ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استادیار هواشناسی، گروه عملیات ویژه و شناسایی ساحل، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، ایران

3 کارشناس ارشد پدافند غیرعامل، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، ایران

4 استادیار پدافند غیرعامل، دانشکده تفنگداران دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

فراتر از وضعیت جوی، پیامدهای ناشی از گرمایش جهانی نوع جدید و بسیار متفاوتی از چالش‌ها را به نمایش می‌گذارد. این مطالعه درصدد است، پیامدهای مختلف ناشی از گرمایش جهانی را با تأکید بر بعد نظامی مورد بررسی نماید. مطالعه حاضر در قالب دو سناریوی تعریف شده انجام گرفته است. سناریوی اول برای حالتی در نظر گرفته شد که هیچ اقدام کنترلی برای جلوگیری از پیامدهای گرمایش جهانی صورت نپذیرد و سناریوی دوم برای حالتی می‌باشد که اقدامات کنترلی برای جلوگیری از پیامدهای گرمایش جهانی صورت می‌پذیرد. در سناریوی اول در مرحله اول با استفاده از منابع و مقالات کتابخانه‌ای و اینترنتی متعدد و معتبر داخلی و خارجی پیامدهای اولیه و اصلی گرمایش جهانی مشخص گردید. در مرحله دوم این سناریو با برگزاری جلسه با تعداد پنج نفر از خبرگان متخصص در این امر سایر پیامدهای مختلف گرمایش جهانی مشخص و در کنار پیامدهای گردآوری‌شده از مرحله اول به‌صورت کلی دسته‌بندی گردید؛ در سناریوی دوم هم با برگزاری جلسه خبرگی (پنج نفر از خبرگان متخصص در این امر) اقدامات کنترلی برای جلوگیری از پیامدهای گرمایش و پیامدهای گرمایش جهانی بعد از اقدامات کنترلی مشخص گردید. نتایج نشان می‌دهد که با اقدامات کنترلی فقط پیامدهای طبیعی ناشی از گرمایش جهانی ظهور خواهد کرد و می‌توان گفت تا حد خوبی امنیت تضمین و عملاً پیامدهایی که بعد نظامی را درگیر کند به کمترین مقدار خود می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1402