مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری/ گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار/ گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر اسید استیک بر pH محلول‌غذایی آهن (سکوسترین و نانو کود) و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای آن در توت‌فرنگی رقم دیامنت، این پژوهش به صورت کرت‌های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌پاشی سطوح آهن (سکوسترین 25 گرم و نانو یک گرم) درکرت‌هایی اصلی، سطوح اسید استیک (شاهد، یک، دو و سه درصد) در کرت‌های فرعی و سطوح صابون کشاورزی مویان (شاهد و 5/7 درصد) در کرت‌های فرعی‌فرعی قرار گرفتند. شاخص‌های رشدی شامل وزن خشک و مقدار آهن برگ، وزن خشک و طول ریشه، نسبت گل به میوه، سبزینة کلروفیل a، b و کل و عملکرد میوه در بوته اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیة واریانس داده‌ها نشان داد که اثر سه جانبة تیمارها در تمام صفت‌های مورد بررسی (به‌جز طول ریشه و عملکرد) در سطح احتمال یک درصد بر وزن تر و خشک برگ و سبزینة a، b و کل، در سطح احتمال پنج درصد، بر وزن خشک ریشه، نسبت گل به میوه و مقدار آهن برگ معنا­دار بود. اثر متقابل سه جانبة داده‌ها نشان داد که بیش‌ترین وزن خشک برگ و ریشه، نسبت گل به میوه، کلروفیل b، کلروفیل کل و مقدار آهن برگ مربوط به تیمار اسید استیک دو درصد در ترکیب با آهن سکوسترین با صابون کشاورزی (5/7 درصد) و در کلروفیل a مربوط به تیمار اسید استیک یک درصد در ترکیب با آهن سکوسترین با صابون کشاورزی (5/7 درصد) بود. کم‌ترین ورن خشک برگ و ریشه، نسبت گل به میوه و مقدار آهن برگ مربوط به تیمار اسید استیک شاهد در ترکیب آهن نانو با صابون شاهد کشاورزی بود. هم‌چنین، پایین‌ترین مقدار کلروفیل b و کلروفیل کل در ترکیب تیماری اسید استیک سه درصد با آهن نانو بدون مصرف صابون کشاورزی مشاهده شد. اثر متقابل دو جانبة اسید استیک و آهن در سطح احتمال پنج درصد بر طول ریشه و عملکرد محصول معنا­دار بود. با توجه به نتایج حاصل، ترکیب تیماری دو درصد اسید استیک با آهن سکوسترین همراه با 5/7 درصد صابون کشاورزی که بهبود قدرت جذب آهن محلول غذایی و افزایش ویژگی‌های ریخت‌شناسی و عملکرد توت‌فرنگی را افزایش می‌دهند، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات