بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد/ گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار/ گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 محقق پسا‌دکتری/ گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بافت‌های مختلف خاک بر روی رشد و میزان اسانس گیاه دارویی به‌­لیمو به منظور انتخاب بهترین نوع بافت خاک جهت پرورش و اسانس­ گیری در شرایط گلخانه در سال زراعی 1397-1398 انجام شده است. بدین منظور آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کاملا تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل چهار نوع بافت خاک لومی، شنی­لومی، شنی، لوم­رسی­سیلتی بودند. نتایج نشان داد که تأثیر نوع خاک بر میزان اسانس گیاه به ­لیمو در سطح یک هزارم (P≤0.001)؛ بر ارتفاع گیاه و حجم ریشه در سطح یک درصد (P≤0.01) و در سطح پنج درصد هم بر ضخامت ساقه، تعداد برگ هر بوته و وزن خشک برگ اثرات  معناداری از خود نشان داده است (P≤0.05). نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد ارتباط مثبت و  معناداری بین بافت ­های مختلف خاک و صفات اندازه ­گیری شده وجود دارد؛ بالاترین همبستگی مربوط به طول ریشه و سطح برگ به ترتیب با ضریب 0/89 و 0/80 مشاهده شد (P≤0.01). نتایج مقایسۀ میانگین­ ها برای بررسی تأثیر بافت خاک بر درصد اسانس گیاه دارویی به­‌‌لیمو نشان داد که، در بافت لوم رسی سیلتی بیش­ترین درصد اسانس وجود دارد و کم­ترین آن مربوط به بافت خاک شنی است. با توجه به نتایج بدست آمده گیاه به‌­لیمو برای رشد و نمو از نظر مواد غذایی مورد نیاز در حد متوسط است. از آن­جایی که مقدار برگ تولیدی گیاه به­ لیمو در خاک لومی و لومی شنی از سایر بافت­ ها بیشتر گزارش شد؛ بنابراین، بافت لومی و لومی شنی جهت کشت گیاه دارویی به­‌‌لیمو به منظور رسیدن به بهترین نتیجه توصیه می ­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسفندیاری، م.، حکیمی، م.ح.، و حکیم­زاده اردکانی، م.ع. (1396). اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبز شدگی و بنیه بذر پونه سای کرک ستاره­ ای (Nepeta asterotricla). علوم و فناوری بذر ایران، 6 (1)، 1-10.
اقحوانی شجر، م.، رضوانی مقدم، پ.، کوچکی، ع.ر.، فلاحی، ح .ر.، و کلانتری، ر. (1393). ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران ( (Crocus sativus L. زراعت و فناوری زعفران، 2(4)، 311-322.
بابایی­آبراک، س.، و ژیانی، ر. (1393). بررسی ترکیبات شیمیایی گیاه به­‌لیمو (Lippia citriodora). تیمار شده با  PC 12 در سلول­های H2O2. شفای خاتم، 2(1)، 31-39.
بیگدلو، م.، ناظری، و.، و هادیان، ج. (1391). بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت شناختی و میزان اسانس آویشن کرمانی  (Thymus carmanicus Jalas). فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 28(4)، 756-766.
جهانتیغ، م. (1400). اثرات روش های آبیاری زیرسطحی، سفالی و قطره ای بر رشد نهال توت در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان). مدل­سازی و مدیریت آب و خاک، 1(2)، 25-35.
خرم­دل، س.، قشم، ر.ا.، امین غفوری، ا.، و اسماعیل‌پور، ب. (1392). ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران. پژوهش­های زعفران، 2(1)، 120-135.
رنجبر، س.، ابراهیمی، م.، و اکبرزاده، م. (1394). بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Salvia hydrangea  L. در رویشگاه­های مختلف استان مازندران. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، 1(1)، 12-24.
زارع، ع.ا.، ملکوتی، م.ج.، بهرامی، ح.ع.، سفیدکن، ف.، و شاه­حسینی، ر. (1393). ارزیابی عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپر جاذب. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 30(6)، 999-1011.
سجادی، ز.، موسوی، س.م.، و معاف­پوریان، غ. (1394). نقش بافت و مقدار ماده­ آلی خاک (خاک برگ) بر توانایی Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه لوبیا قرمز و کنترل نماتد Meloidogyne javanica. دانش گیاه­پزشکی ایران، 46(2)، 240-227.
شاه­حسینی، ر.، قربانی، ح.، صالح، ر.، و امیدبیگی، ر. (1390). بررسی صفات کمی و کیفی اسانس بذر به‌لیمو (Lippia citriodora). پژوهش­های تولید گیاهی، 18(4)، 91-96.
کوچکی، ع.، عزیزی، ا.، سیاه­مرگویی، آ.، و جهانی کندری، م. (1393). بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (.Crocus sativus L). بوم­شناسی کشاورزی، 6(3)، 466-453.
مقیمی نژاد، ف.، جعفری، م.، قاسمی آریان، ی.، و جهانتاب، ا. (1401). تأثیر مکمل­های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه ­ای. مدل ­سازی و مدیریت آب و خاک، 2(2)، 45-54.
مظفریان، و.ا. (1392). شناسایی گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات تهران: فرهنگ معاصر. 1444 صفحه.
 میرزا، م.، شریفی عاشورآبادی، ا.، الهوردی ممقانی، ب.، و بهراد، ز. (1396). بررسی عملکرد اسانس گونه ­های مختلف آویشن در شرایط زراعی متفاوت. مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، 4(5)، 40-34.
 
Alizadeh, A., Khoshkhui, M., Javidnia, K., Firuzi, O., Tafazoli, E., & Khalighi, A. (2010). Effects of fertilizer on yield, essential oil composition, total phenolic content and antioxidant activity in Satureja hortensis L. (Lamiaceae) cultivated in Iran. Journal of Medicinal Plants Research, 4(1), 33–40.
Aidi Wannes, W., Hamdi, B.M., & Marzouk. B. (2000). GC comparative analysis of leaf essential oil from two myrtle varieties at different phonological stages. Chromatographia, 9, 145-150.
Aghhavani Shajarim, M., Rezvani Moghaddam, P., Koocheki, A.R., Fallahi, H.R., & Taherpour Kalantar, R. (2015). Evaluation of the effects of soil texture on yield and growth of saffron (Crocus sativus L.). Saffron agronomy and technology, 2(4), 311-322 (in Persian).
Bahramsoltani, R., Rostamiasrabadi, P., Shahpiri, Marques, A.M., Rahimi, R., & Farzaei, M.H. (2018). Aloysia citrodora Paláu (Lemon verbena): A review of phytochemistry and pharmacology. Journal of Ethnopharmacology, 222(10), 34-51.
Babaei Abrak S., & Zhiani, R. (2014). Investigation of Chemical Composition of Lippia Citriodora: Essential Oil of Lippia Citriodora Promote Survival of PC12 Cells Following Treatment With H2O2. Journal of Shefaye Khatam, 2(1), 31-39 (in Persian).
Bhatla, S.C., & Lal, M.A. (2018). Secondary metabolites. Pp. 1099–1166, In: Bhatla, S.C., & Lal. M.A. (eds), Plant Physiology, development and metabolism, Springer, Singapore.
Bigdeloo1, M., Nazeri, V., & Hadian, J. (2013). Study on effect of some environmental factors on morphological traits and essential oil  productivity of Thymus caramanicus Jalas.  Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(4), 756-766 (in Persian).
Daniel, P.L., Carlos, B., & Ratiana, D. (2003). Land suitability evaluation using a combination of exploratory data analysis with a geographic information system on sugar cane areas. Sugar Cane National Research Institute, Boyeros Cuba, 209-214.
El-Hawary, S., Yousif, M., & Abdel Motaal, A. (2012). Bioactivities, phenolic compounds and in-vitro propagation of Lippia citriodora Kunth cultivated in Egypt. Bulletin of Faculty of Pharmacy. Cairo University, 50, 1–6.
Erenler, R., Pabuccu, K., Yaglioglu, A.S., Demirtas, I., & Gul, F. (2016). Chemical constituents and antiproliferative effects of cultured Mougeotia nummuloides and Spirulina major against cancerous cell lines. Zeitschrift für Naturforschung C, 71 (3–4), 87–92.
Esfandyari, M., Hakimi, M.H., & Hakimzadeh Ardakani, M.A. (2017). Effects of soil texture and planting depth on germination and survival of Nepeta asterotricha. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 6(1), 1-10 (in Persian).
Etemad, L., Oskouei Shirvan, Z., Vahdati-Mashhadianm, N., Adel Moallem, S., & Zafari, R. (2016). Acute, Subacute, and Cell Toxicity of the Aqueous Extract of Lippia citriodora. Jundishapur J Nat Pharm Prod, 11(3), 32546.
Genc, N., Yıldız, I., Karan, T., Eminagaoglu, O., & Erenler, R. (2019). Antioxidant activity and total phenolic contents of Galanthus woronowii (Amaryllidaceae). Turkish  Journal of Biodiversity, 2(1), 1–5.
Guzel, A., Aksit, H., Elmastas, M., & Erenler, R. (2017). Bioassay-guided isolation and identification of antioxidant flavonoids from Cyclotrichium origanifolium (Labill.). Manden and Scheng. Pharmacogn Magazine, 13(50), 316–320.
Hasani, R., Mehregan, I., Larijani, K., Nejadsattari, T., & Scalone, R. (2017). Survey of the impacts of soil and climatic variations on the production of essential oils in Heracleum persicum. Biodiversitas Journal of Biologic, 18 (1), 365–377.
Hakimzadeh Ardakani, M.A., Hakimi, M.H., & Sodaeizadeh, H. (2016). Effects of Seed Source and Soil Texture on Germination and Survival of Nepeta asterotricha as a Medicinal Plant. Journal of Rangeland Science, 6(3), 242-252.
Ibtissem, H.S., Maamouri, E., Chahed, T., Wannes, W.A., Kchouk, M., & Marzouk, B. (2009). Effect of growth stage on the content and composition of the essential oil and phenolic fraction of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Industrial Crops and Production, 30, 395-402.
Jahantigh, M. (2021). Effects of irrigation methods of subsurface, clay pot and drop on Mulberry growth in dry land region (Case study: Sistan area). Water and Soil Management and Modeling, 1(2), 25-35 (in Persian).
Khalid, K.A., & Ahmed, A.M.A. (2021). Effect of soil type on Grapefruit and Shaddock essential oils. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 21(3), 2048–2056.
Khalighi, A., Hojjati, Y., Babalar, M., & Naderi, R. (2006). Effects of cytocininnutrient treatment and soil texture on quality and quantity Characteristic of onion and scallion in Darwin Hybrid Tulip, Apeldoorn figure. Agronomy Journal in Agriculture and Gardening, 73, 58-64.
Khorramdel, S., Gheshm, R., Ghafori Afshani, A., & Esmaielpour, B. (2014). Evaluation of soil texture andpolymer impacts on agronomical characteristics and Yield of Saffron. Journal of Saffron Research, 1(2), 120-135 (in Persian).
Koochaki, A., Azizi, A., Siah-Mergui, A., & Jahani Kandari, M. (2013). Investigating the effect of soil texture and density on corn scharacteristics and yield of saffron flower (Crocus sativus L.). Journal of Agroecology, 6(3), 453-466 (in Persian).
Pahla, I., Muziri, T., Chinyise, T., Muzemu, S., & Chitamba, J. (2014). Effects of Soil Type and Different Pre-sowing Treatments on Seedling Emergence and Vigour of Acacia sieberana. International Journal of Plant Research, 4.2, 51-55.
Maftoun, M., Hakimzadeh Ardekani, M.A., Karimian, N., & Ronaghy, A.M. (2003). Evaluation of Phosphorus Availability for Paddy Rice Using Eight Chemical Soil Tests Under Oxidized and Reduced Soil Conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 34(15-16), 2115-2129.
Mirza, M., Sharifi Ashoorabadi, E., Allahverdi Mamaghani, B., & behrad, Z. (2017). Quality and quantity yield of thyme essential oil in different climatic conditions. Institute of Forests and Rangeland, 4(5), 34-40 (in Persian).
Moghiminejad, F., Jafari, M., Ghasemi Aryan, Y., & Jahantab, E. (2022). Effect of irrigation supplements, Abyar & Absar on morphological characteristics of Atriplex canescens under greenhouse conditions. Water and Soil Management and Modeling, 2(2), 45-54 (in Persian).
Mozaffarian, V.A. (2013). Identification of Medicinal and Aromatic Plants of Iran. Tehran Publication: Farhang Moaser. 1444 pages (in Persian).
Ranjber, S., Ebrahimi, M., & Akbarzadeh, M. (2014). Investigating the quantity and quality of essential oil of the medicinal plant Salvia hydrangea L. in different habitats of Mazandaran province. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 1(1), 12-24 (in Persian).
Sajadi, Z., Moosavi, M.R., & Moafpourian, Gh.R. (2016). Effect of soil texture and organic matter (leaf litter) content on the ability of Trichoderma longibrachiatum in promoting the growth of kidney bean and controlling Meloidogyne javanica. Iranian Journal of Plant Protection, 46(2), 227-240 (in Persian).
Santos, A.C., Bianchini, A.E., Bandeira Junior, G., Garlet, Q.I., Teresinha de BBrasil, M., Heinzmann, B.M., Baldisserotto, B., Caron, B.O., & Cunha, M.A. (2022). Essential oil of Aloysia citriodora Paláu and citral: sedative and anesthetic efficacy and safety in Rhamdia quelen and Ctenopharyngodon idella. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 49(1), 104-112.
Shahhoseini, R., Ghorbani, H., Saleh, R., & Omidbaigi, R. (2012). Identification of essential oil content and composition of Lippia citriodora seed. Journal of Plant Production, 18(4), 91-96 (in Persian).
Tursun, A.O. (2022). Impact of soil types on chemical composition of essential oil of purple basil. Saudi Journal of Biological Sciences, 29 (7), 103314.
Valdes-Rodriguez, O.A., Sanchez-Sanchez, O., & Perez- Vazquez,  A. (2013). Effects of soil texture on germination and survival of non-toxic Jatrophacurcasseeds. Biomass and bioengineering, 48, 167-170.
Zare, A.A., Malakoti, M.J., Bahrami, H.A., Sefidkon, F., Shahhosseini, R. (2015). Effect of balanced fertilization, biofertilizers and superabsorbent polymer on the yield and chemical compound characteristics of lemon verbena (Lippia citriodora H. B. et K.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 30(6), 999-1011 (in Persian).
دوره 3، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 14-25
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 مرداد 1401