تأثیر کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در تناوب‌های مختلف کشت در کرت‌های دایم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 استادیار بخش حاصلخیزی و تغذیع گیاهی ، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

ویژگیهای فیزیکی خاک نقش مهم و تعیین کننده‌ای در شرایط خاک و نیز مدیریت آبیاری داشته و تغییرات آنها بر میزان نگهداشت آب در خاک و سایر موارد مرتبط با رابطه آب، خاک و گیاه تاثیرگذار می باشد. نظر به نقش و تاثیرکاربرد کودهای آلی(از منابع دامی و کمپوست ضایعات شهری) بر ویژگیهای فیزیکی خاک، این تحقیق در راستای تاثیر کاربرد کود آلی از منابع دامی و کمپوست ضایعات شهری در تناوب های زراعی مختلف و متعارف(گندم – آیش- گندم- ذرت- گندم و آیش) در کرت های ثابت و به منظور بررسی تغییرات ویژگیهای فیزیکی خاک ناشی از اعمال تیمارهای مصرف کود به مقدار سالانه 20 تن در هکتار در استان البرز اجرا شد. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر ظرفیت زراعی در تیمارهای بدون مصرف کود حدود 8/17 درصد و میانگین آن در تیمار کاربرد کود آلی حدود 3/18 درصد بوده که بیانگر افزایش نسبی ظرفیت زراعی در تیمارهای مصرف کود دامی و کمپوست نسبت به تیمارهای بدون مصرف کود می باشد. شاخص پایداری خاکدانه ها در تیمار کاربرد کمپوست و کود دامی به ترتیب به میزان 27 و 18 درصد نسبت به میانگین تیمارهای عدم مصرف کود(1/1 میلیمتر) افزایش یافته اند. میانگین سرعت نفوذ در تیمارهای بدون مصرف کود حدود 1/28 میلیمتر بر ساعت و میانگین سرعت نفوذ در تیمارهای مصرف کود دامی و کمپوست به ترتیب حدود 7/32 و 3/33 میلیمتر بر ساعت گردید. میانگین سرعت نفوذ در تیمارهای مصرف کود دامی و کمپوست به ترتیب به میزان حدود 16 و 19 درصد نسبت به میانگین سایر تیمارها بیشتر بوده که بیانگر تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست در بهبود ویژگیهای فیزیکی و نیز افزایش نفوذ نهایی خاک می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات