راهنمای نویسندگان

 راهنمای نگارش مقاله

لینک دانلود فایل نمونه مقاله آماده ارسال برای نشریه

(فرم تعهدنامه نویسندگان و فرم تعارض منافع از  همینجا قابل بارگیری هستند.)

 

Paper Title (Font: Times New Roman 14 Bold)

 

Author1 , Author 2* , Author 3

                                         

1 Position, Department, Faculty (Office of an organization), University (Organization), City, Country

2 Position, Department, Faculty (Office of an organization), University (Organization), City, Country

3 Position, Department, Faculty (Office of an organization), University (Organization), City, Country

 

         Abstract

 

Introduction (font size 9 pt, bold)

The extended abstract must include the title, author(s), introduction, material and methods, results and discussion, conclusion. The extended abstract should be prepared on an A4-sized paper with 25 mm margins on all sides and typed with single spacing using size 9 Times New Roman font. Authors are requested to write an extended abstract not exceeding one (1) page in English. Extended abstract should summarize the contents of the paper and contain a minimum of 500 to a maximum of 600 words. Figures or Tables should not be included in the extended abstract. The total number of words should be about 200 words in the Introduction section.  

Text

Text

Text

Materials and Methods (font size 9 pt, bold)

The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references.  The total number of words should be about 100 to 150 words in this section.  

Text

Text

Results and Discussion (font size 9 pt, bold)

The findings and arguments of the work should be explicitly described. Note that no Tables, images and figures should be provided in the results and discussion section. The total number of words should be about 150 to 200 words in this section.  

Text

Text

Conclusion (font size 9 pt, bold)

Conclusions should include (1) the principles and generalisations inferred from the results, (2) any exceptions to, or problems with these principles and generalisations, (3) theoretical and/or practical implications of the work, and (5) conclusions drawn and recommendations. This section should contain about 100 words. 

Keywords: The authors should provide four to six keywords that are consistent with those in Persian. 

Note: The term "Keywords" should appear in bold, followed by a colon. The first letter of each keyword is capitalized, and keywords are separated by a comma. It is suggested to use the AGROVOC Multilingual Thesaurus and other thesauri.

Article Type: Research Article

 

*Corresponding Author, E-mail: …………………………

 

Citation: This article should be cited here according to the format of the references at the end of this guidelines.

DOI: …………………………

DOR: ……………………..…

 

Received: ........................, Received in revised form: ……..….., Accepted: ................., Published online: .......                                                  

Water and Soil Management and Modeling, Year …, Vol. …, No. …, pp. .......

Publisher: University of Mohaghegh Ardabili                                  © Author(s)

 

 

عنوان مقاله (عنوان مقاله حداکثر شامل 20 کلمه باشد)

 

نویسندۀ اول1، نویسندۀ دوم2*، نویسندۀ سوم3

 

1 سمت، نام گروه آموزشی، نام دانشکده (نام بخشی از سازمان یا موسسه)، نام دانشگاه (نام سازمان یا موسسه)، شهر، ایران

2 سمت، نام گروه آموزشی، نام دانشکده (نام بخشی از سازمان یا موسسه)، نام دانشگاه (نام سازمان یا موسسه)، شهر، ایران

3 سمت، نام گروه آموزشی، نام دانشکده (نام بخشی از سازمان یا موسسه)، نام دانشگاه (نام سازمان یا موسسه)، شهر، ایران

 

چکیده

هدف از این راهنمای نگارش، ایجاد هماهنگی بین صفحه‌آرایی مقالات ارسالی به نشریه است. چکیده بایستی در یک پاراگراف  نوشته شده و شامل مجموعه‌ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر هدف‌ها، روش‌ها، یافته‌های مهم پژوهش و جمع‌بندی  باشد. چکیده مقاله‌ به‌صورت تک‌ستونی و حداقل در 200 کلمه و حداکثر در 350 کلمه و با قلم B Mitra  12 نوشته شود. از ‌ارائه‌ هر‌ گونه ‌منبع،‌ فهرست‌ و ‌یا‌ نشانی‌ و از ارجاع به منابع، شماره شکل و جدول و یا زیرنویس در‌ چکیده ‌خودداری‌ شود. برای کلماتی که جدا شدن بخش‌های آن‌ها نیاز به یک فاصله کامل ندارد، از نیم‌فاصله استفاده شود (شیوه صحیح استفاده از نیم‌فاصله، به هم چسباندن کلمات و سپس فشردن هم‌زمان دکمه‌های کنترل+شیفت+2 در حالت صفحه کلید فارسی است.) مثلاً "می شود" درست نیست و باید به­ صورت "می‌شود" نوشته شود و نیز کلماتی چون آنها، محیط زیستی، میتواند و غیره به‌صورت "آن‌ها"، "‌محیط‌زیستی"، "می‌تواند"  نوشته شود. ترتیب قرارگیری اجزای مختلف بدین‌شرح است: عنوان/ نام و نام خانوادگی نویسنده(ها)/ مرتبه علمی، نام دانشکده، و نام دانشگاه نویسنده(ها)/ آدرس ایمیل نویسنده(ها)/ چکیده فارسی/ واژه‌های کلیدی فارسی/ متن اصلی مقاله با بخش‌بندی‏‌های مناسب شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری (به‌ترتیب شماره‌‌گذاری شوند)/ سپاسگزاری/ فهرست علائم (در صورت نیاز)/ منابع مورد استفاده/ و چکیده مبسوط انگلیسی. نکته مهم در مورد آدرس نویسنده­ها این است که آدرس­های نوشته شده در مقاله با آدرس­هایی که نویسنده مسئول در سایت نشریه هنگام ثبت­نام درج می­کند، باید یکسان باشند. تعداد واژه­های کلیدی بین چهار تا شش کلمه بلافاصله پس از چکیده فارسی نوشته شوند.

 

واژه‌های کلیدی: چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری (بین چهار تا شش کلمه)

توجه: در انتخاب واژه‌­های کلیدی به ویژه کلیدواژه‌های انگلیسی ترجیحاً از اصطلاحات و کلیدواژه­‌های موجود در اصطلاح‌نامه علوم کشاورزی (AGROVOC) استفاده شود.

 

نوع مقاله: پژوهشی

 

 

*مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: .............................................

 

استناد:. در این قسمت مطابق فرمت رفرنس‌های فارسی موجود در انتهای راهنمای نگارش، رفرنس خود این مقاله نوشته می­شود.

DOI:……………………….

DOR: ……………………

 

تاریخ دریافت: ..................، تاریخ بازنگری: ..........................، تاریخ پذیرش: ...........................، تاریخ انتشار: .................

مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک، سال .............، دوره ............، شماره ................، شماره صفحه ... تا .....

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی                                                 © نویسندگان

 

1- مقدمه

مقاله با استفاده از نرم‏افزار MS Word نسخه 2007 یا بالاتر در فرمت DOCX و حداکثر در 18 صفحه تهیه شده و همه صفحات به‌ترتیب شماره‏گذاری شوند. برای نگارش فارسی، از فونت B Mitra و برای نگارش انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده شود. نوع، اندازه، و وضعیت فونت‌ها در قسمت‌های مختلف در جدول 1 خلاصه شده است. جهت حفظ تناسب، در کلیه موارد، فونت متن انگلیسی، دو شماره کوچک‌تر از متن فارسی در نظر گرفته شود. اندازۀ صفحه، A4 بوده و حاشیه در طرفین، بالا و پایین صفحه 5/2 سانتی‌متر خواهد بود. کل متن با فاصله خط منفرد (line spacing: single) تنظیم شود. بخش چکیده به‌صورت تک‌ستونی و بقیۀ بخش‌های مقاله به شکل دو ‌ستونی باشد (در صورتی‌که جدول‌ها و شکل‌ها بزرگ باشند در متن به‌صورت تک ستونی قرار داده شوند). پهنای هر ستون 5/7 سانتی‌متر و فاصله بین دو ستون یک سانتی‌متر باشد. به­غیر از اولین سطر متن در هر بخش و زیربخش،‏ برای بقیه پاراگراف­ها به‌اندازه پنج میلی‌متر فرورفتگی وجود خواهد داشت. معادل هر نوع واژه خارجی در متن مقاله، به استثنای اسامی علمی، در متن به فارسی و واژه انگلیسی آن به‎صورت زیرنویس (Footnote) نوشته شود. کلیۀ نام‌های نویسندگان منابع خارجی و فارسی در متن مقاله به زبان انگلیسی نوشته می‌شوند. مقاله‌ بایستی به زبان فارسی تهیه شود. تعداد صفحات مقاله با شکل‌ها و جدول‌ها بین 10 تا 18 صفحه باشد. ضرورت دارد متن مقاله به­طور صحیح نگارش شود و تمام موارد به لحاظ املایی، فاصله، نیم­فاصله، ویرگول و نقطه­گذاری رعایت شود، به­عنوان مثال، به­جای فعل "می­باشد" از فعل "است"، به­جای فعل "می‌گردد" از فعل "می‌شود" تا حد امکان استفاده شود، به­جای "بکار بردن" از "به­کار بردن" و به­جای "همانطور" از "همان­طور" استفاده شود. به­منظور رعایت کامل همۀ نکات نگارشی توصیه می­شود از نرم­افزار ویراستیار (لینک دانلود) استفاده شود که در سایت نشریه نیز قابل دریافت است. مقدمه شامل‌ طرح ‌مسأله،‌ اهمیت،‌ فرضیه‌،‌ مرور‌ منابع‌ علمی‌ مرتبط‌،‌ جمع‌بندی ‌نتایج ‌حاصل ‌از‌ پژوهش‌های ‌پیشین و‌ شرح ‌هدف باشد،‌ به‌‌نحوی ‌که ضرورت‌ انجام‌ پژوهش ‌را ‌تبیین ‌نماید. مرور منابع بایستی مختصر و گویا باشد که هدف و نتایج کار پژوهش را بیان کند و بر اساس ترتیب زمانی از قدیم به جدید نوشته شوند. پس از جمع‌بندی سوابق پژوهش بایستی به اهداف پژوهش حاضر اشاره شود.

پاراگراف‌های ‌کم‌تر ‌از‌ سه‌ جمله ‌به ‌پاراگراف ‌قبلی ‌یا ‌بعدی ‌اضافه‌ شوند. شماره‌های ‌پاورقی در هر‌ صفحه ‌از شماره یک شروع ‌شود. زیرنویس‌ها در اولین ارجاع متن باشند. در نوشتن زیرنویس، حرف اول هر کلمه با حروف بزرگ درج شود. در نگارش زیرنویس انگلیسی، شماره اعداد باید به‌صورت انگلیسی درج شود. هم‌چنین در درج زیرنویس، شماره بالای اصطلاح موجود در متن حتماً باید فارسی باشد، همانند کلمه زمین‌لغزش که در پاراگراف بعدی زیرنویس شده است. نام‌های علمی گیاهان یا سایر موجودات Fusarium oxysporum در تمام متن به شکل Italic (ایتالیک) تایپ شود. حرف اول جنس به‌صورت بزرگ و حرف اول گونه با حرف کوچک تایپ شود. نحوه ارجاع به منابع در متن هم مطابق نمونه‌های اشاره شده در پاراگراف بعدی باشد. قبل از ویرگول و نقطه، فاصله گذاشته نشود ولی پس از آن یک فاصله منظور شود. هر رویداد ژئومورفولوژیک را که اثر نامطلوب اجتماعی، اقتصادی بر سیستم زندگی انسان بر جای می‌گذارد، می‌توان یک خطر ژئومورفیک نامید (Habibi, 1997). از میان انواع حرکات دامنه‌ای، زمین‌لغزش‌[1] از جمله شایع‌ترین خطرات طبیعی‌ است که باعث بیش‌ترین خسارات انسانی و محیط­زیستی می­شود (Knuiman and Laird, 1990). در این خصوص، Nosratabadi et al. (2011) در تحقیقات خود به نتایج جدیدی دست یافتند. Pourmohammad et al. (2017) به بررسی بهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات پرداختند. نتایج نشان داد که ذرت با بیش‌ترین بهره‌وری معادل 97/0 دلار بر مترمکعب آب در سطح حوضه باصرفه‌ترین محصول کشت‌شده و گوجه‌فرنگی با بهره‌وری شش سنت بر مترمکعب آب، کم‌ترین بهره‌وری اقتصادی را دارند. در نوشتن منابع اگر بیش از یک منبع استفاده شود فاصله بین نام نویسنده و سال مربوط به منبع با (,) و فاصله بین دو منبع با (;) از هم جدا شود. مثلاً (Haukaas, 2003; Rasoulzadeh et al., 2019).

 

2- مواد و روش­ها

2-1- منطقۀ  مورد مطالعه

در ‌این بخش مواد، ‌ابزار‌ و ‌روش ‌اجرای‌ پژوهش ‌به‌طور ‌مشخص،‌ دقیق و‌ ‌مستند ‌به ‌مراجع‌ علمی ارائه می‌شود. توصیف ‌منطقۀ ‌پژوهش ‌به‌صورت ‌اجمالی،‌ همراه ‌با‌ بیان‌ ویژگی‌های ‌مرتبط ‌با ‌پژوهش‌، ‌ضروری است. شکل‌های تهیه شده دارای وضوح بالا، راهنما، مقیاس، جهت شمال و طول و عرض جغرافیایی مدرج باشند (شکل 1).

 

جدول 1- نوع، اندازه و وضعیت فونت‌ها در قسمت‌های مختلف متن فارسی مقاله

Table 1- Type, size, and status of fonts in different parts of the paper

ردیف

قسمت

نوع فونت

اندازه فونت (pt)

وضعیت فونت

معمولی

Italic

Bold

1

عنوان مقاله

B Mitra

16

 

 

*

2

نام و نام خانوادگی نویسنده (ها)

13

*

 

 

3

مؤسسه نویسنده (ها)

11

*

 

 

4

آدرس ایمیل نویسنده (ها)

10 (انگلیسی)

*

 

 

5

چکیده

فارسی

11

*

 

 

6

کلیدواژه­ها

11

*

 

 

7

عنوان بخش

12

 

 

*

8

عنوان زیربخش

11

 

 

*

9

متن اصلی

12

*

 

 

10

روابط ریاضی

Times New Roman

9 (انگلیسی)

متناسب با ماهیت پارامترها

11

عنوان شکل

فارسی

انگلیسی

B Mitra

Times New Roman

10

 

 

*

12

عنوان جدول

8

 

 

*

13

متن داخل جدول

B Mitra

9

*

 

 

14

اعداد داخل جدول

Times New Roman

8

*

 

 

 

15

پاورقی

فارسی

B Mitra

 10

*

 

 

انگلیسی

Times New Roman

9

16

منابع

فارسی

B Mitra

11

*

 

 

انگلیسی

Times New Roman

10

*

 

 

 

شکل 1- موقعیت حوزه‌ آبخیز گرگان­رود و ایستگاه‌های پایش آن در استان گلستان و ایران

Figure 1- Location of Gorganrood Watershed and its monitoring stations in Golestan Province, Iran

 

در ‌مواد‌ و‌ روش‌ها‌ همه ‌معادله‌ها ‌شماره‌گذاری و در داخل متن هم به آن‌ها اشاره ‌شود. شکل‌ عوامل ‌معادله ‌با‌ تعریف ‌عوامل یکسان ‌باشند. کلیه اعداد و ارقام در متن باید فارسی نوشته شوند. قبل ‌و‌ پس ‌از‌ جدول‌ها، ‌شکل‌ها و‌ نقشه‌ها‌ حتماً ‌یک ‌فاصله‌ خالی‌ حفظ ‌شود. معادلات نیز همانند نمونه زیر با استفاده از ابزار فرمول‌نویسی در ورد تایپ شوند، داخل جدول قرار گیرند و خطوط جدول برداشته شود. منبع معادلات نیز بایستی نوشته شود، مانند:

شدت تمرکز حجم رواناب بر اساس رابطه (1) به‌دست می‌آید (Brooks et al., 2012).

(1)

 

Subscript و Superscript ها رعایت شوند، مثلاً CO2 نه CO2.

 

3- نتایج و بحث

تمامی ‌نتایج ‌کیفی ‌و‌ کمی‌ به‌دست ‌آمده ‌شامل ‌جدول‌ها،‌ شکل‌ها‌،‌ منحنی‌ها ‌و ‌توضیحات‌ علمی ‌مربوطه‌ در ‌این ‌قسمت ‌ارائه ‌می‌شود.‌ این بخش مشتمل بر یافته‌های حاصل از پژوهش به‌صورت متن، جدول و شکل، و نیز در آخر بحث مستدل است. شکل‌ها و جدول‌ها نباید هم‌زمان دارای اطلاعات تکراری باشند. نتایج تجزیه و تحلیل‌های آماری بهتر است به‎صورت جدول یا شکل منعکس شده و اختلاف‌های معنی‌دار نیز با علامت‌های مناسب مشخص شوند. جدول‌ها بدون استفاده از خط‌های عمودی رسم شده و خط‌های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان‌ها یا واحدها استفاده شوند (جدول‌های 1 و 2). ارجاع به جدول­ها و شکل‌ها در متن مقاله بدون درج پرانتز انجام شود، مگر این‌که در آخر جمله و به همراه شماره جدول و شکل ذکر شود. شکل ‌با ‌کیفیت بالا ‌و ‌با ‌متن ‌فارسی ‌ارائه‌ شود.‌ جدول‌ها نیز ‌از ‌سمت‌ راست ‌و ‌به‌صورت ‌فارسی‌ رسم ‌شود.‌ عنوان ‌شکل‌ها ‌و ‌جدول‌ها کامل ‌و‌ حاوی ‌اطلاعات لازم باشد و نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. کلیه اعداد درون جدول­ها و نمودارها به­صورت لاتین باشند. عنوان شکل در پایین و عنوان جدول در بالا نوشته شود. هم‌چنین جدول‌ها و شکل‌ها به‌ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. شکل‌ها خوانا و با کیفیت باشند و به‌جای به‌کار بردن عنوان‌هایی نظیر نمودار، تصویر، عکس و نقشه به‌طور کلی از شکل استفاده شود (شکل 1). در جدول‌ها و شکل‌ها، واحدهای ویژگی‌های مورد مطالعه بر اساس سیستم بین‌المللی (SI) و در داخل پرانتز به فارسی نوشته شوند (برای نمونه، هکتار، میلی‌متر بر ساعت، مترمکعب). در صورتی‌که شکل‌‌ها چند قسمتی هستند، فقط یک عنوان برای کل شکل‌ها نوشته و هر قسمت شکل با علائمی از جمله الف)، ب) و ج) مشخص شود (شکل 2). در شکل­ها نام متغیرها و عنوان­های هر دو محور افقی و عمودی به زبان فارسی نوشته شود. لازم است هر دو محور عمودی و افقی به‌صورت خط مشکی رسم شوند و از نقطه‌‌چین یا رنگ‌های دیگر مثل خاکستری استفاده نشود. کادر داخلی نمودارها با خط مشکی باشد (شکل 3). هم‌چنین شکل­ها بدون کادر بیرونی و زمینه رنگی باشند. عنوان‌ محورهای افقی و عمودی شکل‌‎ها در برنامه Excel نوشته شود و برای نوشتن عنوان‎ محورها از Text box به‌هیچ عنوان استفاده نشود. هم‌چنین از قرار دادن جدول‌ها و متن در داخل Text box خودداری شود.

 

 

الف)

ب)

ج)

 

د)

شکل 2- مقایسه مقادیر مورد اندازه‌گیری در سازندهای زمین‌شناسی حوضۀ آبخیز قره‌شیران،  (الف) میزان رواناب، (ب) آستانه شروع رواناب، (ج) غلظت رسوب و د) متوسط آستانه شروع رواناب

Figure 2 - Comparison of measured values in geological formations of Qarahshiran Watershed, (a) runoff amount, (b) runoff start threshold, (c) sediment concentration, and d) average runoff start threshold

 

شکل 3- رابطه بین مقادیر نرمال شده ضریب تعدیل توزیع سالانه و شدت تمرکز

Figure 3- Relationship between normalized values of annual distribution adjustment coefficient and concentration intensity

 

بحث شامل تحلیل داده­‌های حاصل از آزمایش و مطالعه، ذکر علت­ها و معلول­ها است. علاوه‎ بر این لازم است از یافته‌های دیگر پژوهش‌گران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود. با وجود این، برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت‌هایی مانند "مطابقت یا عدم مطابقت یافته­ها با نتایج دیگران" کافی نیست، به‌عنوان مثال، نتایج پژوهش حاضر با یافته‌های Habibi (1997) مبنی بر ....... در یک راستاست، و باید اظهار نظر در مورد چگونگی و دلایل این مشابهت‌ها و تفاوت­ها انجام پذیرد. ‌

 

4- نتیجه‌گیری

جمع‌بندی از تحلیل نتایج صورت گیرد. ضمناً‌ توصیه‌ها‌ و‌ پیشنهادهای ‌لازم ‌برای انجام ‌بررسی‌های ‌بعدی ‌نیز در این بخش ‌ارائه ‌می‌شود. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت فرمت نشریه، مقاله در فرآیند داوری قرار نخواهد گرفت.

 

سپاسگزاری

در این بخش از همکاری و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام مراحل مختلف پژوهش از جمله در اختیار قرار دادن داده، بازدید‌های میدانی، تکمیل پرسش‌نامه و غیره قدردانی شود. هم‌چنین منبع (منابع) تامین‌کننده مالی پژوهش نیز باید قید شود.

 

منابع

منابع ‌مورد ‌استفاده ‌شامل،‌ فهرستی ‌از منابع فارسی اشاره ‌شده ‌در‌ متن ‌مقاله‌ است. از منابع جدید و موثق فارسی استفاده شود. منابع بر اساس حروف الفبای فارسی و بدون شماره‌گذاری نوشته شوند. منابع بایستی مطابق فرمت مجله تهیه و یکسان‌سازی شود. تأکید می‌شود که این بخش تنها شامل منابع ارجاع شده در متن مقاله بوده و از آوردن منابعی که در متن به آن‌ها اشاره نشده است، خودداری شود. در کلیه منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس مخفف نام نویسندگان آورده شود. در یک منبع، اسامی نویسندگان تا قبل از نفر آخر با ویرگول و نفر آخر با حرف "و" از بقیه جدا شود. اسامی کلیه نویسندگان هر منبع بدون ذکر عبارت "و همکاران" درج شود. در صورتی‌که از یک نویسنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به‎ترتیب نام نویسندگان بعدی بر حسب حروف الفبا درج شوند. اگر دو یا چند منبع نویسندگان یکسانی داشته باشند، این منابع برحسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند و در صورت مشابه بودن سال انتشار، منابع مذکور با قرار دادن حروف a ،b ، c و ... در مقابل سال از هم متمایز شوند. قبل و پس از سال علامت نقطه درج شود. در مورد مقالۀ نشریه علمی علاوه‎ بر موارد گفته شده، نام نشریه، شماره جلد و صفحه اول و آخر مقاله و در مورد مقاله همایش علمی، عنوان همایش، محل برگزاری (و شماره صفحه‌های اول و آخر مقاله در صورت امکان) و در مورد کتاب‌ها و تک‌نگاشت‌ها نام ناشر در آخر منبع مورد استفاده آورده شود. استناد به منابع اینترنتی معتبر نیست. از جزوۀ درسی به‌عنوان منبع استفاده نشود. نمونه‌هایی از نحوۀ ارائۀ فهرست منابع فارسی در ادامه قابل ملاحظه است.

 

مقاله نشریه‌های علمی

محمدپور، م.، زینال­زاده، ک.، رضاوردی­نژاد، و.، و حصاری، ب. (1395). واسنجی و اعتبار‌سنجی مدل WEAP در شبیه­‏سازی اثر تغییر سیستم­‏های آبیاری روی پاسخ هیدرولوژیک حوضۀ آبریز اهرچای. اکوهیدرولوژی، 3(3)، 490-477.

مقاله همایش‌ها

شهبازبیگی، ا.، عظیمی، ا.ح.، سپهوند، ا.، و یعقوبی، ب. (1396). بررسی تغییرات اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده مدلWEAP  (مطالعه موردی دشت خرم­آباد). دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه شهرکرد.

 

پایان­نامه

شفاعت نظرلو، ا. (1391). بررسی توانایی لقاح ابر در حوضه دریاچه ارومیه. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

 

کتاب

مهدوی، م. (1395). هیدرولوژی کاربردی (جلد 1). چاپ یازدهم، انتشارات دانشگاه تهران، 342 صفحه.

 

گزارش علمی

عسگری، ش.، پیروان، ح.ر.، شادفر، ص.، محمدپور، م. و جعفری، م.ر. (1397). تأثیر پوشش گیاهی مرتعی بر سازندهای مارنی در محدودۀ شهرستان ایلام. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، 98 صفحه.

 

گزارش علمی بی­نام

سازمان بهداشت جهانی، (1399). راهنمای کیفیت آب آشامیدنی. ویرایش چهارم سازمان بهداشت جهانی، ژنو، سوئیس.

 

References

این بخش شامل فهرستی ‌از هر دو منابع فارسی و انگلیسی اشاره ‌شده ‌در‌ متن ‌مقاله‌ است. از منابع جدید و موثق فارسی و انگلیسی باید استفاده شود. منابع اعم از فارسی و انگلیسی باید به‌صورت انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا و بدون شماره‌گذاری تنظیم شوند که با استفاده از ابزار Sort در نرم‌افزار Word قابل انجام است. منابع بایستی مطابق فرمت مجله تهیه و یکسان‌سازی شود. در خصوص منابع فارسی باید در انتهای منبع، عبارت (in Persian) درج شود. در یک منبع، اسامی نویسندگان تا قبل از نفر آخر با ویرگول و نفر آخر با علامت "&" از بقیه جدا شود. اسامی کلیه نویسندگان هر منبع بدون ذکر عبارت "et al." درج شود. سایر نکاتی که باید در نوشتن منابع به زبان انگلیسی رعایت شود، مشابه موارد گفته شده در قسمت "منابع" است. نمونه‌هایی از نحوه ارائه فهرست منابع به زبان انگلیسی در ذیل قابل ملاحظه است.

 

کتاب

Brooks, K.N., Ffolliott, P.F., & Magner, J.A. (2012). hydrology and the management of watersheds. 4th Edition: Wiley-Blackwell, 522 pages.

 

ثبت اختراع

Gesser, H.D., Hunter, N.R., & Morton, L.A. (1986). Direct conversion of natural gas to methanol by controlled oxidation. US Patent 4618732.

 

فصل کتاب

Knuiman, M.W., & Laird, N.M. (1990). Parameter estimation in variance component models for binary response data. Pp. 177-189, In: Gianola D and Hammond K (eds), Advances in Statistical Methods for Genetic Improvement of Livestock, Springer- Verlag.

 

مقاله همایش‌ها

Habibi, M. (1997). Calculating sediment discharge using a developed computer package. Proceedings of the 8th International Rainwater Catchment Systems Conference, Tehran, Iran, Pp. 854-864.

 

پایان‌نامه

Haukaas, T. (2003). Finite element reliability and sensitivity methods for performance-based engineering. Ph.D. Thesis, University of California, Berkeley, US.

 

مقاله نشریه‌های علمی (فارسی)

Nosratabadi, M., Abdollahi, A., Raghfar, H., & Salehi, M. (2011). Poverty in Kerman Province. Social Welfare Quarterly, 11(42), 315-336 (in Persian).

 

مقاله نشریه‌های علمی (انگلیسی)

Rasoulzadeh, A., Azartaj, E., Asghari, A., & Ghavidel Ahmadi, A. (2019). Effects of plant residue management on soil properties, surface runoff, and soil loss under rainfall simulation in a semi-arid region in Iran. Arid Land Research and Management, 33(2), 200-211.

گزارش علمی

Sokouti, R., Peyrowan, H.R., Broshke, E., Yeylaghi, Sh., Ahmadi, A., & Abedi, Sh. (2019). Investigation of the role of rangeland species located on marl formations in erosion control (Case study: Qaretapeh watershed of Khoy city). Final report of research project, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, 102 pages (in Persian).

 

گزارش علمی بی‌نام

WHO, (2011). Guidelines for Drinking Water Quality. 4th Edition World Health Organization, Geneva, Switzerland.

نکات قابل توجه:

فرم تعهدنامه و تعارض منافع موجود در سایت، هنگام ارسال مقاله ضمیمه شوند.       لینک دانلود فایل تعارض منافع              لینک دانلود فایل تعهدنامه


پس از دانلود و تکمیل فرم تعهدنامه و ارسال آن همراه با فایل مقاله از طریق سامانه، نیازی به تکمیل بخش "نامه به سردبیر و چک لیست" (تعهدنامه) حین ارسال مقاله نمی باشد.

هنگام ارسال مقاله به ترتیب نویسندگان، مرتبه علمی و آدرس آنها دقت شود. بعد از درج در سامانه و صدور پذیرش قابل تغییر نخواهند بود.

رعایت دستور خط فارسی از جمله دستورهای نقطه­ گذاری، ویرگول­ گذاری، فاصله و نیم­ فاصله در نوشتار متن مقاله الزامی است.

لینک دانلود نرم افزار ویراستیار

از نویسندگان محترم درخواست می­ شود هنگام ارسال مقاله سه نفر داور از اعضای هیات علمی به‌همراه آدرس آنان معرفی نمایند.

مقاله را پس از نگارش در قالب فوق، از طریق درگاه اینترنتی نشریه به آدرس http://mmws.uma.ac.ir/ ارسال نمایید.

سایر اقدامات و انجام مکاتبات لازم، پس از ارسال مقاله از طریق سامانه، از طریق سایت نشریه امکان‌پذیر است.

 

با توجه به نامه شماره 3/18/5312 مورخ 1396/03/16 مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای ارتقاء کیفیت و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان محترم، از سامانه همیاب سمیم نور و سامانه همانندجویی ایران داک استفاده نمایند. لازم است که فایل نتیجه همانندی در حین ارسال مقاله به عنوان فایل تکمیلی بارگذاری شود. قابل ذکر است که درصد مشابهت کمتر از ۲۵ درصد قابل قبول است.

 

 

هر گونه سوال یا ابهام را با راه های ارتباطی زیر در میان بگذارید:

اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان 3، پژوهشکده مدیریت آب- کد پستی 11367-56199

تلفن: 04531505150-04531505113، دورنگار: 33512204 045 و ایمیل مجله: mmws@uma.ac.ir