آب کشاورزی با استفاده از نانو زغال زیستی مغناطیسی باگاس نیشکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلروفیل مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کم‌آبی اثر افزایش راندمان کاربری آب بر بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل WEAP در دشت قزوین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 53-62]
 • کمبود آب کاربرد مفهوم ردپای آب در ارزیابی کمبود آب و تنش آبی بخش کشاورزی استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 233-248]
 • کمبود آب ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمپوست تأثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 108-119]
 • کندال مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 1-17]
 • کود آلی غنی شده تأثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک‌های آهکی با بافت مختلف [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 196-208]
 • کود دامی تأثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 108-119]
 • کود دامی اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کورکورسر پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 181-199]
 • کوکریجینگ برآورد شدت بارش و توزیع مکانی آن مبتنی بر تئوری فرکتال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیره - بروجرد) [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گیاه‌پالایی اثر زغال زیستی و کود ورمی‌کمپوست بر جذب فلز نیکل از خاک توسط گوجه گیلاسی (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 157-170]
 • گیاه دارویی بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 14-25]
 • گرمایش جهانی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 87-105]
 • گرمایش جهانی اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6 [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرمایش جهانی ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گسستگی سیمای سرزمین تحلیل و پیش‌بینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلسنگ ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • گوجه فرنگی ارزیابی تغییر اقلیم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگی در دشت ابهر [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 63-75]
 • گونه گیاهی شناسایی و اولویت‌بندی گیاهان به‌منظور حفاظت و تثبیت مارن‌ها (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز تنگ‌سرخ استان فارس) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]

ل

 • لایسیمتر برآورد و ارزیابی الگوریتم توازن انرژی برای سطح از تصاویر ماهواره لندست 5 در تعیین نیاز آبی و بهره‌وری آب محصول چغندرقند با استفاده از داده‌های لایسیمتر [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 251-268]
 • لندست پایش و مقایسه تغییرات NDSI با استفاده از داده‌‌های سنجنده‌های MODIS و ETM+ به‌منظور برآورد پوشش برفی در حوضۀ آبریز کارون شمالی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 68-82]
 • لندست برآورد و ارزیابی الگوریتم توازن انرژی برای سطح از تصاویر ماهواره لندست 5 در تعیین نیاز آبی و بهره‌وری آب محصول چغندرقند با استفاده از داده‌های لایسیمتر [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 251-268]
 • لندست روش جدید مبتنی بر تصاویر ماهواره لندست 8 و سنجنده مادیس برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع ماهانه در دو اقلیم خشک و نیمه‌خشک [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 180-195]
 • لندست 8 کاربرد الگوریتم پنجره مجزا در شناسایی جزایر حرارتی شهرستان یزد [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 115-129]
 • لوله زهکش عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • لومی‌رسی تأثیر استفاده ترکیبی از بیوچار و بنتونیت بر میزان تبخیر و رطوبت خاک [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مادة آلی تأثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 108-119]
 • مادیس روش جدید مبتنی بر تصاویر ماهواره لندست 8 و سنجنده مادیس برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع ماهانه در دو اقلیم خشک و نیمه‌خشک [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 180-195]
 • مارن شناسایی و اولویت‌بندی گیاهان به‌منظور حفاظت و تثبیت مارن‌ها (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز تنگ‌سرخ استان فارس) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • ماشین بردار تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین بردار پشتیبان ارزیابی ‌روش‌های‌‌ محاسبات ‌نرم‌ در ‌برآورد‌ رسوب معلق ‌رودخانه (ایستگاه حسن‌آباد رودخانه تیره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین بردار پشتیبان پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (منطقه مورد مطالعه: بخشی از حوزه آبخیز هراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین بردار پشتیبان تحلیل عدم قطعیت مدل‌های شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش‌بینی جریان ماهانۀ رودخانه (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قزل‌اوزن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین بردار پشتیبان ارزیابی کارآمدی سه مدل داده‌کاوی در پهنه بندی مناطق حساس به رخداد آبکند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست سد بوستان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماکروویو حذف کلراید از زه‌آب کشاورزی با استفاده از نانو زغال زیستی مغناطیسی باگاس نیشکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماکروویو حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محتوای آب مجازی" بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دهلران استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محصول ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت [(مقالات آماده انتشار)]
 • محصولات بارش ماهواره‌ای ارزیابی منابع آب سطحی قابل دسترس در حوضۀ مرزی قره‌تیکان با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و GIS [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • محیط ‌زیست بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت ورامین تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-26]
 • محیط متخلخل تحلیل عدم قطعیت در شبیه‌سازی دبی مؤثر نشت از سدهای خاکی با الگوریتم مونت‌کارلو و یادگیری ماشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محلول‌پاشی مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات اقلیمی اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6 [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات جوی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 87-105]
 • مخاطرات طبیعی پیش‌بینی حساسیت‌پذیری سیلاب شهری با استفاده از مدل ترکیبی فازی- دلفی در شهر سنندج [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات ‌محیطی تحلیل ریسک وقوع زمین‌لغزش و واریزه در جاده‌های هراز و لواسانات [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 14-29]
 • مدت مساحت کاربرد روش‌های زمین آمار در تعیین منحنی‌های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 17-26]
 • مدیریت آب ارزیابی شاخص‌های کمبود آب برای تولید محصول برنج در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت آب ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی زمان حال و پیش‌نگری آن در آینده در حوزه آبخیز تجن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت آب آبیاری بررسی کارایی مدل SALTMED در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت آبیاری شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ارقام لوبیای چشم‌بلبلی تحت شرایط کم‌آبیاری با استفاده از مدل DSSAT [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 215-232]
 • مدیریت آبیاری توسعه یک سیستم تصمیم‌یار آبیاری و بررسی انطباق‌پذیری آن با شرایط شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت آب‌زیرزمینی مدل‌سازی دینامیک سیستمی مشارکتی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (محدوده مورد مطالعه دشت مرند، ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت آب و خاک تأثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-46]
 • مدیریت آتش‌سوزی ارزیابی وضعیت خشک‌سالی استان گیلان با استفاده از شاخص کچ– بایرام (KBDI) در انطباق با شاخص درصد نرمال بارندگی (PNPI) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 57-67]
 • مدیریت ‌بحران تحلیل ریسک وقوع زمین‌لغزش و واریزه در جاده‌های هراز و لواسانات [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 14-29]
 • مدیریت جامع آبخیز کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه‌کیله، استان مازندران [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 90-107]
 • مدیریت ریزگرد چالش‌ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 48-56]
 • مدیریت زمان آبیاری کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول شلیل مغان تحت آبیاری شیاری دوطرفه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 47-59]
 • مدیریت سیلاب کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه‌کیله، استان مازندران [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 90-107]
 • مدیریت سیلاب ارزیابی قابلیت مدل تحلیل تفکیک‌کننده انعطاف‌پذیر در پیش‌بینی استعداد سیل‌گیری حوزه آبخیز زرینه‌رود [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت کوددهی ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت و بهره‌‎وری آب تحت مدیریت مختلف کاربرد کود نیتروژن در کرج [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 26-41]
 • مدیریت مشارکتی کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه‌کیله، استان مازندران [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 90-107]
 • مدیریت منابع روند تغییرات بارش و دما در مقیاس‌های زمانی مختلف در حوزة آبخیز کرخه [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • مدیریت منابع تاًثیر معدن‌کاری زغال‌سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها در خاک سطحی منطقه کارمزد [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 56-71]
 • مدیریت منابع آب کاربرد مفهوم ردپای آب در ارزیابی کمبود آب و تنش آبی بخش کشاورزی استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 233-248]
 • مدیریت منابع آبی ارزیابی وضعیت خشک‌سالی استان گیلان با استفاده از شاخص کچ– بایرام (KBDI) در انطباق با شاخص درصد نرمال بارندگی (PNPI) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 57-67]
 • مدل AquaCrop ارزیابی تغییر اقلیم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگی در دشت ابهر [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 63-75]
 • مدل CanESM2 تخمین بلندمدت تغییرات عوامل اقلیمی ایستگاهی تحت مدل CanESM2 (مطالعۀ موردی: ایستگاه سینوپتیک بروجرد) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • مدل IHACRES مقایسۀ عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی با مدل IHACRES در مدل‌سازی جریان حوضۀ آبریز رودخانۀ گاماسیاب [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • مدل LARS WG" بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دما، بارندگی و منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاشان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل SWMM ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 269-285]
 • مدل ادغام بازتاب تطبیقی طبقه‌بندی پوشش اراضی استان بوشهر با استفاده از تصاویر ترکیب داده‌های لندست 8 و مودیس [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 143-156]
 • مدل ارزیابی و برنامه ریزی منابع آب (WEAP) شبیه سازی تخصیص آب مخزن سد نهند و ارزیابی عملکرد آن تحت سناریوهای افزایشی و کاهشی جریان ورودی تدوین شده در مدل ارزیابی و برنامه‌ریزی آب (WEAP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل بروکز-کوری عملکرد الگوریتم تفاضلی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل پسیاک اصلاح‌شده اثربخشی اقدامات آبخیزداری در کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزة آبخیز دهلکوه) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • مدل جنگل تصادفی پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (منطقه مورد مطالعه: بخشی از حوزه آبخیز هراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل رگرسیونی چندگانه محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • مدل‌سازی ارزیابی کارایی مدل‌های فردی و ترکیبی در شناسایی پهنه‌های مستعد نفوذپذیری (حوزۀ آبخیز ماربره- استان لرستان) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 69-86]
 • مدل‌سازی برآورد اجزاء بافت خاک در شرایط محدودیت پراکنش داده های زمینی به کمک داده‌های ماهواره ای (مطالعۀ موردی: مراتع حوضه آبخیز مرجن) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 66-78]
 • مدل‌سازی اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز فریزی و ریگ سفید با استفاده از روش فازی-تاپسیس [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 64-76]
 • مدل‌سازی پایش شبکه تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6 [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی فرایند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرنده کوت و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی WEAP اثرات اجرای پروژه‌های تعدیل آب و هوا بر منابع آب حوضۀ آبریز خاش با استفاده از مدل برنامه‌ریزی و ارزیابی منابع آب (WEAP) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 14-24]
 • مدل‌سازی آماری تحلیل آماری و پیش‌بینی دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با کاربرد مدل SARIMA [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • مدل‌ساز تغییر زمین تحلیل و پیش‌بینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی جریان مقایسۀ عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی با مدل IHACRES در مدل‌سازی جریان حوضۀ آبریز رودخانۀ گاماسیاب [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • مدل‌سازی چند متغیره ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ تالار استان مازندران با استفاده از ترکیب شاخص‌های کیفیت آب و مدل‌سازی چندمتغیره [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 30-47]
 • مدل‌سازی رگرسیون تأثیر شاخص‌های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمۀ غربی ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-27]
 • مدل‌سازی گیاهی ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت و بهره‌‎وری آب تحت مدیریت مختلف کاربرد کود نیتروژن در کرج [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 26-41]
 • مدل‌سازی گیاهی بررسی کارایی مدل SALTMED در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی مشارکتی مدل‌سازی دینامیک سیستمی مشارکتی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (محدوده مورد مطالعه دشت مرند، ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه مقایسه مدل‌های پراکنش گونه‌ای در تعیین چشم انداز رویشگاه گونه پسته وحشی (Pistacia vera L.) در استان خراسان رضوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل فردلاند مقایسۀ توزیع اندازة ذرات رسوبات معادن شن و ماسۀ کوهی و رودخانه‌ای شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 52-65]
 • مدل مخزن ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به فرایند رگبار لحظه‌ای با استفاده از مفاهیم سیستم کنترل سیمولینک نرم افزار متلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌های آبیاری سطحی استفاده از شاخص CR در طراحی بهینه سیستم آبیاری ردیفی با مدل SIRMOD [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌های تجربی مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رامهرمز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 112-124]
 • مدل‌های تعادل عمومی‌قابل محاسبه پویا ارزیابی تأثیر قیمت‌گذاری بر متغییرهای کلان اقتصاد در ایران با استفاده از مدل‌های پویای تعادل عمومی قابل‌محاسبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌های توزیع وفور گونه‌ای اثر شدت چرای دام بر الگوی توزیع فراوانی و وفور گونه‌ای مراتع شهرستان سربیشه، خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 198-216]
 • مدل‌های گزارش ششم تغییر اقلیم ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 269-285]
 • مدل‌های هیبریدی پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 181-199]
 • مدل هیدرولیکی ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل هیدرولوژیکی ارزیابی مقایسه‏ ای مدل‌های Sacramento، SMAR و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب روزانه بلندمدت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 279-297]
 • مدل هوشمند محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • مدل ون‌گنوختن عملکرد الگوریتم تفاضلی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مراتع خشک ارزیابی اثر قرق مرتع بر فرسایش خاک در مقیاس کرت (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 66-77]
 • مرتع اثر شدت چرای دام بر الگوی توزیع فراوانی و وفور گونه‌ای مراتع شهرستان سربیشه، خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 198-216]
 • مرفولوژی روند تغییرات هندسی رودخانه قره‌چای در سال‌های 1347 تا 1400 [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 77-90]
 • میزان اسانس بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت گیاه نعناع فلفلی با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسلح‌سازی بررسی خصوصیات زیست مهندسی گونه‌های بنه و داغداغان در تثبیت بیولوژیکی دامنه‌ها در ارتباط با شیب (مطالعه موردی‌: جنگل‌کاری‌های حاشیه سد کلان ملایر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشخصه عملکرد گیرنده ارزیابی قابلیت مدل تحلیل تفکیک‌کننده انعطاف‌پذیر در پیش‌بینی استعداد سیل‌گیری حوزه آبخیز زرینه‌رود [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصرف آب ارزیابی تأثیرات شاخص‌های خشک‌سالی بر شاخص فقر آبی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معادله جهانی فرسایش خاک برآورد فرسایش خاک و نسبت تحویل رسوب با استفاده از مدل RUSLE در پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 42-53]
 • معدن شن مقایسۀ توزیع اندازة ذرات رسوبات معادن شن و ماسۀ کوهی و رودخانه‌ای شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 52-65]
 • مغناطیسی حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقادیر مرجع قاره‌ای شاخص‌های آلایندگی فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام (مشکین شهر، اردبیل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقیاسی مدل تحلیل طیفی - هوش مصنوعی با متغیرهای مکانی در تخمین برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت برشی اثر خاک‌پوش‌های زیستی بر مقاومت برشی کانال‌های خاکی تحت شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 98-114]
 • مقاومت برشی تأثیرگذاری زغال زیستی برگ نخل و تفاله لیموترش بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی یک خاک لوم شنی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • مقاومت برشی مدل سازی تأثیر کاربری اراضی بر سختی سله های فیزیکی در جنوب شرقی اهواز [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 286-296]
 • مقاومت برشی اثر بیوچار کنوکارپوس بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی تحت کشت ذرّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت فروروی تأثیرگذاری زغال زیستی برگ نخل و تفاله لیموترش بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی یک خاک لوم شنی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • مکانیک خاک بررسی خصوصیات زیست مهندسی گونه‌های بنه و داغداغان در تثبیت بیولوژیکی دامنه‌ها در ارتباط با شیب (مطالعه موردی‌: جنگل‌کاری‌های حاشیه سد کلان ملایر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکمل آبیاری تأثیر مکمل‌‌های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 45-54]
 • منابع آب اثرات اجرای پروژه‌های تعدیل آب و هوا بر منابع آب حوضۀ آبریز خاش با استفاده از مدل برنامه‌ریزی و ارزیابی منابع آب (WEAP) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 14-24]
 • منابع آب بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت ورامین تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-26]
 • منابع آب مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رامهرمز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 112-124]
 • منابع آب استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی مدیریت مصرف سد ایوشان برای مصارف مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع آب مدل سازی و بررسی وضعیت کمی آب‌های زیرزمینی آبخوان مهیار جنوبی-دشت آسمان با استفاده از کد MODFLOW [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع آب و خاک چالش‌ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 48-56]
 • منابع طبیعی تعارض بین گروداران کلیدی منابع ‌طبیعی در شهرستان‌های اردبیل و گرمی (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • مناطق خشک تأثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-46]
 • مناطق خشک تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار [(مقالات آماده انتشار)]
 • مناطق خشک" بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دما، بارندگی و منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاشان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مناطق خشک و نیمه‌خشک مقایسه مدل‌های پراکنش گونه‌ای در تعیین چشم انداز رویشگاه گونه پسته وحشی (Pistacia vera L.) در استان خراسان رضوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منحنی ROC پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 25-37]
 • منحنی تداوم جریان مدل‌سازی رسوب معلق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 50-65]
 • منحنی مشخصه تحلیل حساسیت نرم‌افزار Hydrus نسبت به داده‌های ورودی در شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشۀ گیاه مرجع چمن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 94-107]
 • منحنی هم‌باران مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN [(مقالات آماده انتشار)]
 • منطق فازی ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از رویکرد منطق فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز نکارود [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • من-کندال اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6 [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهاجرت بررسی اثربخشی طرح‌های مدیریت بیابان بر ساکنین اکوسیستم بیابان (مطالعه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]
 • مودیس پایش و مقایسه تغییرات NDSI با استفاده از داده‌‌های سنجنده‌های MODIS و ETM+ به‌منظور برآورد پوشش برفی در حوضۀ آبریز کارون شمالی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 68-82]
 • مورفولوژیکی اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز شمال دشت بیرجند با استفاده از عوامل مورفومتری و مدل ویکور [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • مؤلفه‎های رفتاری مقایسه قدرت پیش ‏بینی رهیافت RANAS با نظریه رفتار برنامه‎ریزی‌شده در به‌کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب در میان کشاورزان شهرستان مینودشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 130-148]

ن

 • نیاز آبی بررسی آب مجازی و شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 54-68]
 • نیاز آبی ارزیابی مراحل فنوفازهای رشد درخت زرشک و اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی آن در ایران [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 78-92]
 • نیاز آبی شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ارقام لوبیای چشم‌بلبلی تحت شرایط کم‌آبیاری با استفاده از مدل DSSAT [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 215-232]
 • نیاز آبی تدوین الگوی کشت بهینه به‌منظور مدیریت تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهریار [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 217-235]
 • نیاز آبی تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیاز آبیاری چغندرقند نوع مقاله: پژوهشی مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیاز خالص آبیاری تعیین نیاز آبی الگوی کشت غالب دشت اردبیل بر اساس آمارهای به روز هواشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نانوبیوچار تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نانو زغال زیستی حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نانو زغال زیستی فعال مغناطیسی حذف کلراید از زه‌آب کشاورزی با استفاده از نانو زغال زیستی مغناطیسی باگاس نیشکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناهمگونی تغییرات روند تغییرات بارش و دما در مقیاس‌های زمانی مختلف در حوزة آبخیز کرخه [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • نیترات بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی (مطالعه موردی: آبخوان دشت دامنه-‌داران) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 262-278]
 • نیترات جذب نیترات از محلول آبی توسط بیوچار و بیوچار دارای پوشش آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیترات سدیم اثر ریزموجودات مفید بر میزان عناصر برگ و ریشة پایه‌های بادام در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 185-197]
 • نیتروژن" تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ندازه ذرات کود تحلیل منحنی رخنه آلاینده باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازه کود گاوی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرم افزار ClimPACT شهودی بر تغییر اقلیم در نواحی رویشی زاگرس مطالعه موردی: (سایت های زوال درختان بلوط استان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرم افزار InVEST اثرات توسعه شهری بر الگوهای مکانی، زمانی خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن در حوزه آبخیز بندرعباس با نرم‌افزار InVEST [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-106]
 • نسبت برابری آب کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت - ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسبت برابری زمین کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت - ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسبت تحویل رسوب اثربخشی اقدامات آبخیزداری در کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزة آبخیز دهلکوه) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • نسبت تحویل رسوب برآورد فرسایش خاک و نسبت تحویل رسوب با استفاده از مدل RUSLE در پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 42-53]
 • نسبت جذب سدیم ارزیابی و صحت‌سنجی شاخص‌های پایش شوری در دشت قزوین [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 40-51]
 • نسبت جذب سدیم شدت بیابان‌زایی تحت تأثیر آب زیرزمینی و فرونشست زمین در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 171-184]
 • نسبت درآمد به هزینه تدوین الگوی کشت بهینه به‌منظور مدیریت تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهریار [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 217-235]
 • نظریة رفتار برنامه‎ریزی‌شده مقایسه قدرت پیش ‏بینی رهیافت RANAS با نظریه رفتار برنامه‎ریزی‌شده در به‌کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب در میان کشاورزان شهرستان مینودشت [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 130-148]
 • نفوذپذیری ارزیابی کارایی مدل‌های فردی و ترکیبی در شناسایی پهنه‌های مستعد نفوذپذیری (حوزۀ آبخیز ماربره- استان لرستان) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 69-86]
 • نفوذ نهایی تاثیر کاربرد کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در تناوبهای مختلف کشت در کرت های دایم [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقشه پهنه بندی تغییرات زمانی خشکسالی هواشناسی - هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • نقطه تغییر تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در تغییرات آب‌دهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکردهای تجربی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 298-315]
 • نقطه تغییر تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگهداشت آب خاک تاثیر کاربرد کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در تناوبهای مختلف کشت در کرت های دایم [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگهداشت رطوبت اثر بیوچار کنوکارپوس بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی تحت کشت ذرّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگهداشت رطوبت تأثیر استفاده ترکیبی از بیوچار و بنتونیت بر میزان تبخیر و رطوبت خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهبندان تعیین تغییرات سیل‌خیزی‌ ناشی از دوره‌های خشکسالی در حوزه آبخیز دهک استان خراسان‌جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 149-164]
 • نوسانات اقلیمی ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی زمان حال و پیش‌نگری آن در آینده در حوزه آبخیز تجن [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • وایپسگرای رای پیش‌بینی ماهانه تبخیر از تشت با استفاده از رویکرد انفرادی و ترکیبی مدل‌های داده-کاوی در مناطق خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • واحد ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به فرایند رگبار لحظه‌ای با استفاده از مفاهیم سیستم کنترل سیمولینک نرم افزار متلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • واریزه تحلیل ریسک وقوع زمین‌لغزش و واریزه در جاده‌های هراز و لواسانات [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 14-29]
 • واژه‌های کلیدی: اسید استیک مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • واسنجی مدل سازی و بررسی وضعیت کمی آب‌های زیرزمینی آبخوان مهیار جنوبی-دشت آسمان با استفاده از کد MODFLOW [(مقالات آماده انتشار)]
 • واسنجی ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گیاه گندم تحت سناریوهای مختلف مدیریت زراعی در قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزن‌دهی عکس فاصله مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزن ریشه بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت گیاه نعناع فلفلی با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزن شواهد پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 25-37]
 • ویژگی‌های فیزیوگرافی برآورد اجزاء بافت خاک در شرایط محدودیت پراکنش داده های زمینی به کمک داده‌های ماهواره ای (مطالعۀ موردی: مراتع حوضه آبخیز مرجن) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 66-78]
 • ویژگی‌‌های‌‌گیاهی تأثیر مکمل‌‌های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 45-54]
 • وش قهرمان - آبخضر" بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دما، بارندگی و منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاشان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویلکاکس تحلیل روند تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با بهره‌گیری از آزمون ناپارامتری من‌-کندال و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هایدرس تأثیر ابعاد رخداد سیل بر میزان تغذیه آبخوان با اندازه گیری مستقیم و شبیه سازی نفوذ در سامانه پخش سیلاب گربایگان [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • هارست تحلیل جریان ماهانۀ رودخانة سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • هیبرید شبکه عصبی مصنوعی و گورکن عسل‌خوار مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN [(مقالات آماده انتشار)]
 • هیبرید موجک-شبکه عصبی تأثیر موجک بر افزایش دقت مدل‌های تخمینی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعۀ موردی: حوضۀ صوفی‌چای) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-79]
 • هدایت الکتریکی ارزیابی و صحت‌سنجی شاخص‌های پایش شوری در دشت قزوین [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 40-51]
 • هدایت الکتریکی شدت بیابان‌زایی تحت تأثیر آب زیرزمینی و فرونشست زمین در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 171-184]
 • هیدروژل بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت گیاه نعناع فلفلی با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • هزینه سرمایه‌ای عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • هلیل‌رود تحلیل و پیش‌بینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • همبستگی تحلیل جریان ماهانۀ رودخانة سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • هم‌بستگی تأثیر شاخص‌های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمۀ غربی ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-27]
 • همسانگردی مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • هم‌مقیاس‌سازی ارزیابی وضعیت خشک‌سالی استان گیلان با استفاده از شاخص کچ– بایرام (KBDI) در انطباق با شاخص درصد نرمال بارندگی (PNPI) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 57-67]
 • هندوانه بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی [دوره 3، شماره 3، 1402]
 • هوازدگی سنگ‌ها ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقۀ اسلام‌آباد غرب، استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1402، صفحه 150-162]
 • هواشناسی مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رامهرمز) [دوره 3، شماره 2، 1402، صفحه 112-124]
 • هوش مصنوعی مقایسۀ عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی با مدل IHACRES در مدل‌سازی جریان حوضۀ آبریز رودخانۀ گاماسیاب [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • هوش مصنوعی برآورد بارش مؤثر به روش حل معکوس و تخمین آن با به‌کارگیری هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 249-261]
 • هوشمندسازی آبیاری توسعه یک سیستم تصمیم‌یار آبیاری و بررسی انطباق‌پذیری آن با شرایط شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یادگیری ماشین ارزیابی قابلیت مدل تحلیل تفکیک‌کننده انعطاف‌پذیر در پیش‌بینی استعداد سیل‌گیری حوزه آبخیز زرینه‌رود [(مقالات آماده انتشار)]
 • یادگیری ماشینی شناسایی آستانه‌ متغیرهای تأثیرگذار بر پهنه‌های سیلاب با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه انتهایی کارون بزرگ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • یونجه تاثیر پوشش گیاه یونجه بر رواناب تولیدی در مقیاس کرت‌های فرسایشی با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ ساز‎‎ باران [(مقالات آماده انتشار)]