تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 دانشگاه بیرجند

3 گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در سال‌ها اخیر با توسعه فناوری‌های رایانه‌ای، سیستم‌های دورسنجی، نرم‌افزارها و مدل‌های مختلف پیش‌بینی نیچ اکولوژیک گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری فراهم آمده است. هدف شناسایی مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش و تعیین گستره‌ی رشد گونه ریواس با قابلیت بهره‌برداری در استان خراسان رضوی می‌باشد. بدین منظور 68 متغیر زیست‌اقلیمی شامل خصوصیات خاک (45 مورد)، عوامل توپوگرافی (4 مورد) و عوامل اقلیمی (19 مورد) به‌عنوان متغیرهای پیش‌بینی ابتدا مورد آنالیز همبستگی قرارگرفته و متغیرهای دارای همبستگی زیاد (بالای 80 درصد) حذف شدند. با توجه به وسعت زیاد منطقه موردمطالعه، نمونه‌برداری نقاط حضور، با بازدیدهای میدانی طی دوره زمانی 1400-1401 که درمجموع 232 نقطه حضور از 8 منطقه با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی به‌عنوان نقاط حضور ثبت گردید. سپس کلیه داده‌های محیطی و نقاط حضور در نرم‌افزار R با استفاده از مدل‌های پکیج بایومد 2 در تعیین روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در زمان حال پیش‌بینی گردید. ارزیابی صحت مدل‌ها با استفاده از مقادیر شاخص‌های KAPPA، TSS و ROC موردبررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد براساس شاخص‌های ارزیابی در زمان حال، مدل جنگل تصادفی (RF) با صحت 5/95% به عنوان بهترین مدل مشخص گردید. همچنین اهمیت نسبی در مدل‌ برگزیده و متغیرهایی که بیشترین تأثیر را داشته‌اند شامل: مدل رقومی ارتفاع(DEM)، میانگین دامنه دمای روزانه (BIO 2)، جمع بارش سالانه (BIO 12)، میانگین دمای پرباران‌ترین سه ماه متوالی سال (BIO 8) و میزان شن در عمق 15-30 سانتیمتر از سطح خاک (Sand 15-30) که نشان‌دهنده تأثیر زیاد عوامل اقلیمی بر پراکنش این‌گونه است و در مرحله بعد ارتفاع از سطح دریا و درنهایت عوامل خاکشناسی بیشترین تأثیر را دارند. بیشترین تراکم پراکنش گونه ریواس شامل شهرستان‌های باخرز، تربت‌جام، تایباد، زاوه، خواف و رشتخوار به‌صورت نواری در مرز آن‌ها و در غرب استان در مرز شهرستان‌های کوه سرخ و نیشابور و در شمال استان در مرز شهرستان‌های بینالود و زبر خان و مشهد و در جنوب استان در شهرستان گناباد به‌صورت نواری و محدود گسترش داشته است. . درمجموع می‌توان بیان نمود که مدل‌های مبتنی بر ماشین بردار توانایی بسیار مناسبی برای تعیین مناطق مستعد این‌گونه را ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 18 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1402