اهداف و چشم انداز

نشریه علمی مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک به همت پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی و اعضای هیأت تحریریه آن و با همکاری انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران راه‌اندازی شده است. انتشار دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت آب و خاک به‌عنوان ارکان اصلی منابع طبیعی و رفاه انسانی در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای مدیریتی بومی در کشور، رفع و یا کاهش اثرات مخرب توسعه، حفاظت، احیاء و مدیریت اکوسیستمی از اهداف نشریه علمی "مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک" است. این نشریه کلیه پژوهش‌های مرتبط با موضوعات مهندسی آب و خاک، مدیریت منابع طبیعی، آبخیزداری و مرتعداری را مورد بررسی قرار داده و می‌کوشد تا با همکاری اعضای هیأت تحریریه متخصص در زمینه‌های مختلف، نشریه‌ای سودمند و مؤثر در این زمینه برای علاقمندان و پژوهش‌گران فراهم نماید.