بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت مغان، استان اردبیل)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی/ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری/ گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 دانشیار/ گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

کمبود آب و تقاضای آن برای تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا موضوع بهره‌وری آب مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به‌منظور برآورد محتوای آب مجازی و بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب محصولات زراعی دشت مغان در شمال استان اردبیل انجام شد. محتوای آب مجازی محصولات زراعی از مجموع آب مجازی سبز، آبی، خاکستری و سفید برآورد شد. در پژوهش حاضر میزان بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب با شاخص‌های عملکرد به ‌ازای واحد حجم آب آبیاری (CPD)، ارزش ناخالص به ‌ازای واحد حجم آبیاری (BPD)، ارزش خالص به ‌ازای واحد حجم آبیاری (NBPD) و ارزش هر واحد آب مجازی (UWV) برای برآورد آب مجازی محصولات بادام‌زمینی، گوجه‌فرنگی، ذرت دانه‌ای، چغندرقند، برنج، کلزا، جو، ذرت علوفه‌ای، سویا، پنبه و گندم برای سال زراعی 1400-1399 اندازه‌گیری و بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که محتوای آب مجازی برای محصول برنج با 26.72 مترمکعب بر کیلوگرم بیش‌ترین مقدار و برای محصول ذرت علوفه‌ای با 0.3 مترمکعب بر کیلوگرم کم‌ترین مقدار را دارد. میزان شاخص CPD برای محصول ذرت علوفه‌ای و برنج با 4.28 و 0.04 کیلوگرم بر مترمکعب به‌ترتیب بالاترین و پایین‌ترین مقادیر را داراست. میزان شاخص BPD با 61691 و 10371 ریال بر مترمکعب برای محصولات گوجه‌فرنگی و برنج به‌ترتیب بالاترین و پایین‌ترین مقادیر را دارند. میزان شاخص NBPD به‌ترتیب برای بادام‌زمینی و جو با مقادیر 31707 و 4599 ریال بر مترمکعب حداکثر و حداقل شاخص بهره‌وری اقتصادی را دارند. هم‌چنین، میزان شاخص UWV برای محصولات گوجه‌فرنگی و برنج، حداکثر و حداقل شاخص با مقادیر 50073 و 9956 ریال بر مترمکعب محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم‌نژاد، حسین، کرامت‌زاده، علی، اشراقی، فرشید، و رضایی، اعظم (1400). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید پرتقال در شهرستان قائم‌شهر. پژوهش آب در کشاورزی، 35(3)، 259-275. doi:10.22092/jwra.2021.354273.862
اخوان، کرامت، شاهنظری، علی، و یارقلی، بهمن (1396). ارزیابی قابلیت فیلترهای زیستی برای تصفیه زه آب کشاورزی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی مغان (یادداشت تحقیقاتی). تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی، 18(69)، 135-144. doi:10.22092/aridse.2017.108044.1156
اخوان، کرامت، عباسی، نادر، خیری قوجه بیگلو، میلاد، و احمدپری، هدیه (1400). بررسی راندمان انتقال و مشکلات بهره‌برداری کانال‌های پیش‌ساخته بتنی در شبکه آبیاری مغان. تحقیقات سازه­های آبیاری و زهکشی، 22(83)، 21-42. doi:10.22092/idser.2021.354260.1470
اخوان، کرامت، عباسی، نادر، خیری قوجه بیگلو، میلاد، احمدپری، هدیه، و محمدی سرقینی، م. (1401). بررسی عملکرد کانالت در شبکه آبیاری مغان و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مشکلات بهره‌برداری، دومین کنفرانس بین‌المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط‌زیست و افق‌های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
امامی، سمیه، چوپان، یحیی، خیری قوجه بیگلو، میلاد، و حسام، موسی (1399). تخصیص بهینه و اقتصادی آب در شبکه آبیاری و زهکشی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ICA (مطالعه موردی: شبکه صوفی‌چای). مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(3). 220-234.  doi:10.22125/iwe.2020.107104
بذرافشان، ام البنین، و گرکانی­نژاد مشیزی، زهرا (1398). ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران. زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، 505-519. doi:10.22048/jsat.2019.141824.1311
بندری، ابوالمحمد، باقری، اصغر، سوختانلو، مجتبی، جمشیدی، امید، و نوروزی، عباس (1398). ارزیابی دانش کشاورزان دشت مغان از پیامدهای مصرف سموم شیمیایی برای سلامت جامعه، محیط‌زیست و امنیت غذایی. سلامت و محیط زیست، ۱۲(۴)، ۶21-۶38.
پرچمی عراقی، فرزین، عباسی، فریبرز، و اخوان، کرامت (1401). ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان. پژوهش آب در کشاورزی، 36(2)، 181-201. doi:10.22092/jwra.2022.357180.906
پرچمی عراقی، فرزین، معیری، منصور، و زینل‌زاده تبریزی، حسین (1400). ارزیابی آب کاربردی و بهره‌وری فیزیکی آب کلزا در دشت مغان. آبیاری و زهکشی ایران، 15(5)، 1172-1186. dor:20.1001.1.20087942.1400.15.5.15.3
تافته، آرش، صفرپور، شهریار، رشیدی، ام لیلا، و عبدزادگوهری, علی (1401). بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی. مدلسازی و مدیریت آب و خاک. doi:10.22098/mmws.2023.11989.1194
جناب، مهنوش، و نظری، بیژن (1397). مطالعه شکاف عملکرد و شکاف بهره‎وری آب گندم، جو و ذرت در استان قزوین. تحقیقات آب و خاک ایران، 49(6)، 1405-1417. doi:10.22059/ijswr.2018.253566.667865
چوپان، یحیی، امامی، سمیه، و خیری قوجه بیگلو، میلاد (1399). ارزیابی الگوریتم‌های انتخابات، رقابت استعماری و روش شبکه عصبی مصنوعی در بررسی روند افت تراز سطح ایستابی دشت رشتخوار. مهندسی عمران امیرکبیر، 52(6)، 1333-1246. doi:10.22060/ceej.2019.15344.5888
حکمت نیا، مهران، حسینی، سیدمهدی، صفدری، مهدی (1399). تعیین و ارزیابی ردّپای آب‌های سبز، آبی و خاکستری در تجارت بین المللی محصولات کشاورزی ایران. آبیاری و زهکشی ایران، 14(2)، 463-446. dor:20.1001.1.20087942.1399.14.2.9.4
خیری قوجه بیگلو، میلاد، و پیل‌پایه، علیرضا (1398). بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود). تحقیقات مهندسی سازههای آبیاری و زهکشی، 20(77)، 39-56. doi:10.22092/idser.2019.124750.1368
خزایی، مجید، صالح، ایمان، چاکرالحسینی، محمدرضا، و فرزین، محسن (1401). تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت. مدلسازی و مدیریت آب و خاک. doi:10.22098/mmws.2022.11764.1166
رحیمی، فرشته (1400). بررسی اجزای ردپای آب محصول خیار در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر). آب و توسعه پایدار، 8(3)، 30-23. doi:10.22067/jwsd.v8i3.2105.1051
زارعی قورخودی، علیرضا، شاهنظری، علی، و داداشی، پرشان (1401). ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری آب در تولید محصولات زراعی و باغی در غرب و مرکز استان مازندران و رتبه‌بندی دشت‌های مطالعاتی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 16(3)، 657-669. dor:20.1001.1.20087942.1401.16.3.14.5
ساقی، حسن، جاوید صباغیان، رضا، رمضانی مقدم، مصطفی (1400). ارزیابی عملکرد مدیریت بهره­وری آب در شبکه­های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دوستی-خراسان رضوی). پ‍‍ژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، ۱۲(۲۳)، ۲۵1-259. doi:10.52547/jwmr.12.23.251
سبحانی، بهروز، صفریان زنگیر، وحید، قاسم آبادی، زهرا (1398). بررسی شرایط آب و هوایی دشت مغان برای کشت محصول پنبه با روش ANP. پژوهش­های اقلیم‌شناسی، 37(37)، 111-122.
سوختانلو، مجتبی (1397). مؤلفه‏های اثرگذار مدیریت ریسک تولید بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کشاورزان ذرت‏کار دشت مغان). اقتصاد و توسعه کشاورزی، 32(4)، 299-311. doi:10.22067/jead2.v32i4.68267
سیدان، سیدمحسن، و متقی، مهدی (1398). تعیین بهره‌‏‏وری فیزیکی و اقتصادی آب در زراعت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای تحت سامانه‌های آبیاری مدرن و سنتی در استان همدان. آب و توسعه پایدار، 6(1)، 1-8. doi:10.22067/jwsd.v6i1.69891
عبداله­زاده کهریزی، رحیم، کوکبی‌نژاد مقدم، امیرحسین، و معروفی نیا، ادریس. (1402). بررسی آب مجازی و شاخص بهره­وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت. مدل­سازی و مدیریت آب و خاک، 3(1)، 68-54. doi:10.22098/mmws.2022.11090.1100
عبدزادگوهری, علی، و بابازاده، حسین (1402). شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ارقام لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT. مدلسازی و مدیریت آب و خاک، 3(1)، 232-215. doi:10.22098/mmws.2022.11665.1153
عبدی‌اقدم، فرشاد، رسول‌زاده، علی، صمدیان‌فرد، سعید، و نویدی، فرامرز (1401). تحلیل شاخص‌های بهره‌وری آب در اراضی کشاورزی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان. دانش آب و خاک، 32(3)، 90-77. doi:10.22034/ws.2021.44026.2403
عزیزی زهان، علی اکبر، لیاقت، عبدالمجید، و شهابی‌فر، مهدی (1398). تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان. پژوهش آب در کشاورزی، 33(4)، 519-534.  doi:10.22092/jwra.2020.121236
عزیزی، علی اکبر، لیاقت، عبدالمجید، شهابی­فر، مهدی، و سیدجلالی، سیدعلیرضا (1400). بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل بهره‌وری آب اقلیمی (PCWP) ذرت در دشت مغان. زراعی کشاورزی، 23(4)، 713-726. doi:10.22059/jci.2020.293896.2313
فاضلی خیاوی، عبدالرحیم، صلاحی، برومند، و گودرزی، مسعود (1399). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت مغان با سناریوهای RCPs. مهندسی و مدیریت آبخیز، 12(4)، 977-993. doi:10.22092/ijwmse.2019.126245.1649
فرح‌زا، محمدنوید، نظری، بیژن، اکبری، محمدرضا، نائینی، مهکامه سادات، و لیاقت، عبدالمجید (1399). ارزیابی بهره‌وری آب فیزیکی و اقتصادی محصولات زراعی در دشت مغان و تحلیل رابطه بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب. آبیاری و آب ایران، 11(2)، 179-166. doi:10.22125/iwe.2020.120729
کلاته، فرهود، و خیری قوجه‌بیگلو، میلاد (1401). تحلیل احتمالاتی تراوش در سد خاکی با بهره‌گیری از روش مونت کارلو و با رویکردی بر نفوذپذیری مصالح و هندسه سد. تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی، 23(86)، 133-162. doi:10.22092/idser.2022.358681.1509
کلاته، فرهود، و خیری قوجه بیگلو، میلاد (1401). مدل‌سازی اجزای محدود نشت در سد خاکی در حالات همسانگرد و ناهمسانگردی با در نظر گرفتن تأثیر سطح آب پایین‌دست و مخزن. دومین کنفرانس بین‌المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط‌زیست و افق‌های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
مبارکی، مجتبی، و مبارکی، مرتضی (1400). بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه­فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه­ای) در شهرستان اصفهان. مهندسی آب، 9(1)، 89-102.
محمدی، عفت، احمدپری، هدیه، محمدرضاپور، ام البنی، حقایقی مقدم، سیدابوالقاسم، حقیقت‌جو، پرویز (1399). بررسی وضعیت آب مجازی محصولات دامی در کشورهای مختلف. فصلنامه علمی تخصصی ایده‌های نو در علوم، مهندسی و فناوری، 4 (2)، 41-61.
میرچولی، فهیمه، سلطانی کوپایی، سعید، و فرامرزی، منیره (1395). ارزیابی مبادلات آب مجازی و ردپای آب برخی محصولات کشاورزی در ایران. پژوهش آب ایران، 10(1)، 49-58.
ناصری، ابوالفضل (1395). تحلیل آماری ضریب زبری مانینگ درکانال‌های خاکی بدون پوشش گیاهی در شبکه آبیاری و زهکشی مغان. آب و خاک، 30(6)، 1808-1819.  doi:10.22067/jsw.v30i6.41146
 
References
Abaei, B., & Etedali, H.R. (2014). Estimation )of water footprint components of Iran’s wheat production: comparison of global and national scale estimates. Environmental Processes, 1(3), 193-205. doi:10.1007/s40710-014-0017-7
Abdiaghdam, F., Rasoulzadeh, A., Samadianfard, S., & Navedi, F. (2022). Analysis of water productivity indicators in agricultural lands of Moghan agro-industry and livestock company. Water and Soil Science, 32(3), 77-90. doi:10.22034/ws.2021.44026.2403  [In Persian]
Abdollahzadeh kahrizi, R., Kokabinezhad Moghaddam, A.H., & Merufinia, E. (2023). Investigating virtual water and agricultural water productivity index in crops of Poldasht plain. Water and Soil Management and Modelling, 3(1), 54-68.  doi:10.22098/mmws.2022.11090.1100 [In Persian).
Abdzad-Gohari, A., & Babazadeh, H. (2022). Simulation of yield and water productivity of cowpea cultivars under deficit irrigation conditions using DSSAT model. Water and Soil Management and Modelling, 3(1), 215-232. doi:10.22098/mmws.2022.11665.1153  [In Persian]
Akhavan Giglou, K., Kheiry Ghoujehh Biglou, M., Mehrparvar, B., & Shokat Naghadeh, A. (2019). Investigating amount of leakage, sediment and durability in geosynthetic cover of pumping channel 3 at irrigation network of Moghan. Revista Geoaraguaia, 9(2), 37-48.
Akhavan, K., Abbassi, N., Kheiry Ghoujehh Biglou, M., & Ahmadpari, H. (2021). Investigation on conveyance efficiency and operation issues of precast concrete channels (canalette) in Moghan irrigation network. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 22(83), 21-42.  doi:10.22092/idser.2021.354260.1470 [In Persian]
Akhavan, K., Abbassi, N., Kheiry Ghoujehh Biglou, M., Ahmadpari, H., & Mohammadi Serghini, M. (2022). Investigating the performance of precast concrete channels (Canalette) in Moghan irrigation network and providing solutions to reduce operation problems. 2nd International Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran. [In Persian]
Akhavan, K., Shahnazari, A., & Yargholi, B. (2017). Evaluation capability biological filters for treatment of agricultural drain water: case study of Moghan irrigation and drainage network. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 18(69), 135-144. doi:10.22092/aridse.2017.108044.1156 [In Persian]
Azizi Zohan, A., Liaghat, A., & Shahabifar, M. (2019). Definition and determination of water productivity management index (wpmi) and its application for forage maize in Moghan Plain. Journal of Water Research in Agriculture, 33(4), 519-534.  doi:10.22092/jwra.2020.121236 [In Persian]
Azizizohan, A.A., Liaghat, A., Shahabifar, M., & Seyed Jalali, S.A. (2021). Investigation of the effect of crop calendar on the potential climatic water productivity (PCWP) of maize in Moghan Plain. Journal of Crops Improvement, 23(4), 713-726.  doi:10.22059/jci.2020.293896.2313 [In Persian]
Bayat, M.A., & Babazadeh, H. (2014). Evaluation of water use productivity indicators in the main agricultural products of Iran. Journal of Water Sciences Research, 6(1), 17-29.
Bazrafshan, O., & Gerkani Nezhad Moshizi, Z. (2019). Assessment of water use efficiency and water footprint of saffron production in Iran. Saffron agronomy and technology, 7(4), 505-519. doi:10.22048/jsat.2019.141824.1311  [In Persian]
Binesh, S., Ahmadpari, H., Shayegh, E., Masoumi, M., & Vakili Tajareh, F. (2020). Preparation of spatial distribution maps of saffron water requirement in Kermanshah province. International Journal of Engineering and Technology, 12(2), 321-336. doi:10.21817/ijet/2020/v12i2/201202118
Bondori, A., Bagheri, A., Sookhtanlou, M., Jamshidi, O., & Norozi, A. (2020). Assessing farmers' knowledge of Moghan plain about the consequences of chemical pesticides for community health, the environment, and food security. Iranian Journal of Health and Environment, 12 (4), 621-638. [In Persian]
Chapagain, A.K., Hoekstra, A.Y., & Savenije, H.H.G. (2006). Water saving through international trade of agricultural products. Hydrology and Earth System Sciences, 10(3), 455-468. doi:10.5194/hess-10-455-2006
Choopan, Y., Emami, S., & Kheiri Ghoujeh Biglo, M. (2020). Evaluating election, imperialist competitive algorithms and artificial neural network method in investigating the groundwater level of Reshtkhar Plain. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(6), 1333-1246.  doi:10.22060/ceej.2019.15344.5888 [In Persian]
Ebrahimnezhad, H., Keramatzadeh, A., Eshraghi, F., & Rezaee, A. (2021). Investigating the factors affecting the physical and economic productivity of water in production of orange in Ghaemshahr County, Iran. Journal of Water Research in Agriculture, 35(3), 259-275. doi:10.22092/jwra.2021.354273.862 [In Persian]
Emami, S., Choopan, Y., Kheiry Ghoujehh Biglo, M., & Hesam, M. (2020). Optimal and economic water allocation in irrigation and drainage network using ica algorithm (case study: Sofi-Chay network). Irrigation and Water Engineering, 10(3), 220-234.  doi:10.22125/iwe.2020.107104 [In Persian]
Farahza, M.N., Nazari, B., Akbari, M.R., Naeini, M.S., & Liaghat, A. (2020). Assessing the physical and economic water productivity of annual crops in Moghan Plain and analyzing the relationship between physical and economic water productivity. Journal of Irrigation and Water Engineering, 11(2), 166-179. doi:10.22125/iwe.2020.120729 [In Persian]
Fazeli Khiavi, A., Salahi, B., & Goodarzi, M. (2021). Assessment effects of climate change on changes in potential evapotranspiration in the Moghan Plain by RCPs. Watershed Engineering and Management, 12(4), 977-993. doi:10.22092/ijwmse.2019.126245.1649 [In Persian]
Hekmatnia, H., Hosseini, S.M., & Safdari, M. (2020). Determination and assessment of green, blue and gray water footprints in the international trade of agricultural products of Iran. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14(2), 446-463.  dor:20.1001.1.20087942.1399.14.2.9.4 [In Persian]
Hoekstra, A.Y., & Hung, P.Q. (2002). Virtual water trade a quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. Research Report Series, IHE Delft Institute for Water Education, Delft, Netherlands.
Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M., & Mekonnen, M.M. (2011). The water footprint assessment manual. Setting the global standard, Earthscan, London, UK.
Jenab, M., & Nazari, B. (2019). The study of water productivity and yield gap of wheat, barley and maize in Qazvin Province. Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(6), 1405-1417.  doi:10.22059/ijswr.2018.253566.667865 [In Persian]
Kheiry Ghoujeh Biglou, M., & Pilpayeh, A. (2020a). Effect of geometric specifications of ogee spillway on the volume variation of concrete consumption using genetic algorithm. Revista INGENIERÍA UC, 26(2), 145-153.‏
Kheiry Ghoujeh Biglou, M., & Pilpayeh, A. (2020b). Optimization of height and length of ogee-crested spillway by composing genetic algorithm and regression models (case study: spillway of Balarood Dam). Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 20(77), 39-56. doi:10.22092/idser.2019.124750.1368 [In Persian]
Kalateh, F., Hosseinejad, F., & Kheiry M. (2022). Uncertainty quantification in the analysis of liquefied soil response through fuzzy finite element method. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 19(3), 177–199. doi: 10.13168/AGG.2022.0007.
Kalateh, F., & Kheiry Ghoujehh-Biglou, M. (2022a). Probabilistic analysis of seepage in earthen dam using Monte Carlo method and with considering permeability of materials and dam geometry. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 23(86), 133-162.  doi:10.22092/idser.2022.358681.1509 [In Persian]
Kalateh, F., & Kheiry Ghoujeh Biglou , M. (2022b). Finite Elements Modeling of the Seepage through Earth Dam in Isotropic and Non-Isotropic Conditions and Considering the of Downstream and Reservoir Water Level.‏ 2nd. International Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the RevolutionAt, Tabriz Islamic Art University, Iran. [In Persian]
Khazaei, M., Saleh, I., Chakeralhoseini, M., & Farzin, M. (2022). Evaluating the water economic value in crop pattern scenarios of Basht Plain. Water and Soil Management and Modelling. doi:10.22098/mmws.2022.11764.1166 [In Persian]
Mircholi, F., Soltani kopaee, S., & Faramarzi, M. (2016). Assessing of virtual water trade and water footprint of some agricultural crops in Iran. Iranian Water Researches Journal, 10(1), 49-58. [In Persian]
Mobaraki, M., & Mobaraki, M. (2021). Investigation of water footprint, virtual water and water use of three groups of autumn and spring products, vegetables (tomatoes and potatoes), industrial (sugar beet) and fodder (fodder corn) in Isfahan. Journal on Water Engineering, 9(1), 89-102. [In Persian]
Mohamadi, E., Ahmadpari, H., Mohammadrezapour, O., Haghayeghi Moghadam, S.A., & Haghighatju. P. (2020). Investigation of virtual water status of livestock products in different countries. Journal of New Ideas in Science, Engineering and Technology, 4(2), 41-61. [In Persian]
Nasseri, A. (2017). Statistical analysis of manning's roughness coefficients in non-vegetated canals for irrigation and drainage network of Moghan. Water and Soil, 30(6), 1808-1819. doi:10.22067/jsw.v30i6.41146 [In Persian]
Noori, H., Ahmadpari, H., Mohamadi, E., Mokhizadeh, V., & Hosseinbor, K. (2020). A foucauldian analysis of "virtual water "concept in terms of sustainable agriculture and food security. 4th International Conference on Innovative Technologies in Science, Engineering and Technology, Istanbul, Turkey.
Parchami-Araghi, F., Abbasi, F., & Akhavan, K. (2022). Assessment of soybean applied water and water productivity across Moghan Plain, Ardabil Province, Iran. Journal of Water Research in Agriculture, 36(2), 181-201. doi:10.22092/jwra.2022.357180.906 [In Persian]
Parchami-Araghi, F., Moayeri, M., & Zeinalzadeh-Tabrizi, H. (2021). Assessment of rapeseed water use and water productivity across Moghan Plain, Ardabil Province, Iran. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 15(5), 1172-1186. dor:20.1001.1.20087942.1400.15.5.15.3 [In Persian]
Rahimi, F. (2021). Check the traces of cucumber. Journal of Water and Sustainable Development, 8(3), 23-30.  doi:10.22067/jwsd.v8i3.2105.1051 [In Persian]
Saghi, H., Javid Sabbaghian, R., & Ramezani Moghaddam, M. (2021). Evaluating the water productivity management performance in irrigation networks (case study: Doosti irrigation network- Khorasan Razavi). Journal of Watershed Management Research, 12 (23), 251-259. doi:10.52547/jwmr.12.23.251 [In Persian]
Seyedan, S., & Mottaghi, M. (2019). Determination of the physical and economic water productivity for grain and forage corn under modern and traditional irrigation systems in Hamadan Province. Journal of Water and Sustainable Development, 6(1), 1-8. doi:10.22067/jwsd.v6i1.69891 [In Persian]
Sobhani, B., Safarian Zengir, V., & Ghasem Abadi, Z. (2020). Survy weather condition Moughan plain for the cultivation of cotton by ANP. Journal of Climate Research, 37(37), 111-122. [In Persian]
Sookhtanlou, M. (2019). Components affecting production risk management on agricultural crops insurance adoption (case study: maize farmers of Moghan Plain). Journal of Agricultural Economics and Development, 32(4), 299-311.  doi:10.22067/jead2.v32i4.68267 [In Persian]
Tafteh, A., Safarpour, S., Rashidi, O.L., & Abdzad Gohari, A. (2023). Investigating the production functions of water consumption in determining the performance of two watermelon cultivars under water stress. Water and Soil Management and Modelling.  doi:10.22098/mmws.2023.11989.1194 [In Persian]
Zarei Ghorkhodi, A., Shahnazari, A., & Dadashi, P. (2022). Evaluation of water productivity indicators in the production of crops and garden in the west and center of Mazandaran province and ranking of studies plains. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 16(3), 657-669. dor:20.1001.1.20087942.1401.16.3.14.5 [In Persian]
Zhang, C., McBean, E.A., & Huang, J. (2014). A virtual water assessment methodology for cropping pattern investigation. Water Resources Management, 28(8), 2331-2349. doi:10.1007/s11269-014-0618-