استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی مدیریت مصرف سد ایوشان برای مصارف مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران ، گروه مدیریت منابع آب، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت منابع آب، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محدودیت منابع آب از یکسو و افزایش تقاضای روزافزون آن از سوی دیگر مسأله تخصیص را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد. تخصیص اغلب موارد شامل بحث‌های چندین گروه با نیازها و وضعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. لذا بایستی راه حل مدیریتی برای گستره وسیعی از تقاضاها ارائه گردد. هدف این تحقیق، ارائه الگویی برای بهینه کردن تخصیص و مصارف آب شرب و کشاورزی اراضی بالادست و پایین‍دست دشت چغلوندی در استان لرستان با استفاده از مدل WEAP است. شبیه‌سازی حوضه برای سه سناریوی: شرایط موجود، سناریوی مرجع و توسعه اراضی کشاورزی انجام گردید. سناریوی شرایط موجود آنچه در وضعیت حال حاضر در دشت است؛ سناریوی مرجع افزایش جمعیت برای افق 16 ساله و ثابت ماندن دیگر اما با اولویت نیاز شرب و صنعت در اول و سایر نیازهای زیست محیطی و کشاورزی در اولویت‌های دوم و سوم و سناریوی سوم توسعه اراضی کشاورزی پایین دست سد ایوشان افزایش سطح اراضی از 2500 هکتار به 5300 هکتار. از مقایسه سناریوها مشاهده شد که سناریوی مرجع نسبت به سناریوی توسعه اراضی حجم ذخیره مخزن کمتر با شکست مواجه خواهد شد و ضریب اطمینان‌پذیری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شبکه-های آبیاری و زهکشی چغلوندی، پایین دست سد و یسیان در هر دو سناریوی 100 درصد و در شبکه آبیاری و زهکشی دولیسان در سناریوی توسعه اراضی تأمین آب با افزایش سطح زیر کشت کاهش می‌یابد. نتایج نشان داد که نیاز زیست‏محیطی منطقه در این شرایط در ماه‌های فروردین و اردیبهشت در طول دوره شبیه‌سازی حدود 10% کمتر از حد مجاز تأمین شده و این برای ماه‌های بهار که بایستی حدود60% باشد نامطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401