تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ‌کهگیلویه و بویراحمد،

2 استادیاردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر رشد سریع جمعیت و توسعه اقتصادی، تغییرات آب و هوایی، بارندگی‌های نامنظم و خشکسالی باعث افزایش تنش آبی و تخریب منابع آب و خاک شده است. بهره‌وری به معنی افزایش عملکرد فیزیکی و اقتصادی کشاورزی با کاهش مصرف آب است. در این تحقیق با نگرش جامع به بررسی بهره‌وری محصولات زراعی و باغی با رویکردهای فیزیکی و اقتصادی پرداخته شد. در ابتدا کشاورزی آبخوان از طریق پرسش‌نامه به‌وسیله کشاورزان و کارشناسان بررسی شد. در مرحله بعد نیاز آبی الگوی کشت فعلی با روش پنمن مانتیث محاسبه شد و با تعریف هشت سناریو به ارزیابی اقتصادی و حجم مصرف آب در الگوهای مختلف آبخوان پرداخته شد. در نهایت با ارزیابی محصولات از نظر شاخص‌های بهره‌وری (فیزیکی و اقتصادی)، میزان بهره‌وری محصولات مختلف و الگوی کشت تعیین شد. نتایج نشان داد که مجموع میزان آب مصرف شده توسط محصولات کشاورزی آبخوان باشت بر اساس محاسبات روش پنمن نزدیک به 45 میلیون متر مکعب بوده است که تقریباً معادل یک مترمکعب در هر مترمربع از سطح زیر کشت آبخوان بوده است. بهره‌وری اقتصادی الگوی کشت فعلی آبخوان به‌طور متوسط 45000 ریال به ازای هر مترمکعب بوده است و میزان بهره‌وری فیزیکی برای غالب محصولات آبخوان کمتر از یک بوده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 29 آذر 1401