مدل تحلیل طیفی - هوش مصنوعی با متغیرهای مکانی در تخمین برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

عدم وجود اطلاعات با وابستگی مکانی در مورد خصوصیات خاک تا حد زیادی منجر به محدودیت در مطالعات کشاورزی، هیدرولوژی، آب و هوا، اکولوژی و محیط زیست شده است. در این راستا هدف تحقیق تحلیل تغییرات با وابستگی مکانی در تخمین توزیع pH و شوری خاک در محدودة شهر تبریز می‌باشد. متغیرهای ورودی به مدل رگرسیون بردار پشتیبان طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت شیب بودند. روش پیشنهادی در نحوة مدل‌سازی در سه گروه تقسیم‌بندی شد که در گروه اول مدل‌سازی بین زیر سری‌های حاصل از تجزیه با استفاده از تبدیل موجک گسسته حداکثر هم‌پوشانی (MODWT) با خصوصیات خاک، در گروه دوم مدل‌سازی بین زیرسری‌های حاصل از تجزیه و زیرسری-های خصوصیات خاک و در گروه سوم مدل‌سازی بین زیر سری‌های موثر حاصل از تحلیل مولفه‌های اصلی و خصوصیات خاک بود. بدون هیچ‌گونه تجزیه سری، تغییر در نوع متغیر‌های ورودی تخمین‌هایی با درجه دقت مختلف را ایجاد کرد، به‌طوری که مقادیر کاهشی انحراف معیار خطای پیش-بینی (Var) و افزایشی انحراف پیش‌بینی باقی مانده (RPD)‌ در تخمین pH خاک با متغیرهای ورودی طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع به متغیرهای ارتفاع، شیب و جهت 6٪ و 13٪ شد. تجزیه سری با MODWT حالت‌های مختلفی را در نتایج تخمینی داشت، به‌طوری‌که مقادیر افزایشی RPD با تجزیه سری جهت شیب در تخمینpH خاک 15٪ و مقادیر کاهشی Var در تخمین شوری خاک20٪ بود. مدل‌سازی زیرسری‌های متغیرهای ورودی با زیرسری‌های خصوصیات خاک و در نهایت جمع زیرسری‌های تخمینی خصوصیات خاک، نتوانست دقت مقادیر تخمینی را افزایش دهد. نمودار جعبه‌ای و دندروگرام نشان دادند که تحلیل مولفه‌های اصلی با تعیین زیرسری‌های موثر دقت تخمین خصوصیات خاک را افزایش داد (کاهش4٪ و 2٪ خطای جذر میانگین مربعات ،‌RMSE، در pH و شوری). اگر مقایسه‌ای بین روش تجزیه سری با‌MODWT (کاهش 12٪ RMSE‌ در تعیین pH) و استفاده از تحلیل مولفه‌ها (کاهش4٪RMSE) در روند تجزیه در نظر گرفته شود، تاثیر تجزیة سری در افزایش دقت برآورد توزیع مکانی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1402