دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-318 

پژوهشی

مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد

صفحه 1-17

10.22098/mmws.2022.11275.1113

سیمین شیخابگم قلعه؛ حسین بابازاده؛ حسین رضایی؛ مهدی سرایی تبریزی


تدوین الگوی کشت بهینه به‌منظور مدیریت تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهریار

صفحه 217-235

10.22098/mmws.2022.11792.1169

نیما صالحی شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی؛ محمد‌رضا غفوری؛ مسعود صفوی؛ علی پناهدار