حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیارگروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ساری، ایران

3 استادیارگروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

4 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

5 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه پوترا مالزی، سلانگور، مالزی

چکیده

ورود گسترده پساب های حاصل از کارخانجات و صنایع مختلف به محیط زیست و به طبع آن آلوده سازی منابع آب و خاک، منجر به بروز خطرات بسیاری برای انسان و سایر موجودات می شود. لذا اصلاح این منابع حائز اهمیت است. بررسی‌ها نشان می دهد که کاربرد بایوچار و بایوچار دارای پوشش فلز به طور مؤثری منجر به حذف میزان قابل توجهی آلاینده از آب و خاک می شود ولی تاکنون به صورت جامع تأثیر کامپوزیت کربن-فلز بر حذف آلاینده ها به ویژه آلاینده های آنیونی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش تأثیر بایومس گیاهی، بایومس دارای پوشش فلزی، بایوچار، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز در دو دما (300 و 600 درجه سانتی گراد) بر حذف آلاینده های دایرکت بلو 71 و کروم از آب مورد بررسی قرار گرفت. بایوچارهای دارای پوشش فلز و کامپوزیت های بایوچار- فلز مختلف از ترکیب فلزات (منگنز، روی، مس، آهن و آلومینیوم) با بقایای کشاورزی (کاه برنج) بصورت خام یا بایوچار تهیه شدند. سپس مقدار معینی از جاذب ها و مواد آلاینده با غلظت 20 میلی گرم بر لیتر باهم ترکیب شده و به مدت سه ساعت تکان داده شدند تا به تعادل رسیدند. پس از سانتریفیوژ کردن و فیلتراسیون، غلظت نهایی آلاینده ها قرائت شد و درصد حذف دایرکت بلو71 و کروم محاسبه گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد کامپوزیت آلومینیوم و آهن و بایوچار دارای پوشش آلومینیوم و آهن تولید شده در دمای c˚600 توانست به ترتیب 98.303، 88.847، 98.302 و 96.777 درصد از آلاینده ی دایرکت بلو 71 و 97.983، 78.733، 96.75 و 92.167 درصد از آلاینده ی کروم را از محلول آبی حذف کند، بنابراین کاربرد این جاذب ها توانست آب آلوده به دایرکت بلو 71 و کروم را اصلاح نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 21 آبان 1401