مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادبخش آبیاری و زهکشی ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانشیار بخش آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22098/mmws.2023.11976.1195

چکیده

برآورد مقدار آب آبیاری گیاهان از شاخص‌های مهم برنامه‌ریزی‌ بخش کشاورزی می‌باشد و سامانه نیاز آب به منظور تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی ایجاد شده و توانایی بررسی تغییرات نیاز آبیاری و آب آبیاری گیاهان مختلف زراعی و باغی را در کشور داراست. هدف از این مطالعه، مقایسه نتایج اندازه‌گیری مزرعه‌ای مقدار آب آبیاری و عملکرد چغندرقند در شرایط مزرعه با برآورد سامانه نیاز آب در 117 نقطه، 16 شهرستان در سال 1396بود. نتایج مقایسه نتایج اندازه‌گیری مزرعه‌ای با برآورد سامانه نیاز آب نشان داد که میانگین مقدار آب آبیاری چغندرقند در روش اندازه‌گیری مزرعه ای و سامانه نیاز آب به‌ترتیب برابر با 13088 و 13856 مترمکعب در هکتار و میانگین عملکرد غده چغندرقند در اندازه‌گیری‌های مزرعه ای و سامانه نیاز آب به‌ترتیب برابر با 71846 و 64206 کیلوگرم در هکتار شد. میانگین بهره‌وری آب چغندرقند در روش اندازه‌گیری مزرعه ای و سامانه نیاز آب به ترتیب برابر 8/5 و 9/4 کیلوگرم بر مترمکعب شد. نتایج مقایسه تحلیل آماری نشان داد که سامانه نیاز آب در مقایسه با اندازه‌گیری مزرعه ای، با ریشه میانگین خطای نرمال 21 درصد و ضریب توافق 89/0 مقدار آب آبیاری چغندرقند را در مقیاس شهرستان برآورد می‌نماید و هم چنین، عملکرد غده چغندرقند با ریشه میانگین خطای نرمال 27/0 درصد و ضریب توافق 81/0 و بهره‌وری آب غده چغندرقند را با ریشه میانگین خطای نرمال 34/0 درصد برآورد می‌نماید. ضرایب کارایی مدل نشان داد که سامانه نتایج قابل قبولی را در تعیین مقدار آب آبیاری و بهره‌وری آب چغندرقند در مزارع کشور ارائه می دهد. می‌توان نتیجه گیری کرد که سامانه نیاز آب توانایی آورد حجم آب آبیاری مورد نیاز گیاه چغندرقند در سطح کل کشور و هم ‌چنین در سطح مزرعه زراعین را داراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 29 دی 1401