لیست داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

مهدیه

ابراهیمی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل

هدیه

احمدپری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

اسماعیل

اسدی

استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تبریز

اباذر

اسمعلی عوری

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

نیلوفر

اشک تراب

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مهری

اکبری

دانشیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی

الهه

اکبری

دکتری سنجش از دور، دانشگاه حکیم سبزواری

کمال

امیدوار

استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد

ثمین

انصاری مهابادی

پژوهشگر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

سمیه

ایمانی امیرآباد

گروه مهندسی محیط زیست-منابع آب، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

محمود

آذری

استادیار/گروه مرنع  و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی

آسیایی

دانشجوی دکتری/دانشگاه تهران

نیر

آقابیگی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ارومیه

محبوب

بابایی

دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی

لیلا

بابایی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه ارومیه

حسین

بانژاد

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

بهرام

بختیاری

دانشیار بخش مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان

ام‌البنین

بذرافشان

دانشیار/ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

مرتضی

بهزادفر

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی

شهلا

پایمزد

استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

صدیقه

پرون

مربی/گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور بندرعباس، بستک و بندرلنگه

سمانه

پورمحمدی

کارشناس ارشد پژوهشی

احسان

تقی‌زاده

دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سازمان هواشناسی کشور

عبدالرسول

تلوری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
و همچنین دانشگاه ازادواحد تهران شمال

عاطفه

جعفرپور

دانشگاه تربیت مدرس

مریم سادات

جعفرزاده

دانشگاه تهران

محمد

جلینی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

جواد

جمال آبادی

دکتری ژئومورفولوژی - دانشگاه حکیم سبزواری

منصور

جهان تیغ

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

اسفندیار

جهانتاب

گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا

آرزو

جهانشیر

مدیر گروه فیزیک و علوم مهندسی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ایران

رقیه

جهدی

استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

جواد

چزگی

دانشگاه بیرجند

بهرام

چوبین

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

خدیجه

حاجی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

مهسا

حسنپور کاشانی

استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

نبی اله

حسینی شهپریان

دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تبریز

بهزاد

حصاری

استادیار گروه  مهندسی آب دانشگاه ارومیه

علی

حقی زاده

گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه لرستان

ذبیح الله

خانی تملیه

فارغ تحصیل دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه ارومیه

بیژن

خلیلی مقدم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

حسین

خیرفام

استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران

فرید

دادجو

گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

علی اکبر

داودی راد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

مسعود

داوری

گروه خاکشناسی دانشگاه کردستان

علی اکبر

دماوندی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی-گروه منابع طبیعی

حسین

دهقانی سانیج

دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، البرز، ایران

محمد

ذاکرمشفق

استادیار دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول.

محمدعلی

ذاکری

فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس

محسن

ذبیحی

شرکت آب منطقه ای گلستان

مصطفی

ذبیحی سیلابی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

بهزاد

رایگانی

دانشکده محیط زیست استان البرز

الهام

رفیعی ساردوئی

استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

جواد

رمضانی مقدم

استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

غلامرضا

روشن

دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه گلستان

کوهزاد

رئیس پور

دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا

اصغر

زارع چاهوکی

دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

عبدالرسول

زارعی

دانشگاه فسا

میثم

سالاری جزی

گروه مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

میلاد

سلطانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سید مسعود

سلیمان پور

بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

مسلم

سواری

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مجتبی

سوختانلو

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

صمد

شادفر

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

محمد علی

شاهرخ نیا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

احسان

شریفی

مرکز تحقیقات علوم زمین‌ آلمان

صیاد

شیخ

دانشگاه تهران

عطااله

شیرزادی

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

ایمان

صالح

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج

رضا

صفایی راد

FNRS researcher, Department of Geology, University of Liège, Belgium

مهتاب

صفری شاد

دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کمال

طاهری

رییس تحقیقات آب زیرزمینی آب شرکت منطقه ای کرمانشاه

سید  جواد

طباطبائی یزدی

انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

جواد

ظهیری

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فریبرز

عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

معصومه

عباسی

دانشگاه محقق اردبیلی

اصغر

عزیزیان

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی

ابراهیم

عسگری

دانشگاه یزد

ندا

علی احمدی

دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیستی و کشاورزی پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان

زهره

علی اکبری

دانشگاه تربیت مدرس

حمزه علی

علیزاده

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

احمد

علیزاده

دانشجوی دکتری آب وهواشناسی کشاورزی، گروه پژوهشی علوم محیطی انگور، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر

توحید

علیقلی نیا

دکترای تخصصی -کارشناس منطقه ای پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران - فارغ التحصیل دکترای دانشگاه گرگان- هیئت علمی و مدرس

غلامرضا

عندلیب

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

صدیقه

غفاری

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران

ابوالحسن

فتح آبادی

گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

ائلناز

قابل نظام

دانشگاه محقق اردبیلی

مرضیه

قدسی

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

محمد علی

قربانی

استاد/مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

سودابه

قره محمودلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زینب

کریمی

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه یزد

مهین

کله هوئی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

محمد

کمانگر

دانشگاه زنجان

محبوبه

کیانی هرچگانی

دانشگاه یزد

مایسا

گرگانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مسعود

گودرزی

عضو هیات علمی گروه خشکسالی و تغییراقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

جعفر

مامی زاده

جعفر مامی زاده، گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

علیرضا

متولی

دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه  تربیت مدرس

محمدرضا

محبوب فر

دانش آموخته دکتری جغرافیا، دانشگاه اصفهان

مریم

محمدرضایی

گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

مهدی

محمدی قلعه‌نی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک

علی

مختاران

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

داوود

مختاری

دانشگاه تبریز

محمد حسین

مختاری

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

مهدی

مردیان

پژوهشگر آب، خاک و محیط زیست،
دانش آموخته دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علی

مرشدی

استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان
تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران

محسن

مصطفی

سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران

رئوف

مصطفی‌زاده

دانشیار/گروه منابع طبیعی، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

محمد

معتمدی راد

استادیار دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند، ایران

هادی

معماریان خلیل آباد

دانشگاه بیرجند

لیلا

ملکانی

هیات علمی دانشکده فنی مهندسی مرند مهندسی آب

محسن

ملکی

گروه منابع طبیعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

ناصر

ملکی

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ماهواره ای دانشگاه تبریز

سید علی اکبر

موسوی

بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

سونیا

مهری

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

حجت

میان آبادی

گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

فهیمه

میرچولی

دانشگاه تربیت مدرس

شهناز

میرزایی

گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

رسول

میرعباسی نجف‌آبادی

دانشگاه شهرکرد

سید حسن

میرهاشمی

دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل

داود

نامدار خجسته

گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

سید سعید

نبوی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران

علی

نصیری خیاوی

دانشگاه تربیت مدرس

حبیب

نظرنژاد

دانشگاه ارومیه

سعید

نگهبان

دانشیار دانشگاه شیراز

حمزه

نور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

سیدپدرام

نی نیوا

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده مرتع و آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

لمیا

نیسی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

محمد رضا

نیک پور

گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی

خلیل

ولیزاده کامران

دانشیار/دانشگاه تبریز

محمدعلی

هادیان امری

استادیار/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

رسول

همتی

معاون هواشناسی استان اردبیل

افشین

یوسف گمرکچی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

حجت الله

یونسی

استادیار/گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان