بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 محقق تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 بخش خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان،ایران.

4 محقق بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

نظر به توجه ویژه به گیاه هندوانه به عنوان یکی از گزینه های پر مصرف در الگوی کشت لازم بود تا پژوهشی در این زمینه جهت بررسی مقدار نیاز آبی و کاهش عملکرد آن در شرایط تنش آبی انجام پذیرد. در این راستا پژوهشی در قالب طرح بلوک های تصادفی در 4 تیمار آبیاری کامل، 75 درصد نیاز آبی، 50 درصد نیاز آبی و 30 درصد نیاز آبی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب و مرکز تحقیقات جنوب استان کرمان انجام شد. نتایج نشان داد که نیاز آبی استاندارد هندوانه در کرج حدود 488 میلی متر و در منطقه جیرفت کرمان 423 میلی متر است و با نیاز آبی تخمین زده شده توسط سامانه نیاز آب انطباق مناسبی دارد. از طرف دیگر بیشترین ضریب حساسیت در دوره 60 تا 80 روز پس از کشت در دوره میانی رشد رخ داد و تابع تولید واسنجی شده با دقت مناسبی عملکرد گیاه را در تنش های اعمال شده برآورد کرد که شاخص های آماری رقم چارسلتون RMSE، NRMSE، MBE، d و EF به ترتیب 497، 02/0، 119- ، 99/0 و 98/0 و رقم کریمسون بترتیب 568، 095/0، 536-، 98/0 و 96/0 بدست آمد لذا ضرایب حساسیت و تابع تولید ارائه شده برای شبیه سازی عملکرد هر دو رقم هندوانه در شرایط تنش آبی پیشنهاد می گردد. همچنین بیشترین بهره وری در تیمار کم آبیاری 70 درصد بدست آمد و رقم کریمسون دارای بهره وری مصرف آب بالاتری می باشد. لذا این رقم با کم ابیاری 70 درصد برای کشت هندوانه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 16 دی 1401