بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت ورامین تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد/ دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی کیفیت منابع آب به‌خصوص منابع آب آشامیدنی در سال‌های اخیر هم‌زمان با کاهش سرانۀ منابع آب در دسترس، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، کیفیت منابع آب دشت ورامین با استفاده از شاخص کیفیت آب (WQI) در یک بازۀ 10 ساله (97-1387) مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور، تعداد 35 نمونه از نقاط مختلف دشت ورامین تهیه شد و غلظت پارامتر‌های تأثیرگذار بر کیفیت منابع آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، کلسیم، سدیم و کلر با کل مواد جامد محلول (TDS) همبستگی مثبت و معنا‌داری دارند. هم‌چنین، بر اساس نقشه توزیع مکانی منطقۀ دشت ورامین در سال ۱۳۹۷ مساحت بیش‌تری را با کیفیت مناسب داشته است در حالی‌که قسمت‌های جنوبی و جنوب غربی منطقه در بازۀ ۱۰ ساله با وجود بهبود کیفیت آب منطقه، هم‌چنان دارای کیفیت نامناسب برای شرب هستند. به‌‌طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش‌ نشان داد که در حال حاضر تعدادی از پارامتر‌های مؤثر در تعیین کیفیت منابع آب زیرزمینی، مانند TDS، هدایت الکتریکی (EC) در اکثر نقاط نمونه‌برداری شده و هم‌چنین مقدار pH در بعضی نقاط نمونه‌برداری شده دشت ورامین از حد مجاز استاندارد‌ها فراتر رفته است. علاوه بر این، کیفیت آب زیرزمینی نیز در بازۀ زمانی مورد مطالعه کمی بهبود یافته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بر اساس WQI در سال 1387، 51.42 درصد منطقه دارای آب نامناسب از نظر شرب است که این مقدار در سال ۱۳۹۷ به ۴۵ درصد کاهش ‌یافته است. هم‌چنین، میزان 31 درصد آب با کیفیت بد در سال 1387 به 22 درصد کاهش یافته است، درحالی‌که مقدار میزان آب با کیفیت خوب در سال 1397 تا 25 درصد افزایش یافته است. به‌این‌ترتیب توجه به تأثیر گسترده عوامل انسانی بر کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت ورامین و برداشت شدید آب زیرزمینی، بررسی دقیق چاه‌های غیرمجاز در منطقه، حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی و مدیریت برداشت چاه‌های بهره‌برداری و هم‌چنین استفاده از سامانه‌های آبیاری مناسب در جهت کاهش برداشت و هم‌چنین زهکشی مناسب اراضی کشاورزی در طرح‌های آتی امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


ده‌مردان، ا.، مظاهری، م.، و محمدولی سامانی، ج. (1397). شناسایی مکان، زمان فعالیت و شدت منبع آلایندۀ نامشخص در رودخانه. مدیریت مخاطرات محیطی، 5(1)، 35-52.
رحمتی، ح.، برومندنسب، س.، ایزدپناه، ز.، و الباجی، م. (1397). شناسایی تغییرات ناگهانی و تدریجی پارامترهای کیفی آب در ایستگاه‌های پایین‌دست سد گتوندعلیا. آبیاری و زهکشی ایران، 12(2)، 458-471.
شطی، ص.، و آخوندعلی، ع.م. (1397). بررسی اثرات دورۀ خشکسالی هیدرولوژیک اخیر بر میزان شوری رودخانۀ کارون. آبیاری و زهکشی ایران، 12(5)، 1189-1202.
شمشکی، ا.، و سلطانی، ا.ا. (1384). ساز و کار و علل تشکیل شکاف‌های زمین در منطقۀ معین آباد-ورامین. چهارمین همایش زمین‌شناسی مهندسی و محیط­زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
ظهرابی، ن.، علی‏زاده، ا.، حسونی‏زاده، ه.، و حسین‌زاده، س.م. (1393). پهنه‌بندی کیفی رودخانۀ جراحی بر اساس شاخص NSFWQI و با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS). اکوبیولوژی تالاب، ۶ (۴)، 31-40.
علی‌شیری، ه.، سجادی‌فر، س.ح.، و محمدباقری، ا. (1389). بررسی فرضیات منحنی کوزنتس محیط ­زیستی (مطالعۀ موردی آلودگی آب). آب و فاضلاب، 28(1)، 57-64.
نادری، م.ح.، ذاکری‌نیا، م.، و سالاری‌جزی، م. (1397). بررسی عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه‌های کیفیت آب رودخانۀ قره‌سو استان گلستان. آبیاری و زهکشی ایران، 12(5)، 1240-1252.
نامداری، ح.، و هوشمندزاده، م. (1398). روندیابی و تحلیل آماری کیفیت آب رودخانۀ کارون در ایستگاه آبسنجی ملاثانی. اکوبیولوژی تالاب، 11(1)، 5-22.
نصرتی، ک.، رجبی‌اسلامی، ع.، و صیادی، م. (1397). تحلیل و طبقه‌بندی کیفیت آب شـرب شهرستان ملارد - تهران با استفاده تکنیک‌های آماری چندمتغیره. هیدروژئومورفولوژی، 5(15)، 171-190.
نیسی، ل.، و تیشه‌زن، پ. (1397). ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره. مهندسی آبیاری و آب ایران، 9(1)، 139-150.
 
Alishiri, H., Sajadifar, S.H., & Mohammadbagheri, A. (2017). Validity of the environmental Kuznets curve Hypotheses in water pollution: A Case study. Journal of Water and Wastewater, 28(1), 57-64 (in Persian).
Avvannavar, S.M., & Shrihari, S. (2008). Evaluation of water quality index for drinking purposes for river Netravathi, Mangalore, India. Journal of Environment Monitoring Assesment, 143(1-3), 279-290.
Bostanmaneshrad, F., Partani, S., Noori, R., Nachtnebel, H.P., Berndtsson, R., & Adamowski, J.F. (2018). Relationship between water quality and macro-scale parameters (land use, erosion, geology, and population density) in the Siminehrood River Basin. Journal of Science of the Total Environment, 639, 1588-1600.
Brown, R.M., McClelland, N.I., Deininger, R.A., & Tozer, R.G. (1970). Water quality index - do we dare. Journal of Water and Sewage Works, 117(14), 339-343.
Dahmardan, A., Mazaheri, M., & Mohammad Vali Samani, J. (2018). Identification of location, activity time and intensity of the unknown pollutant source in river. Environmental Management Hazards, 5(1), 35-52 (in Persian).
Ebadi, A.G., & Hisoriev, H. (2017). Metal pollution status of Tajan River–Northern Iran. Journal of Toxicological and Environmental Chemistry, 99(9-10), 1358-1367.
Effendi, H. (2016). River water quality preliminary rapid assessment using pollution index. Journal of Procedia Environmental Sciences, 33, 562-567.
Ehteshami, M., Biglarijoo, N., & Salari, M. (2014). Assessment and quality classification of water in Karun, Dez and Karkheh Rivers. Journal of River Engineering, 2(8), 23-30.
Fakouri Dekahi, B., Mazaheri, M., & Mohammadvali Samani, J. (2018). Evaluation of Karun River water salinity reduction strategies using management scenarios. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 5(2), 1-10.
Golshan, M., Dastoorpour, M., & Birgani, Y.T. (2020). Fuzzy environmental monitoring for the quality assessment: Detailed feasibility study for the Karun River basin, Iran. Journal of Groundwater for Sustainable Development, 10, 100324.
Hamzaoui-Azaza, F., Tlili-Zrelli, B., Bouhlila, R., & Gueddari, M. (2013). An integrated statistical methods and modelling mineral–water interaction to identifying hydrogeochemical processes in groundwater in southern Tunisia. Journal of Chemical Speciation & Bioavailability, 25(3), 165-178.
Heydarpour, M., & Jamshidi, S. (2018). Determination of total permitted river pollution and allocation of seasonal variations of pollution based pollution model for standardization and multi-parameter monitoring of water quality. Journal of Environmental Studies, 44(3), 519-531.
Hohensinner S., Hauer C., Muhar S. (2018). River Morphology, Channelization, and Habitat Restoration. Pp. 41-65, In: Schmutz S., Sendzimir J. (eds) Riverine Ecosystem Management. Aquatic Ecology Series, vol 8. Springer, Cham.
Houdaji, M. & Jallaliyan, A. (2004). Distribution of iron, zinc and lead in soil and crops in the Mobarakeh steel plant region. Journal of Environmental Studies, 30(36), 15-26.
Hussain, M., Ahmed, S.M., & Abderrahman, W. (2008). Cluster analysis and quality assessment of logged water at an irrigation project, eastern Saudi Arabia. Journal of Environmental Management, 86(1), 297-307.
Iliopoulou-Georgudaki, J., Kantzaris, V., Katharios, P., Kaspiris, P., Georgiadis, T., & Montesantou, B. (2003). An application of different bioindicators for assessing water quality: a case study in the rivers Alfeios and Pineios (Peloponnisos, Greece). Ecological Indicators, 2(4), 345-360.
Jahin, H.S., Abuzaid, A.S., & Abdellatif, A.D. (2020). Using multivariate analysis to develop irrigation water quality index for surface water in Kafr El-Sheikh Governorate, Egypt. Environmental Technology & Innovation, 17, 100532.
Matta, G., Srivastava, S., Pandey, R.R., & Saini, K.K. (2017). Assessment of physicochemical characteristics of Ganga Canal water quality in Uttarakhand. Environment, development and sustainability, 19(2), 419-431.
Misaghi, F., Delgosha, F., Razzaghmanesh, M., & Myers, B. (2017). Introducing a water quality index for assessing water for irrigation purposes: A case study of the Ghezel Ozan River. Journal of Science of the Total Environment, 589, 107-116.
Naderi, M.H., Zakerinia, M., & Salarijazi, M. (2018). Evaluation of the influential factors on water quality components of Qarasoo River in Golestan Province. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 12(5), 1240-1252 (in Persian).
Namdari, H., & Hoshmandzadeh, M. (2019). Trend and statistical analysis of water quality of Karun River at Molasani hydrometric station. Jouranl of Wetland Ecobiology, 11(1), 5-22 (in Persian).
Neissi, L., & Tishehzan, P. (2018). Dez River Water Quality assessment by using multivariate statistical methods. Journal of Irrigation and Water Engineering, 9(1), 139-150 (in Persian).
Noori, R., Berndtsson, R., Hosseinzadeh, M., Adamowski, J.F., & Abyaneh, M.R. (2019). A critical review on the application of the National Sanitation Foundation Water Quality Index. Journal of Environmental Pollution, 244, 575-587.
Nosrati, K., Rajabi Eslami, A., & Sayadi, M. (2018). The Analysis and Classification of Water Quality Using a Multivariate Static Technique in the City of Mallard, Tehran. Journal of Hydrogeomorphology, 5(15), 171-190 (in Persian).
Rahmati, H., Boroomand-Nasab, S., Izadpanah, Z., & Albaji, M. (2018). Detecting abrupt and gradual changes in water quality parameters at the downstream stations of Gotvand-Olia Dam. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 12(2), 458-471.
Saeedi, M., Sharifi, O.A., & Meraji, H. (2010). Development of groundwater quality index. Journal of Environment Monitoring Assessment, 163, 327-335.
Sharifinia, M., Adeli, B., & Nafarzadegan, A.R. (2017). Evaluation of water quality trends in the Maroon River Basin, Iran, from 1990 to 2010 by WQI and multivariate analyses. Journal of Environmental Earth Sciences, 76, 781.
Shatti, S., & Akhoond-Ali, M.A. (2018). Analysis the effects of recent hydrological drought on Karun River salinity. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 12(5), 1189-1202 (In Persian).
Shemshaki, A., & Soltani, I.E. (2005). Mechanism and Causes of Earth Fissures in Moinabad-Varamin Region. 4th Iranian Conference on Engineering Geology and Environment, Tehran, Iran (in Persian).
Singh, G., & Kamal, R.K. (2014). Application of water quality index for assessment of surface water quality status in Goa. Journal of Current World Environment, 9(3), 994-1000.
Varol, S., & Davraz, A. (2014). Evaluation of the groundwater quality with WQI (water quality index) and multivariate analysis: a case study of the Tefenni plain (Burdur/Turkey). Journal of Environment Earth Science, 73(4), 1725-1744.
Vasanthavigar, M., Srinivasamoorthy, K., Vijayaragavan, K., Rajiv Ganthi, R., Chidambaram, S., Anandhan, P., Manivannan, R., & Vasudevan, S. (2012). Application of water quality index for groundwater quality assessment: Thirumanimuttar sub-basin, Tamilnadu, India. Journal of Environment Monitoring Assessment, 171, 595–609.
WHO (2011). Guidelines for Drinking Water Quality. 4th Edition World Health Organization, Geneva, Switzerland.
Zohrabi, N., Alizadeh, E., Hasounizadeh, H., & Hosseinzedeh, S.M. (2015). Zoning Quality of Jarahi River using NSFWQI and GIS. Jouranl of Wetland Ecobiolog, 6(4), 31-40.