اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رسول‌زاده

علوم و مهندسی آب استاد، رئیس پژوهشکده مدیریت آب / گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=201
rasoulzadehuma.ac.ir
0000-0001-7838-6773

h-index: 13  

سردبیر

دکتر اردوان قربانی

مرتعداری-سنجش از دور استاد/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=205
a_ghorbaniuma.ac.ir
0000-0001-7201-1225

h-index: 19  

دستیار سردبیر

دکتر رئوف مصطفی‌زاده

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1189
raoofmostafazadehuma.ac.ir
0000-0002-0401-0260

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر باقری

ترویج و آموزش کشاورزی استاد/گروه مهندسی آب -پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=199
a_bagheriuma.ac.ir
0000-0002-4564-8340

h-index: 15  

دکتر ام‌البنین بذرافشان

مهندسی کشاورزی- آبخیزداری دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

ostad.hormozgan.ac.ir/ostad/resualtfni?m=392026
o.bazrafshanhormozgan.ac.ir
0000-0003-2524-3992

h-index: 13  

دکتر جهانگیر پرهمت

آبیاری و زهکشی استاد/پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران

scientometric.areeo.ac.ir/Jahangir_Porhemmat
porhemmatscwmri.ac.ir
0000-0003-1162-644X

h-index: 10  

زینب حزباوی

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=153&mod=scv&cv=2379
z.hazbaviuma.ac.ir
+989166084002
0000-0001-6960-2876

h-index: 20  

دکتر بیژن خلیلی‌مقدم

خاک شناسی- فیزیک خاک دانشیار/گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/khalilimoghadam/fa
moghaddam623yahoo.ie
0000-0002-0948-8079

h-index: 11  

دکتر کامران داوری

تحلیل سیستم های کشاورزی وخاک وآب استاد/ گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

kamdav.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
k.davaryum.ac.ir
0000-0001-9057-7951

h-index: 20  

دکتر علی رسول‌زاده

علوم و مهندسی آب استاد، رئیس پژوهشکده مهندسی آب / گروه مهندسی آب، پژوهشکده مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=201
rasoulzadehuma.ac.ir
0000-0001-7838-6773

h-index: 13  

دکتر مجید رئوف

آبیاری و زهکشی استاد/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=200
m_raoofuma.ac.ir
0000-0002-6065-508X

h-index: 8  

دکتر رئوف سید شریفی

زراعت و اصلاح نباتات استاد/گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=174
raouf_ssharifiyahoo.com
0000-0003-2567-7029

h-index: 30  

دکتر نادر عباسی

سازه های آبی استاد/موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=786
nader_iaeriyahoo.com
0000-0002-9483-0878

h-index: 15  

دکتر اردوان قربانی

مرتعداری-سنجش از دور استاد/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=205
a_ghorbaniuma.ac.ir
00000-0001-7201-1225

h-index: 19  

دکتر محمد علی قربانی

هیدرولوژی و منابع آب استاد/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

www.researchgate.net/profile/Mohammad-Ali-Ghorbani
ghorbanitabrizu.ac.ir
0000-0002-0333-2559

h-index: 39  

دکتر رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1189
raoofmostafazadehuma.ac.ir
0000-0002-0401-0260

h-index: 13  

دکتر مهدی معمری

علوم مرتع دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1261
moameriuma.ac.ir
0000-0003-2917-4736

h-index: 11  

دکتر مجید منتصری

مهندسی عمران - منابع آب استاد/گروه مهندسی آب - دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=452&Ln=fa
m.montaseriurmia.ac.ir
0000-0002-4300-5982

h-index: 14  

دکتر امیرحسین ناظمی

آبیاری و زهکشی-آب زیرزمینی استاد/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?nazemi
nazemitabrizu.ac.ir
0000-0002-0362-2417

h-index: 22  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی

آبخیزداری-ژئومورفولوژی دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/tajbakhsh/fa
tajbakhsh.mgmail.com
0000-0002-2097-9944

h-index: 7  

دکتر علی طالبی

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد/گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/talebi
talebisfyazd.ac.ir
0000-0001-9132-1026

h-index: 19  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Asim Biswas

Soil Physics Associate Professor/ School of Environmental Sciences, University of Guelph, Guelph, Ontario N1G 2W1, Canada

soilsatguelph.ca/person/asim-biswas/
biswasuoguelph.ca
0000-0003-0801-3546

h-index: 37  

Dr. Henry Chau

Soil Water Measurement and Monitoring Associate Professor/ Department of Soil and Physical Sciences, Faculty of Agriculture and Life Science, Lincoln University, Lincoln, Canterbury, 7647, New Zealand

profils-profiles.science.gc.ca/en/profile/dr-henry-w-chau
henry.chaulincoln.ac.nz
0000-0002-9411-9816

h-index: 19  

Dr. Ozgur Kisi

Hydrologic Forecasting and Modeling Professor/School of Technology, Ilia State University, Tbilisi, Georgia

faculty.iliauni.edu.ge/business/ozgur-kisi/?lang=en
ozgur.kisiiliauni.edu.ge
0000-0001-7847-5872

h-index: 98  

Dr. Celso A. Santos

Water Resources, Hydrology Professor/ Department of Civil and Environmental Engineering, Federal University of Paraíba, João Pessoa, PB 58051-900, Brazil

buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=406EAEF8A3CA05ACF47E6D8993CB9EFC.buscatextual_66
celso.santosacademico.ufpb.br
0000-0001-7927-9718

h-index: 35  

Dr. Velibor Spalevic

Biotechnical sciences in Soil Erosion Professor/Faculty of Philosophy, Department of Geography, University of Montenegro, Niksik, Montenegro,

www.ucg.ac.me/radnik/900196-velibor-spalevic
velibor.spalevicgmail.com
0000-0002-7800-2909

h-index: 29  

مدیر اجرایی

دکتر مهسا حسنپور کاشانی

هیدرولوژی و منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1338
m.hkashaniuma.ac.ir
0000-0001-8177-4320

h-index: 17  

مدیر داخلی

دکتر زینب حزباوی

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=153&mod=scv&cv=2379
z.hazbaviuma.ac.ir
04531505113
0000-0001-6960-2876

h-index: 20  

ویراستار انگلیسی

Dr. Velibor Spalevic

Biotechnical sciences in Soil Erosion Professor/Faculty of Philosophy, Department of Geography, University of Montenegro, Niksik, Montenegro,

www.ucg.ac.me/radnik/900196-velibor-spalevic
velibor.spalevicgmail.com
0000-0002-7800-2909

h-index: 29  

ویراستار ادبی

دکتر مهرداد آقائی

زبان و ادبیات عربی دانشیار/گروه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1167
m.aghaeiuma.ac.ir
0000-0002-3396-5189

کارشناس نشریه

مهندس الهام عزیزی

علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه محقق اردبیلی

www.researchgate.net/profile/Elham-Azizi-8
eazizi520gmail.com
0000-0001-9735-3993

h-index: 3