حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

2 کروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده

زه‌آب مزراع نیشکر در منطقه جنوب غربی ایران، دارای مقادیر بالایی سدیم بوده و به عنوان عاملی محدود کننده در استفاده مجدد از این زه‌آب‌ها شناخته می‌شود. در این مطالعه توانایی جاذب‌های تولید شده از باگاس نیشکر در حذف سدیم موجود در زه‌آب این مزارع بررسی شده است. فرآیند تولید زغال زیستی در کوره الکتریکی و فعال‌سازی آن با استفاده از هیدرو اکسید پتاسیم و حرارت‌دهی در مایکروویو انجام شده است. از کلرید آهن 6 آبه و سولفات آهن 7 آبه با نسبت (2:1) جهت مغناطیسی کردن زغال زیستی استفاده شده است. جاذب‌ها به ازای 3 نسبت فعال ساز به زغال زیستی (2، 3 و 4)، 3 توان مایکروویو (200، 400 و 700 وات) و 3 زمان فعال‌سازی (5، 10 و 15 دقیقه) تولید شده اند. مقدار سدیم نمونه‌های زه‌آب با استفاده از نیترات سدیم به میزان 2، 4 و 8 گرم بر لیتر تنظیم شده است. طبق نتایج در تمامی تیمارها با افزایش غلظت اولیه سدیم، مقدار حذف افزایش یافته است. حذف سدیم توسط نانو زغال زیستی فعال بطور میانگین 6/1 برابر زغال زیستی غیرنانو فعال بوده است. فرآیند مغناطیسی کردن جاذب‌ها بطور میانگین موجب کاهش 20 درصدی حذف سدیم شده است. بیش‌ترین میزان حذف سدیم با استفاده از نانو زغال زیستی فعال و نانو زغال زیستی فعال مغناطیسی به‌ترتیب % 4/61 و % 3/58 اندازه‌گیری شده است. این مقادیر بیشینه به ازای تیمار با نسبت زغال زیستی به بیوچار برابر 3، توان مایکروویو برابر 400 وات و مدت زمان فعال‌سازی برابر 10 دقیقه اندازه‌گیری شده‌اند. با توجه به مقادیر ضریب همبستگی و مجموع مربعات خطا، مدل سینتیکی شبه مرتبه اول و مدل نفوذ درون ذره‌ای بیش‌ترین تطابق را با داده‌های اندازه‌گیری شده داشتند. همچنین مدل هم‌دمای لانگمویر در مقایسه با مدل فروندلیچ تطابق بهتری با داده‌های اندازه‌گیری شده دارد. طبق نتایج، نانو زغال زیستی فعال مغناطیسی باگاس نیشکر می‌تواند به عنوان جاذبی با راندمان بالا و ارزان قیمت جهت حذف سدیم از محیط‌های آبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 مرداد 1402