تاثیر پوشش گیاه یونجه بر رواناب تولیدی در مقیاس کرت‌های فرسایشی با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ ساز‎‎ باران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

پوشش‏گیاهی‎ یکی از عوامل مهم در کاهش میزان رواناب به واسطه ربایش قطرات باران توسط تاج پوشش و کاهش انرژی جنبشی آن شده که این امر نشان دهنده نقش بالای ‏‏پوشش‏گیاهی‎ در حفاظت خاک است. این پژوهش با هدف بررسی نقش ‏‏پوشش‏گیاهی‎ در مهار میزان رواناب با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ساز‎‎ باران انجام شده است. در این پژوهش از سه سطح ‏‏پوشش‏گیاهی‎ (35، 65 و 90 درصد) و یک تیمار شاهد (بدون پوشش) در سه تکرار تحت بارندگی با شدت 90 ‏‏میلی‎متر‎ بر ساعت و دوام 70 دقیقه‌ای استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده با افزایش سطح پوشش از صفر به 35 درصد، 65 درصد و 90 درصد، حجم رواناب به طور متوسط به ترتیب 91/42، 73/45 و 89/62 درصد کاهش یافت. همچنین ضریب رواناب در تیمارهای مذکور به ترتیب 40، 41 و 72 درصد کاهش یافته است. نتایج حاصل از بررسی نمودار تغییرات زمانی رواناب نیز نشان داد که در انواع سطح پوشش‌‌ها میزان رواناب در دقایق ابتدایی آزمایش با شیب بالایی افزایش یافته و با نزدیک شدن به زمان‏ها‎ی میانی و انتهایی به یک مقدار ثابت رسیده‌است. این یافته‌‌ها حاکی از آن بود که با نزدیک شدن به انتهای آزمایش و اشباع شدن خاک کارایی کاهش رواناب در انواع سطح پوشش‌ها کمتر شده است. نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه نیز نشان داد که مقادیر حجم رواناب در تیمار شاهد با تیمارهای مختلف ‏‏پوشش‏گیاهی‎ دارای اختلاف ‏معنی‏دار‎ی در سطح یک درصد هستند. در یک نتیجه‏گیری نهایی می‏توان بیان نمود که هر سه سطح ‏‏پوشش‏گیاهی‎ (35، 65 و 90) عملکرد مناسبی در کاهش رواناب دارند. لذا برآورد میزان رواناب تولیدی در درصدهای مختلف برای شناخت چگونگی کنترل فرسایش خاک و سیل‌خیزی و همچنین مشخص کردن بهینه‌ترین درصد سطح پوشش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1402