تحلیل منحنی رخنة آلایندة باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازة کود گاوی مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استاد، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانش‌آموختة دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای اصلاح، غنی‌سازی خاک و کمک به رشد گیاهان استفاده از کودهای دامی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اندازة ذرات کود و کشت چمن بر انتقال باکتری در ستون خاک و میزان آبشویی کود در حضور باکتری تحت شرایط کشت چمن است. برای این منظور تیمارهای کود گاوی با چهار قطر دو، یک، 5/0 و 25/0 میلی‌متر انتخاب شدند. آزمایش انتقال باکتری ایشریشیاکولی در ستون‌های PVC به ارتفاع 350 و قطر 160 میلی‌متر انجام شد. مقدار کود مصرفی روی سطح ستون‌ها با مقیاس 36 تن در هکتار انتخاب شد. چمن تهیه شده با ارتفاع پنج سانتی‌متر روی سطح ستون‌های خاک قرار داده شد. ستون‌های خاک، در مدت دو هفته هر دو روز آبیاری و پس از آن، آبشویی ستون‌ها تا خروجی زهاب هفت حجم منفذی انجام شد. میزان غلظت باکتری ایشریشیاکولی در زهاب جمع‌آوری شده به روش شمارش زنده اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در تیمارهای بدون کشت چمن، میزان انتقال باکتری در تیمار دانه‌بندی دو میلی‌متر نسبت به سایر تیمارها بیش‌تر بود. حداکثر غلظت نسبی باکتری (C/C0) در ذرات کود با قطر 25/0 میلی‌متر نسبت به قطر کود یک و دو میلی‌متر کم‌تر و با تأخیر نسبت به ذرات درشت‌تر کود مشاهده شد. متوسط بیشینة غلظت نسبی باکتری ایشریشیاکولی (C/C0) در شرایط با و بدون کشت در تیمارهایی با اندازة قطر 25/0 و 5/0 میلی‌متر (72/0 و 81/0) کم‌تر از ذرات کود با قطر یک و دو (95/0 و 91/0) میلی‌متر شد. کاشت چمن میزان انتقال باکتری را سرعت بخشید. حداکثر غلظت نسبی باکتری (C/C0) در تیمارهای بدون کشت چمن و در قطرهای دو، یک، 5/0 و 25/0 به‌ترتیب در PV6/0،PV7/0، PV6/0 و PV9/0 برابر حجم منفذی رخ داد. این مقادیر در تیمارهای با کشت چمن به‌ترتیب برابر با PV 7/0، PV0/1، PV9/0 و PV0/1 شد. بر اساس نتایج در صورتی‌که هدف کاهش انتقال باکتری به اعماق خاک باشد باید از ذرات کود 25/0 و 5/0 میلی‌متر استفاده نمود و اگر هدف تأخیر انداختن انتقال باکتری به اعماق خاک باشد می‌توان از اندازة ذرات کود یک و دو میلی‌متر استفاده کرد. کشت گیاه چمن سبب افزایش باکتری انتقال یافته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات