حذف کلراید از زه‌آب کشاورزی با استفاده از نانو زغال زیستی مغناطیسی باگاس نیشکر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

زه آب مزراع نیشکر واقع در جنوب خوزستان، دارای مقادیر بالایی کلراید بوده و به‌عنوان عامل محدودکننده در استفادة مجدد از این زه آب‌ها و تأثیر مخرب بر منبع پذیرندة این زه آب‌ها شناخته می‌شود. در این مطالعه توانایی جاذب‌های تولید شده از باگاس نیشکر در حذف کلراید موجود در زه آب بررسی ‌شد. فرآیند تولید زغال زیستی در کورة الکتریکی و فعال‌سازی آن با استفاده از هیدرو اکسید پتاسیم و حرارت‌دهی در ماکروویو انجام ‌شد. از کلراید آهن شش آبه و سولفات آهن هفت آبه با نسبت دو به یک جهت مغناطیسی کردن زغال زیستی استفاده‌ شد. جاذب‌ها به ازای سه نسبت فعال‌ساز به زغال زیستی (دو، سه و چهار)، سه توان ماکروویو (200، 400 و 700 وات) و سه زمان فعال‌سازی (پنج، 10 و 15 دقیقه) تولید شدند. مقدار کلراید نمونه‌های زه آب با استفاده از کلراید سدیم، به میزان سه، پنج و 10 گرم بر لیتر تنظیم شد. طبق نتایج در تمامی تیمارها با افزایش غلظت اولیة کلراید، مقدار حذف افزایش ‌یافته است. حذف کلراید توسط نانو زغال زیستی فعال به‌طور میانگین 6/1 برابر زغال زیستی فعال غیرنانو اندازه‌گیری شد. فرآیند مغناطیسی کردن جاذب‌ها به‌طور میانگین موجب کاهش 20 درصدی حذف کلراید شد. بیش‌ترین میزان حذف کلراید با استفاده از نانو زغال زیستی فعال و نانو زغال زیستی فعال مغناطیسی به ترتیب 54 و 6/49 درصد اندازه‌گیری شد. این مقادیر بیشینه به ازای تیمار با نسبت زغال زیستی به زغال زیستی برابر سه، توان ماکروویو برابر 400 وات و مدت‌زمان فعال‌سازی برابر 10 دقیقه اندازه‌گیری شدند. با توجه به مقادیر ضریب تبیین و مجموع مربعات خطا، مدل سینتیکی شبه مرتبة اول و مدل نفوذ درون‌ذره‌ای بیش‌ترین تطابق را با داده‌های اندازه‌گیری شده داشتند. هم‌چنین، مدل هم‌دمای لانگمویر در مقایسه با مدل فروندلیچ تطابق بهتری با داده‌های اندازه‌گیری شده دارد. طبق نتایج، نانو زغال زیستی فعال مغناطیسی باگاس نیشکر می‌تواند به‌عنوان جاذبی با راندمان بالا و ارزان ‌قیمت برای حذف کلراید از محیط‌های آبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات