دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-306 

پژوهشی

ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل HYDRUS با استفاده از روش DREAM

صفحه 1-15

10.22098/mmws.2022.11659.1152

سمانه اطمینان؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمودآبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل‌های راش اسالم)

صفحه 16-28

10.22098/mmws.2022.11641.1149

هدی اسفندیاری؛ کیومرث سفیدی؛ اکبر قویدل؛ محمد اسماعیل پور؛ بیت الله امان زاده؛ سید محمدمعین صادقی


ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب

صفحه 93-106

10.22098/mmws.2022.11617.1151

علیرضا همتی دایو؛ آرش زارع گاریزی؛ واحدبردی شیخ؛ علی محمدیان بهبهانی


توسعه مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی

صفحه 152-167

10.22098/mmws.2022.11379.1125

ائلناز قابل نظام؛ لیلا بابائی؛ نازیلا علائی؛ زینب حزباوی