موضوعات = مهندسی منابع آب
تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص‌های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در شهرستان مرودشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

10.22098/mmws.2022.11541.1140

رامین مردانی؛ حسین منتصری؛ مهدی فاضلی؛ رضا خلیلی؛ حسین اسمعیلی


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22098/mmws.2022.11849.1176

محمد رضا حسنی؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی؛ سید فرید موسوی جنبه سرایی


بررسی ارتباط میان خشکسالی کشاورزی و هواشناسی در شمال غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی MLP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22098/mmws.2023.11847.1175

نیلوفر واحدی؛ علیرضا مشایخی؛ باقر قرمز چشمه