ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بخش امور آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور یکم، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 مسئول بخش زهکشی، شرکت مهندسین مشاور یکم، تهران، ایران.

4 مدیر امور آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور یکم، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور بهره‌گیری بهینه از منابع آب‌وخاک، بررسی و انتخاب روش‌های مختلف آبیاری ضرورت دارد. عوامل مختلفی در انتخاب نوع سیستم‌های آبیاری وجود دارد که انتخاب سیستم مناسب با شرایط مختلف را به مسئله پیچیده‌ای تبدیل کرده است. در پژوهش حاضر، برای انتخاب بهترین سیستم آبیاری در اراضی کشاورزی حکم‌آباد شهر تبریز، از سیستم امتیازدهی چارلز‌ برت در بین انواع سیستم‌های آبیاری بارانی شامل کلاسیک ثابت، جابه‌جایی دستی، آب‌فشان چرخ‌دار، قرقره‌ای، دوار مرکزی، خطی و سیستم‌های آبیاری موضعی شامل تیپ، قطره‌ای، مه‌پاش و بابلر کم‌فشار و همچنین سیستم‌های آبیاری سطحی شامل آبیاری غرقابی، کرتی، نواری، نشتی مکانیزه و نشتی استفاده شد. در این روش برای امتیازدهی از خصوصیاتی همچون نوع محصول، منبع آب، اقلیم، زمین و شرایط اجتماعی-ساختاری منطقه استفاده شد تا بهترین نوع سیستم آبیاری که تناسب بیشتری با منطقه مورد مطالعه دارد، انتخاب شود. با استفاده از روش امتیازدهی چارلز برت، نتایج نشان داد که سیستم آبیاری کرتی از نظر محصول، اقلیم، منبع آب و شرایط اجتماعی-ساختاری برای منطقه مورد مطالعه مناسب است. در آبیاری بارانی، سیستم کلاسیک ثابت از نظر زمین، نوع محصول و ساختار اجتماعی-ساختاری امتیاز صفر را دریافت کرد که نشان‌دهنده آن بود که هیچ ارتباطی بین سیستم آبیاری و این عوامل در منطقه وجود ندارد. در بین روش‌های موضعی، سیستم تیپ از نظر محصول، زمین و منبع آب جزء گزینه برتر به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1402