مدل‌سازی تأثیر کاربری اراضی بر سختی سله‌های فیزیکی با استفاده از GLM

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات خوزستان

2 دانشگاه شهید چمران

3 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان

چکیده

در کانون جنوب شرق شهر اهواز سه کاربری کشاورزی، نهال‌کاری و زمین بایر انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری سختی سله از پنترومتر قابل حمل استفاده شد و به طور غیر متمرکز و تصادفی در هر کاربری اقدام به اندازه گیری سختی در 90 نقطه شد. سپس سختی نهایی در هر نقطه با میان-گیری از سه نقطه به دست آمد. حداکثر سختی مشاهده شده حدود 6 مگاپاسکال در زمین بایر و کمترین سختی با حدود 1 مگاپاسکال مربوط به کاربری کشاورزی است و میانگین سختی سله در نهال‌کاری‌ها 3 مگا پاسکال، در اراضی بایر 86/4 و در اراضی کشاورزی 4/3 مگاپاسکال است. سپس با استفاده از GLM اقدام به مدلسازی سختی سله در کاربری‌های مورد مطالعه شد. در مرحله اول تاثیر کاربری و بافت خاک به عنوان مهمترین عامل موثر بر سختی سله مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد کاربری اراضی و بافت خاک و همچنین تعامل آنها به ترتیب در سطح 95 و 99 درصد در تغییر سختی سله تاثیر گذار هستند هر دو عامل بافت خاک، کاربری اراضی و بر همکنش این دو عامل بر واریانس سختی سله تاثیر گذار می باشند اما منشا اصلی واریانس در سختی سله کاربری اراضی است و این عامل به تنهایی حدود 78 درصد واریانس را تبیین می‌نماید و به طور مجموع این عوامل به میزان 96 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده و مدل ارایه شده در سطح 99 درصد معنی دار است. سپس به منظور بررسی تک عاملی کاربری اراضی، بافت خاک به عنوان کوواریانس در نظر گرفته شد و اثر آن بر سختی سله حذف گردید. نتایج نشان داد که درمیانگین سختی سله کاربری زمین بایر با کشاورزی و نهالکاری در سطح 99 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد. مدل ارایه شده 86 درصد از واریانس سختی سله را تبیین می‌نماید و در بین عوامل با سطح معنی‌داری، 99 درصد سختی سله در زمین بایر با 70 درصد تاثیر جزیی، بیشترین نقش را در تبیین واریانس دارد. با تغییر کاربری از نهالکاری به زمین بایر سختی سطح خاک 50 درصد رشد می‌کند و با تغییر کاربری به اراضی کشاورزی 14 درصد افت می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 دی 1401