ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه ابرقو-سیرجان و الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ مرکز تحقیقات گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار/ مرکز تحقیقات گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار/ مرکز تحقیقات گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

تغییرپذیری ویژگی ذاتی آب ‌و ‌هواست. تغییرات زمانی-مکانی متغیرهای اقلیمی و به‌خصوص دما، یکی از بارزترین نشانه‌های تغییر اقلیم در یک منطقه به‌شمار می‌رود. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات متوسط دمای حوضة ابرقو-سیرجان و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس است. از داده‌های روزانه واکاوی شده ERA-Interim با توان تفکیک 0.25 * 0.25 درجه طی مقطع زمانی 2019-1979 استفاده شده است. با توجه ‌به ابعاد داده‌های مورد مطالعه تعداد 338 نقطه کل حوضه را پوشش داد. روند داده‌ها با استفاده از آزمون من-کندال و ارتباط‌سنجی آن‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد دما در اکثر ماه‌های سال از روند افزایشی برخوردار است. در ماه‌های آوریل، می، اوت و دسامبر قسمت‌هایی از حوضه فاقد روند بوده و سایر بخش‌های حوضه دارای روند افزایشی است. روند کاهشی نیز در هیچ نقطه‌ای از حوضه رخ نداده است. ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه و الگوهای پیوند از دور نیز نشان می‌دهد در فوریه الگوی NAO تنها الگویی است که در سطح معناداری 95 درصد با دمای حوضه همبستگی معکوس داشته و سایر الگوها همبستگی مستقیم با دمای حوضه داشته‌اند. الگوی AMO بیش از سایر الگوها با متوسط دمای حوضه همبستگی نشان داده و پس از آن به‌ترتیب الگوهای TNA، AMM، NTA و TSA بیش‌ترین همبستگی را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، محمود، و کمانگر، محمد (1402). تحلیل آماری و پیش­بینی دمای ماهانة ایستگاه سینوپتیک سنندج با کاربرد مدل SARIMA. مدلسازی و مدیریت آب و خاک، 3(1)، 1-13. doi:10.22098/mmws.2022.11080.1099
اکبری، طیبه (1401). آشکارسازی و تحلیل روند خشکسالی حوضه آبخیز جازموریان در ارتباط با شاخص‌های جوی-اقیانوسی. پژوهش‌های تغییرات آب‌وهوایی، 3(11)، 1-16. doi:10.30488/ccr.2022.359615.1091
تاجیک، اعظم، و اربابی سبزواری، آزاده (1399). بررسی تغییرات فضایی دماهای حدی در سطح ایران. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 12(49)، 109-124. dor:20.1001.1.20085656.1399.13.49.7.3
حیدری، ایرج، گندمکار، امیر، و باقری، محسن (1395). بررسی ارتباط الگوهای پیوند ‌از ‌دور اقیانوس اطلس‌شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران. جغرافیا و مطالعات محیطی، 5(20)، 139-147.
خجسته غلامی، وحید، صلاحی، برومند، و محمدی، غلام­حسن (1401). تحلیل رخداد هم‌زمان فازهای نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان با فازهای انسو و تأثیر آن بر دمای زمستانه ایران. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 54(3)، 347-364. doi:10.22059/jphgr.2022.340146.1007686
زرین، آذر، داداشی رودباری، عباسعلی، و صالح‌آبادی، نرگس (1400). بررسی بی‌هنجاری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های جفت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم CMIP 6. مجله ژئوفیزیک ایران، (1)، 35-54. doi:10.30499/ijg.2020.249997.1292
عساکره، حسین، لیونلو، پیرو، میر موسوی، سیدحسین، و صدر افشاری، سحر (1401). شبیه‌سازی تغییرات دما در نیمه غربی ایران طی دوره (2100-1960) با استفاده از مدل‌های واکاوی شده و خروجی مدل‌های 5/8RCP. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 22(66)، 17-1. doi:10.52547/jgs.22.66.1
فروتن، مهدی، و زینالی، بتول (1402). اثر هم‌زمانی شاخص‌های پیوند از دور NAO و AMO بر تغییرپذیری دما و بارش شهرستان‌های مجاور سبلان. مطالعات علوم محیط‌زیست، 8(1)،   5857-5868.  doi:10.22034/jess.2022.345519.1802
قویدل‌رحیمی، یوسف، فرج‌زاده، منوچهر، و حاتمی‌کیا، منیره (1395). نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه منطقه شمال ‌شرق ایران. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 16(42)، 58-41. dor:20.1001.1.22287736.1395.16.42.3.8
کرم‌پور، مصطفی، نصیری، بهروز، مریانجی، زهره، غلامی، پارسا، مرادی، خدیجه، و بساطی، سعید (1394). واکاوی آماری موج‌ گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس ‌شمالی. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 4(13)، 59-76. doi:10.22067/geo.v4i1.34872
گندمکار، امیر، حیدری، ایرج، و باقری، محسن (1397). واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی. جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 8(4)، 448-435. dor:20.1001.1.22286462.1397.8.4.26.9
محمدی، وجیهه، موسوی‌بایگی، محمد، و رضایی پژند، حجت (1395). مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 30(6)، 2101- 2114. doi:10.22067/jsw.v30i6.56536
محمودی، پیمان، رزمجو، سمیرا، و امیرجهانشاهی، سیدمهدی (1399). هم‌پوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالیNAO) ) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران. ژئوفیزیک ایران، 14(1)، 104-91. doi:10.30499/ijg.2020.104299
میرحسینی، حامد، گندمکار، امیر، افروس، علی، ‌و عباسی، علیرضا (1400). بررسی روند تغییرات سری‌های دمایی مناطق شرقی ایران به‌منظور بررسی تغییرات منطقه‌ای. فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی منطقهای، 12(1)، 125-141. dor:20.1001.1.22286462.1400.11.2.7.7
 
References
Ahmadi, M., & Kamangar, M. (2023). Statistical analysis and prediction of monthly temperature of Sanandaj synoptic station using SARIMA model. Soil and Water Modeling and Management, 3(1), 1-13. doi:10.22098/mmws.2022.11080.1099 [In Persian]
Akbari, T. (2022). Revealing and analyzing the drought trend of Jazmurian watershed in relation to atmospheric-oceanic indicators. Climate Change Research Journal, 3(11), 1-16. doi:10.30488/ccr.2022.359615.1091 [In Persian]
Asakareh, H., Lyonello, P., Mirmousavi, H., & Sadrafshari, S. (2022). Simulation of temperature changes in the western half of Iran during the period (1960-2100) using analyzed models and the output of RCP 8/5 models. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 22(66), 1-17. doi:10.52547/jgs.22.66.1 [In Persian]
Baxter, S., & Nigam, S. (2015). Key role of the north pacific Oscillation-West pacific pattern in generating the extreme 2013/14 North American Winter. Journal of Climatology, 28, 8109–8117. doi:10.1175/JCLI-D-14-00726.1
Canovas, M. (2022). Changes in compound monthly precipitation and temperature extremes and their relationship with teleconnection patterns in the Mediterranean. Journal of Hydrology, 608. doi:10.1016/j.jhydrol.2022.127580
Forutan, M., & Zeinali, B. (2023). The simultaneous effect of NAO and AMO cycle indices on the variability of temperature and precipitation in the neighboring cities of Sabalan. Environmental Science Studies, 8(1), 5857-5868. doi:10.22034/jess.2022.345519.1802 [In Persian]
Gandomkar, A., Heydari, A., & Bagheri, M. (2017). Analyzing the relationship between temperature and teleconnection patterns in the Iranian Mazandaran sea water basin using neural network. Geography (Regional Planning), 8(4), 435-448. dor:20.1001.1.22286462.1397.8.4.26.9 [In Persian]
Ghavidel Rahimi, Y., Farajzadeh, M., & Hatamikia, M. (2015). Arctic Oscillation and its role in the variability of minimum temperatures in Northeast Iran. Applied Research in Geographical Sciences, 16(42), 41-58. dor:20.1001.1.22287736.1395.16.42.3.8 [In Persian]
González-Pérez, Al., Álvarez-Esteban, R., Penas, Á., & del Río, S. (2022). Analysis of recent mean temperature trends and relationships with teleconnection patterns in California (U.S.). Applied Sciences, 12(12), 5831. doi:10.3390/app12125831
Hassan, M., & Al-Asadi, K. (2023). Analysis of large-scale correlations on temperatures over Iraq, Arab Gulf. Journal of Scientific Research, 41(1), 2-17. doi:10.1108/AGJSR-05-2022-0046
Heydari, A., Gandomkar, A., & Bagheri, M. (2015). Investigating the relationship between the teleconnection patterns of the North Atlantic Ocean and the average of the Mazandaran Sea basin. Geography and Environmental Studies, 5(20), 139-147. [In Persian]
Karampour, M., Nasiri, B., Merianji, Z., Gholami, P., Moradi, Kh., & Basati, S. (2014). Statistical analysis of heat wave and extreme high temperatures in Kermanshah and its relationship with the North Atlantic Oscillation. Geography and Environmental Hazards, 4(13), 59-76. doi:10.22067/geo.v4i1.34872 [In Persian]
Khojaste Gholami, V., Salahi, B., & Mohammadi, G. (2022). Analysis of the simultaneous occurrence of the North Atlantic Oscillation and Arctic Oscillation phases with the Enso phases and its effect on Iran's winter temperature. Natural Geography Research, 54(3), 347-364. doi:10.22059/jphgr.2022.340146.1007686 [In Persian]
Mahmoudi, P., Razmjo, S., & Amirjahanshahi, M. (2019). The overlapping period of the North Atlantic Oscillation index (NAO) with the periodic period of droughts and droughts in Iran. Geophysics of Iran, 14(1), 91-104. doi:10.30499/ijg.2020.104299 [In Persian]
Mirhosseini, H., Gandomkar, A., Afros, A., & Abbasi, A. (2021). Investigating the trend of temperature series changes in the eastern regions of Iran in order to investigate regional changes. Quarterly Journal of Geography and Regional Planning, 12(1), 125-141. dor:20.1001.1.22286462.1400.11.2.7.7 [In Persian]
Mohammadi, V., Mousavi Baighi, M., & Rezaei Pazhand, H. (2015). A comparative study of the consequences of Enso phenomenon (El Nino, La Niña) on temperature and precipitation in Mashhad. Water and Soil Journal (Agricultural Sciences and Industries), 30(6), 2101-2114. doi:10.22067/jsw.v30i6.56536 [In Persian]
Peña-Angulo, D., Gonzalez-Hidalgo, J., Sandonís, L., Beguería, S., Tomas-Burguera, M., López-Bustins, J., Lemus-Canovas, M., & Martin-Vide, J. (2021). Seasonal temperature trends on the Spanish Mainland: A Secular Study (1916–2015). International Journal of Climatology, 41, 3071–3084. doi:10.1002/joc.7006
Rezaei, A., Karami, Kh., Tilmes, S., & Moore, J.C. (2022). Changes in global teleconnection patterns under global warming and stratospheric aerosol intervention scenarios. Atmospheric Chemistry and Physics, 23, 5835–5850. doi:10.5194/acp-23-5835-2023
Rodrigo, F.S. (2022). A simple approach for the study of the relationship between temperature and precipitation. Theoretical and Applied Climatology, 150(1-2). doi:10.1007/s00704-022-04154-w
Rohli, R.V., Snedden, G.A., Martin, E.R., & DeLong, K.L. (2022). Impacts of oceanatmosphere teleconnection patterns on the south-central United States. Front. Earth Sciences, 10, 934654. doi: 10.3389/feart.2022.934654
Schuhen, N., Schaller, N., Bloomfield, H.C., Brayshaw, D.J., Lledó, L., Cionni, I., & Sillmann, J. (2022). Predictive skill of teleconnection patterns in twentieth century seasonal hindcasts and their relationship to extreme winter temperatures in Europe. Geophysical Research Letters, 49, e2020GL092360. doi:10.1029/2020GL092360
Schulte, J. (2021). Continuum-based Teleconnection Indices of United States wintertime temperature variability. International Journal of Climatology, l41, E3122–E3141.
Tajik, A., & Arbabi Sabzevari, A. (2019). Investigating the spatial changes of extreme temperatures in the surface of Iran. Natural Geography Quarterly, 12(49), 109-124. dor:20.1001.1.20085656.1399.13.49.7.3 [In Persian]
Yu, B., Lin, H., & Soulard, N. (2019). A comparison of north American surface temperature and temperature extreme anomalies in association with various atmospheric teleconnection patterns. Atmosphere, 10, 172. doi:10.3390/atmos10040172
Zarin, A., Dadashi Rudbari, A., & Saleh Abadi, N. (2021). Investigating the temperature anomaly and trends of Iran in different climatic zones using coupled models of the CMIP 6th phase cross-comparison project. Iranian Geophysical Journal, (1), 35-54. doi:10.30499/ijg.2020.249997.1292 [In Persian]
Zhou, W., Yang, D., Xie, Sh., & Ma, J. (2020). Amplified Madden–Julian Oscillation Impacts in the Pacific–North America Region. Nature Climate Change, 10, 654–660. doi:10.1038/s41558-020-0814-0