برآورد و ارزیابی الگوریتم توازن انرژی برای سطح از تصاویر ماهواره لندست 5 در تعیین نیاز آبی و بهره‌وری آب محصول چغندرقند با استفاده از داده‌های لایسیمتر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران

2 استاد بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر، شهرکرد، ایران.

چکیده

تبخیر و تعرق یکی از عوامل مهم در چرخه‌ی هیدرولوژی و از جمله عوامل تعیین کننده معادلات انرژی در سطح زمین و توازن آب می‌باشد. اغلب روش‌های زمینی از اندازه‌گیری نقطه‌ای برای تخمین تبخیر و تعرق استفاده می کنند. سنجش از دور این قابلیت را دارد تا مقدار تبخیر و تعرق را تخمین زده و توزیع مکانی آن را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، از تصاویر ماهواره‌ی لندست 5 برای برآورد تبخیر و تعرق روزانه گیاه چغندرقند، در شهرکرد، واقع در استان چهارمحال و بختیاری، با استفاده از مدل سبال، در 25 تاریخ گذر ماهواره لندست 5 استفاده گردید. اعتبارسنجی کارایی مدل سبال با استفاده از تصاویر لندست 5 نسبت به نتایج لایسیمتری انجام شد و نتایج حاکی از آن بود که الگوریتم سبال با ضریب تبیین (R2=0.9889) در بازه زمانی روزانه و ضریب تبیین (R2=0.9318) در بازه زمانی ماهانه بود و در مجموع همبستگی و تطابق خوب و مناسبی را با نتایج آزمایش لایسیمتری داشته و نتایجی مشابه این روش را تخمین زده است. بطور کلی، نتایج آزمایش نشان داد که الگوریتم توازن انرژی برای سطح یا سبال به عنوان یکی از الگوریتم های پرکاربرد سنجش‌ از دور در برآورد تبخیر و تعرق گیاه، از قابلیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 07 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 آذر 1401