اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 462
تعداد پذیرش 208
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 155

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 116804
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 59680
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 15 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 164 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 189 روز
درصد پذیرش 45 %