موضوعات = مهندسی منابع آب
مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12779.1273

کیمیا زهساز؛ صابره دربندی؛ احسان میرزانیا


پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.12827.1281

مریم بیات ورکشی؛ بهناز طاهری نیا؛ کاظم حسینیان زاده؛ روژین فصیحی


بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دهلران استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13145.1309

فاطمه باسره؛ هدیه احمدپری؛ محمدرضا شریفی


مقایسه توانایی توابع درونیابی اسپیلاین و بزیر در مدلسازی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از دادههای تصاویر ماهوارهای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1403

10.22098/mmws.2024.14618.1419

پرستو امیرذهنی؛ سعید صمدیان فرد؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی


شبیه‌سازی هیدرولوژیکی بارش- رواناب مبتنی بر اطلاعات ماهواره‌ای تحت تاثیر سناریوهای اقلیمی در محدوده مطالعاتی تکاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1403

10.22098/mmws.2024.14690.1424

محمد بابایی؛ اسماعیل اسدی؛ صابره دربندی


برآورد شار خالص آب سطحی و ارتباط آن با پارامتر های هیدرولوژیکی و اکولوژیکی در حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

10.22098/mmws.2024.14929.1450

محمد صادق طهمورسی؛ محمد حسین نیک سخن؛ امیرهوشنگ احسانی


مدل‌سازی فرآیند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرندة کوت و شبکة عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 279-294

10.22098/mmws.2023.12692.1266

فرناز عالم پور رجبی؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 269-285

10.22098/mmws.2022.11849.1176

محمد رضا حسنی؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی؛ سید فرید موسوی جنبه سرایی