ارزیابی روابط بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رگرسیون و خوشه‏بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کستلوترانو ایتالیا)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

4 همکار محقق، گروه علوم کشاورزی و جنگلداری، دانشگاه پالرمو ، پالرمو، ایتالیا

چکیده

تبخیر و تعرق به‏دلیل تاثیر بر میزان نیاز آبی، به‏عنوان یکی از مهم‏ترین متغیرهای چرخه هیدرولوژیکی، اهمیت به‏سزائی دارد. برای بررسی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر این عامل در منطقه مورد مطالعه در نزدیکی شهر کستلوترانو در جنوب ایتالیا از داده‏های هواشناسی ایستگاه هواشناسی- کشاورزی کستلوترانو و تبخیر و تعرق واقعی استخراج شده از روش ادی کوواریانس مربوط به سال‏های 2009 تا 2016 استفاده و با روشهای رگرسیون ساده و خوشه‏بندی سلسله‏مراتبی تجمعی بررسی شد. تحلیل رگرسیون متغیرهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی، همبستگی بالایی با یکدیگر نشان داد که می‏توان از آن‏ها به‏عنوان نماینده در مدل‏سازی‏های هیدرولوژیکی استفاده نمود. نتایج روش خوشه‏بندی سلسله مراتبی ادغامی با 70 درصد تشابه، نشان داد، 24 متغیر در هفت خوشه مجزا قرار گرفته و اعضای خوشه‏ها به غیر از خوشه پنج هم‏ماهیت می‏باشند و این موضوع، مأید همبستگی بالای متغیرهای هم‏ماهیت و استقلال متغیرهای هواشناسی دارای ماهیت متفاوت می‏باشد. هم‏چنین در این تحقیق، روش رگرسیون دامنه وسیعی از 276 رابطه برای پیش بینی همه متغیرهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی ارایه می دهد. جمع بندی تحلیل همبستگی روابط نشان می دهد رطوبت نسبی، کلیدی‏ترین متغیر (مناسب‏ترین پیش‏بینی کننده سایر متغیرها) با اولویت 375/8 و رتبه یک، است. به‏علاوه در مطالعه حاضر نمایندگان خوشه‏های هفت‏گانه برای شبیه‏سازی تبخیر و تعرق واقعی مشخص شد که از این‏میان تابش کلی خورشید با ضریب همبستگی برابر با 713/0، بهترین متغیر پیش‏بینی کننده تبخیر و تعرق واقعی بر اساس روش تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1402