دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-180 
بررسی آب مجازی و شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت

صفحه 54-68

10.22098/mmws.2022.11090.1100

رحیم عبداله زاده کهریزی؛ امیرحسین کوکبی‌نژاد مقدم؛ ادریس معروفی نیا