تأثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک‌های آهکی با بافت مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد/ گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار/ گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استاد/ گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

4 استادیار/ گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

عناصر کم‌مصرف با وجود این‌که به مقدار کم مورد نیاز گیاهان هستند، ولی نقش برجسته‌ای در رشد و نمو گیاهان دارند. با توجه به این‌که خاک‌های اکثر مناطق ایران دارای اسیدیته قلیایی و فقیر از عناصر کم‌مصرف هستند، اما کودهای آلی غنی شده از عناصر کم‌مصرف به واسطۀ داشتن مقادیر بالای عناصر پرمصرف نظیر نیتروژن و پتاسیم می‌تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی حاوی عناصر مذکور باشند. در این پژوهش اثر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر میزان آهن و روی قابل دسترس خاک‌های آهکی با بافت مختلف‌ مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات-فاکتوریل در طرح پایه بلوک‌های کاملاً تصادفی اجرا شد. فاکتور اصلی شامل بافت خاک (سنگین، متوسط و سبک) و عوامل فرعی شامل کود کمپوست گاوی غنی شده با آهن و کود کمپوست گاوی غنی شده با روی در دو سطح صفر و 30 تن بر هکتار بودند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، کاربرد 30 تن بر هکتار کودهای کمپوست گاوی غنی شده با آهن و روی سبب افزایش میزان آهن و روی قابل جذب خاک به‌ویژه در بافت خاک سنگین شد که دلیل آن را می‌توان بالا بودن مواد آلی و در نتیجه افزایش میزان کلات شدن آن‌ها با اجزای آلی در این بافت خاک دانست. به‌علاوه کاربرد کود کمپوست گاوی غنی شده با آهن منجر به افزایش آهن قابل جذب در بافت‌های مختلف خاک شد. به‌طوری‌که در بافت خاک سنگین مقدار آن 3.8 برابر تیمار شاهد در همان بافت خاک شد. اثر متقابل کودهای کمپوست گاوی غنی شده با آهن و روی نیز سبب افزایش معنادار روی قابل جذب خاک‌ها نسبت به کاربرد مجزای این کودها شد و غلظت روی قابل جذب در بافت خاک سنگین این تیمار به 70.87 میلی‌گرم بر کیلوگرم رسید. بنابراین استفاده از کودهای آلی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی جهت رفع کمبود این عناصر در خاک توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسدی، حسین، بشارتی، حسین، و گرجی، منوچهر (1401). چالش‌ها و محدودیت‌های منابع خاک و اراضی در ایران. مدیریت اراضی، 10(1)، 111-134. doi:10.22092/lmj.2022.358760.309
اشرفی، ابراهیم (1382). غنی‌سازی کودهای آلی توسط ترکیبات معدنی آهن. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
تبرته فراهانی، نرگس، بقائی، امیرحسین، و پلوس، آناهیتا (1396). اثر کود گاوی غنی‌شده با لجن کنورتور بر زیست فراهمی آهن در یک خاک آلوده به سرب. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، ۲۴(۱)، 220-205. doi:10.22069/jwfst.2017.11657.2612
جعفری، فریبا، خادمی، حسین، شریعتمداری، حسین، و ایوبی، شمس­الله (1398). تغییرات زمانی برخی ویژگی‌های مهم کود دامی غنی‌شده با فلوگوپیت طی فرایند کمپوست و ورمی کمپوست شدن. علوم آب و خاک، 23(4)، 43-54.doi:10.47176/jwss.23.4.59113
جوکار، لاله، و رونقی، عبدالمجید (1394). اثر محلول پاشی سطوح و منابع مختلف آهن بر رشد و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه سورگوم. روابط خاک و گیاه، ۶(۲)، 163-174.  doi:10.18869/acadpub.ejgcst.6.2.163
شریعتمداری، حسین، رضایی‌نژاد، یحیی، عبدی، علی، محمودآبادی، علی، و کرمی، مهین (1387). اثر لجن کنورتور و سرباره ذوب آهن بر عملکرد ذرت و جذب برخی عناصر کم‌مصرف گیاه در یک خاک آهکی. علوم آب و خاک، 12(46)، 667-680. dor: 20.1001.1.24763594.1387.12.46.50.9
کرمی چمه، سمیه، بهامین، صادق، و فتحی، امین (1391). بررسی محلول پاشی آهن کاهش خسارت ناشی از تنش شوری بر زراعی. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان.
مشیری، فرهاد، بلالی، محمدرضا، رجالی، فرهاد، و صداقت، آزاده (1401). چارجوب مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران. علمی مدیریت اراضی، 10(1)، 17-36. doi:10.22092/lmj.2022.124054
مللی، احمدرضا، و شریعتمداری، حسین (1386). کاربرد سرباره و لجن کنورتور کارخانه فولاد سازی در غنی‌سازی کود دامی جهت تغذیه ذرت در شرایط گلخانه‌. علوم آب و خاک، ۱۱(۴۲)، 505-513. dor: 20.1001.1.24763594.1386.11.42.42.6
 
Adugna, G. (2018). A review on impact of compost on soil properties, water use and crop productivity. Journal of Agricultural Science and Research, 4(3), 93-104. doi:10.14662/ARJASR2016.010
Ano, A.O., & Ubochi, C.I. (2007). Neutralization of soil acidity by animal manure: Mechanism of reaction. African Journal of Biotechnology, 6(4), 364-368.
Asadi, H., Besharati, H., & Gorji, M. (2022). Challenges and limitions of soil and land resources in Iran. Land Management Journal, 10(1), 111-135. doi:10.22092/lmj.2022.358760.309 [In Persian]
Ashrafi, E. (2004). Enrichment organic amendment with iron inorganic compounds. M.Sc. Thesis, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. [In Persian]
Barber, S.A. (1995). Soil nutrient. Bioavailability, a mechanistic approach. 2ed Eddition: Jhon Wiley and Sons. Inc. New York. United States of America. 432 pages.
Bashour, I., & Sayegh, A.A. (2007). Methods of analysis for soils of arid and semi-arid regions. Pp. 49-53, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Bhadu, V., NJ, C., & Patel, B.A. (2017). Influence of organic manure enrichment on growth and yield of crops and soil properties: A review. International Journal of Chemical Studies, 5(5), 925-928.
Bremner, J.M., & Mulvaney, R.G. (1982). Nitrogen total. Pp. 575-624. In: Page, A. L., Miller, R. H., Keeney, D. R. (eds.) Methods of Soil Analysis. American Society of Agronomy. Madison. WI.
Chahal, H.S., Singh, A., Dhillon, I.S., & Kaur, J. (2020). Farmyard manure: a boon for integrated nutrient management. International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology, 13(4), 483-495. doi:10.30954/0974-1712.04.2020.14
Chen, Y., Navort, J., & Barak, P. (1982). Remedi of lime induced chlorosis with iron-enriched muck. Journal of Plant Nutrition, 5(4/7), 927-940. doi:10.1080/01904168209363023
Dhaliwal, S.S., Naresh, R.K., Mandal, A., Singh, R., & Dhaliwal, M.K. (2019). Dynamics and transformations of micronutrients in agricultural soils as influenced by organic matter build-up: A review. Environmental and Sustainability Indicators, 1(2), 1-14. doi:10.1016/j.indic.2019.100007
Estefan, G., Sommer, R., & Ryan, J. (2013). Methods of Soil, Plant and Water Analysis: A Manual for the West Asia and NorthAfrica Region. Third Edition, International Center for Agriculture Research in the Dry Areas (ICARDA), Beirut.
Friedman, S.P. (2005). Soil properties influencing apparent electrical conductivity: a review. Computers and Electronics in Agriculture, 46(1/3), 45-70. doi:10.1016/j.compag.2004.11.001
Gee, G.W., & Buader, J. (1982). Particle Size Analysis. Pp. 384-412, In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (eds.) Methods of Soil Analysis. American Society of Agronomy. Madison. WI.
Hamblin, A.P. (1981). Filter-paper method for routine measurement of field water potential. Journal of Hydrology, 53(3/4), 355-360. doi:10.1016/0022-1694(81)90011-1
Han, S. H., An, J.Y., Hwang, J., Kim, S.B., & Park, B.B. (2016). The effects of organic manure and chemical fertilizer on the growth and nutrient concentrations of yellow poplar (Liriodendron tulipifera Lin.) in a nursery system. Forest Science and Technology, 12(3), 137–143. doi:10.1080/21580103.2015.1135827
Ilavarasi, R., Baskar, M., Gomadhi, G., & Ramesh, T. (2019). Dynamics of zinc in sodic soil with zinc enriched organics. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 8(1), 2355-2361. doi:10.20546/ijcmas.2019.801.247
Jafari, F., Khademi, H., Shariatmadari, H., & Ayoubi, S.R. (2019). Temporal variations of important features of phlogopite enriched manure during composting and vermicomposting. Journal of Water and Soil Sciences, 23(4), 43-54.  doi:10.47176/jwss.23.4.59113 [In Persian]
Jokar, L., & Ronaghi, A. (2015). Effect of foliar application of different levels and sources of iron on the growth and concentrations of some nutritional elements of sorghum plant. Journal of soil and plant relations, 6(2), 163-174.  doi:10.18869/acadpub.ejgcst.6.2.163 [In Persian]
Karami Chameh, S., Bahamin, S., & Fathi, A. (2012). Investigating iron foliar application to reduce damage caused by salinity stress on crops. The 1th National Conference on Sustainable Development of Agriculture And Healthy Environment, Hamedan, Iran [In Persian]
Kissinger, W.F., Koelsch, R.K., Erickson, G.E., & Klopfenstein, T.J. (2007). Characteristics of manure harvested from beef cattle feedlots. Applied Engineering in Agriculture, 23(3), 357-365. doi:10.13031/2013.22685
Kumar, P.S.S., Geetha, S.A., Savithri, P., Jagadeeswaran, R., & Ragunath, K.P. (2004). Effect of Zn enriched organic manures and zinc solubilizer application on the yeild, curcumin content and nutrient status of soil under turmeric cultivation. Journal of Appleid Horticulture, 6(2), 82-86. doi:10.37855/jah.2004.v06i02.18
Lindsay, W.L. (1974). Role of chelation in micronutrient availability. Pp. 507-524, In: Carson, E.W. (ed), The plant root and its environment. University of Virginia, Chalottesville.
Lindsay, W.L. (1995). Chemical reaction in the rhizosphere thet affect iron availability to plants. 7th International symposium of iron nutrition and interaction in plant, Zaragoza, Spain.
Lindsay, W.L., & Norvell, W.A. (1978). Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. Soil Science Society of America Journal, 42(3), 421-428. doi:10.2136/sssaj1978.03615995004200030009x
Meena, N., Meena, M.K., Sharma, K.K., & Meena, M.D. (2018). Effect of zinc enriched farm yard manures on yield of mung bean and physico-chemical properties of soil. Legume Research - An International Journal, 41(5), 1-6. doi:10.18805/LR-3929
Melali, A.R., & Shariatmadari, H. (2008). Application of steel making slag and converter sludge in farm manure enrichment for corn nutrition in greenhouse conditions. Journal of Water and Soil Science, 11(42), 505-513. dor: 20.1001.1.24763594.1386.11.42.42.6  [In Persian]
Miller, J., Beasley, B., Drury, C., Larney, F., & Hao, X. (2017). Surface soil salinity and soluble salts after 15 applications of composted or stockpiled manure with straw or wood-chips. Compost Science and Utilization Journal, 25(1), 36-47. doi:10.1080/1065657X.2016.1176968
Moshiri, F., Balali, M.R., Rejali, F., & Sedaghat, A. (2022). A framework for integrated soil fertility and plant nutrition management in Iran. Land Management Journal, 10(1), 17-36. doi:10.22092/lmj.2022.124054 [In Persian]
Ndayegamiye, A., & Côté, D. (1989). Effect of long-term pig slurry and solid cattle manure application on soil chemical and biological properties. Canadian Journal of Soil Science, 69(1), 39–47. doi:10.4141/cjss89-005
Neina, D. (2019). The role of Soil pH in plant nutrition and soil remediation. Applied and Environmental Soil Science, 1-9. doi:10.1155/2019/5794869
Nelson, D.W., & Sommers, L.E. (1982). Total carbon, organic carbon, and organic matter. Pp. 539-579. In: Page. A.L., Miller. R.H., & Keeney. D.R. (eds). Methods of Soil Analysis. Part II. 2th ed. ASA. SSSA. Madison. WI.
O`Hallorans, J.M., Munoz, M.A., & Colbery, O. (1993). Effect of chicken manure on chemical properties of a Mollisol and tomato production. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 77(3/4), 181-191. doi:10.46429/jaupr.v77i3-4.4206
Olsen, S.R., & Sommers, L.E. (1982). Phosphorus. Pp. 403-430. In: Page et al., (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2. Monograph no 9. American Society of Agronomy. Madison. WI.
Patel, S.M., Amin, A.U., Patel, H.B., & Patel, J.A. (2019). Impact of FYM enriched with iron and  zinc on nutrient uptake, yield, quality and economcs of fennel cultivation. International Journal of Seed Spices, 9(2), 21-28.
Rayne, N., & Aula, L. (2020). Livestock Manure and the Impacts on Soil Health: A Review. Soil Systems, 4(4), 64. doi:10.3390/soilsystems4040064
Schneider, A. (2005). Release and fixation of potassium by a loamy soil as affected by initial water content and potassium status of soil samoles. European Journal of Soil Science, 48(2), 263-271. doi:10.1111/j.1365-2389.1997.tb00546.x
Sekhon, B.S. (2003). Chelates for micronutrient nutrition among crops. Resonance, 8(7), 46–53. doi:10.1007/BF02834402
Shariatmadari, H., Rezaienezhad, Y., Abdi, A., Mahmoudabadi, A., & Karami, M. (2009). Effect of converter sludge and slag of Isfahan iron melting factory on corn yield and some heavy metal uptake in a calcareous soil. Journal of Crop Production and Processing, 12(46), 667-680. dor: 20.1001.1.24763594.1387.12.46.50.9 [In Persian]
Tabarteh Farahani, N., Baghaie, A.H., & Pelos, A. (2017). Effect of cattle manure enriched with converter sludge on iron bioavailability in a lead-contaminated soil. Journal of Water and Soil Conservation, 24(1), 205-220. doi:10.22069/jwfst.2017.11657.2612 [In Persian]
Tripathi, D.K., Singh, S., Singh, S., Mishra, S., Chauhan, D.K., & Dubey, N.K. (2015). Micronutrients and their diverse role in agricultural crops: advances and future prospective. Acta Physiologia Plantarum, 37(7), 1-14. doi:10.1007/s11738-015-1870-3
Veeranagappa, P., Prakasha, H.C., Ashoka, K.R., Venkatesha, M.M., & Kumar, M.B.M. (2011). Effect of zinc enriched compost on soil chemical properies and nutrients availability. Asian Journal of Soil Science, 6(2), 189-194.
Wahba, M.M., Labib, F., & Zaghloul, A. (2019). Management of calcareous soils in arid region. International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, 2(5), 248-258.
Westerman, R.L. (1990). Soil Testing and plant analysis. 3rd ed. SSSA Book series No. 3. Inc. Madison, WI, USA. 784 pages.