لیست داوران سال 1401

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک پابلون

لیلا

ابراهیمی

استادیار دانشگاه آزاد چالوس گروه جغرافیا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAA-7826-2022

مهدیه

ابراهیمی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAA-7826-2022

هدیه

احمدپری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAR-2065-2021

زهرا

احمدی

گروه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

 

اسماعیل

اسدی

استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تبریز

 

صفورا

اسدی

دانشگاه گیلان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAX-7641-2020

فریبا

اسفندیاری درآباد

گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق ادربیلی

 

سید وحید

اسلامی

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 

علیرضا

اسلامی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 

بهروز

اسماعیل پور

گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/N-9343-2015

یحیی

اسماعیل پور

گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

 

سمانه

اطمینان

شهید باهنر کرمان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ ITU-9426-2023

هادی

اعتدالی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

نرجس

اکاتی

گروه محیط زیست دانشگاه زابل

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAC-1913-2022

احسان

الوندی

فارغ التحصیل علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

مجتبی

امیری

گروه منابع طبیعی دانشگاه سمنان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKW-4689-2023

محمد بهزاد

امیری

مجتمع آموزش عالی گناباد

 

ثمین

انصاری مهابادی

پژوهشگر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

https://www.webofscience.com/wos/author/record/IAR-0672-2023

علی

آذره

دکترای تخصصی / بیابان زدایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت

 

محمود

آذری

استادیار/گروه مرنع  و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAA-9521-2020

مهدی

آسیایی

دانشجوی دکتری/دانشگاه تهران

 

محمد تقی

آوند

دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAG-6319-2019

حسین

بابازاده

گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم  و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/W-1751-2019

لیلا

بابایی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه ارومیه

 

ابوالفضل

باغبانی آرانی

دانشگاه پیام نور، آران و بیدگل

 

محبوبه

بای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

 

ام‌البنین

بذرافشان

دانشیار/ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAC-1942-2022

مهدی

بهرامی

هیئت علمی دانشگاه فسا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAH-4936-2020

مرتضی

بهزادفر

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی

 

امید

بهمنی

استادیار رشته‌ی آبیاری زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

صدیقه

پرون

مربی/گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور بندرعباس، بستک و بندرلنگه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABR-2791-2022

لاله

پرویز

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

سعیده

پرویزی

دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

جهانگیر

پرهمت

گروه هیدرولوژی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAC-2485-2022

مسعود

پورغلام آمیجی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

 

بهاره

پیرزاده

مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAM-8458-2021

نادر

پیرمرادیان

دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی،  دانشگاه گیلان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/V-4177-2018

سیدمحمد

تاج بخش

دانشگاه بیرجند

 

احسان

تقی‌زاده

دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سازمان هواشناسی کشور

 

عاطفه

جعفرپور

دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEL-2647-2022

مریم سادات

جعفرزاده

دانشگاه تهران

 

سمیه

جنت رستمی

گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABT-9610-2022

محمدرضا

جوادی

آبخیزداری،  گروه منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور ، نور ایران

 

اسفندیار

جهانتاب

گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABG-8646-2021

آرزو

جهانشیر

مدیر گروه فیزیک و علوم مهندسی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ایران

 

رقیه

جهدی

استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFB-8616-2022

جواد

چزگی

دانشگاه بیرجند

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ACF-7191-2022

خدیجه

حاجی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GLR-0083-2022

سمیه

حجابی

استادیار دانشگاه ارومیه

 

زینب

حزباوی

استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ J-4873-2019

نسرین

حسن زاده

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAT-6370-2020

مهسا

حسنپور کاشانی

استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEJ-6105-2022

علیرضا

حسینی

دکتری مخاطرات آب و هوایی، گروه آب و هواشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEE-5146-2022

علی

حقی زاده

گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه لرستان

 

جمال

حکمتی

گروه علوم باغبانی،پردیس دانشگاهی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADG-1317-2022

الهیار

خادم

دانشگاه شهرکرد

 

ذبیح الله

خانی تملیه

فارغ تحصیل دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه ارومیه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABM-0668-2022

سرور

خرم دل

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

بیژن

خلیلی مقدم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAD-6480-2022

افشین

خورسند

فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه ارومیه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AGS-5575-2022

رسول

دانشفراز

استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAH-8896-2019

علی اکبر

داودی راد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

 

علی اکبر

دماوندی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی-گروه منابع طبیعی

 

لاله

دیوبند هفشجانی

دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی  آب و محیط زیست- مهندسی محیط زیست

 

محسن

ذبیحی

شرکت آب منطقه ای گلستان

 

مصطفی

ذبیحی سیلابی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدامین

ذوالفقاری‌پور

دانش‌آموخته دکتری مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

زهره

رامک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

 

ابراهیم

رایگانی

استادیار، باستان شناسی، دانشگاه نیشابور

 

فاطمه

رجایی

استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

 

معصومه

رحیمی ده چراغی

دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAB-9248-2022

ماهرخ

رستمی

گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

 

علی

رسول زاده

دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،  پژوهشکده مدیریت آب، دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAA-7487-2021

مریم

رضا زاده

گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

نفیسه

رضاپور اندبیلی

رشته محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین)، دانشگاه ملایر، ایران

 

سهیلا

رضائی تبار

فارغ التحصیل دکتری محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریائی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.

 

الهام

رفیعی ساردوئی

استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

 

جواد

رمضانی مقدم

استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

ایمان

روستا

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
دانشگاه یزد

 

مجید

رئوف

دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

رفعت

زارع بیدکی

گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه  شهرکرد

 

سالومه

سپهری صادقیان

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

 

فریدون

سلیمانی

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش

 

مسلم

سواری

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

مجتبی

سوختانلو

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

زهرا

سهرابی زاده

دکتری گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

کاکا

شاهدی

عضو هیئت علمی،  گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری

 

زهرا

شریفی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ارومیه

 

سعید

شعبانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

 

حسین

شمخانی

دانشجوی دکتری تخصصی  فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه زنجان

 

هادی

شوکتی

گروه مهندسی آب دانشگاه تهران

 

واحدبردی

شیخ

دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

بابک

شیخ بیکلو اسلام

گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

 

عظیم

شیردلی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

 

عطااله

شیرزادی

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

 

زهرا

شیرمحمدی

دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

عارف

صابری

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

ایمان

صالح

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج

 

امین

صالح پورجم

عضو هیات علمی گروه مدیریت حوزه های آبخیز، پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

سمیرا

صدری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مهسا

صفری پور

گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران

 

سحر

صمدی خانقاه

فارغ التحصیل دکتری علوم و مهندسی مرتع دانشگاه محقق اردبیلی

 

سعید

صمدیان فرد

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 

محمد حسین

صیادی

دانشگاه بیرجند

 

طیبه

طباطبایی

گروه محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

 

سید حسن

طباطبائی

گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

 

فریبرز

عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/N-4816-2019

معصومه

عباسی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

سکینه

عبدی

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

 

مینا

عزیزی

گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

جوانشیر

عزیزی مبصر

گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

 

ابراهیم

عسگری

دانشگاه یزد

 

سید علی اکبر

عظیمی درفولی

موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

 

محمد ابراهیم

عفیفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

 

نازیلا

علائی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه ارومیه

 

پریسا

علمداری

گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-5349-2019

حمزه علی

علیزاده

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

 

توحید

علیقلی نیا

دکترای تخصصی -کارشناس منطقه ای پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران - فارغ التحصیل دکترای دانشگاه گرگان- هیئت علمی و مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABA-8329-2022

سعید

علیمحمدی

استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

 

حیدر

غفاری

گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAG-9750-2021

صدیقه

غفاری

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران

 

محمد

فاریابی

استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAC-4523-2022

امان اله

فتح نیا

گروه جغرافیا دانشگاه رازی کرمانشاه

 

مریم

فراهانی

استادیار/ گروه محیط زیست، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAR-7024-2021

اشکان

فرخ نیا

فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس

 

سلیم

فرزانه

گروه مهندسی ژنتیک گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی

 

محمد

فشائی

علوم و مهندسی آب، کشاورزی، فردوسی، مشهد، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEV-9064-2022

ائلناز

قابل نظام

دانشگاه محقق اردبیلی

 

فرهاد

قاسمی آقباش

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

 

هدی

قاسمیه

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

 

محمد جواد

قانعی بافقی

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

 

علی

قدمی فیروزآبادی

دانشیار پژوهش  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.

https://www.webofscience.com/wos/author/record/IZE-2111-2023

محمد علی

قربانی

استاد/مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZL-7158-2022

حجت

قربانی واقعی

گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، استان گلستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABG-8929-2021

سودابه

قره محمودلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

الهام

قنبری عدیوی

استادیار/گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد. شهرکرد ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAZ-1762-2021

محمد حسین

قویمی پناه

دانشجوی دانشگاه تهران

 

مرتضی

قیصوری

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران

 

زینب

کریمی

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه یزد

 

مهین

کله هوئی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAB-3880-2022

محمد

کمانگر

دانشگاه زنجان

 

محبوبه

کیانی هرچگانی

دانشگاه یزد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/A-8728-2018

حسین

گرگینی شبانکاره

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

آزاده

گوهردوست

کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

الهام

مبارک حسن

استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

علیرضا

متولی

دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه  تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADM-1612-2022

مهدی

محمد مهدی زاده

دانشیار فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

 

مریم

محمدرضایی

گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

 

شاهین

محمدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFW-1299-2022

مجتبی

محمدی

استادیار گروه مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان

 

علی‌اکبر

محمدی‌فر

دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان و نماینده دانشجویی انجمن آبخیزداری

 

حسن

محمودزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

محمدامین

مداح

گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی  آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

فرشته

مدرسی

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی

مرشدی

استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان
تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-8678-2017

ابوالفضل

مساعدی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/T-3729-2017

محسن

مصطفی

سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEC-0509-2022

رئوف

مصطفی‌زاده

دانشیار/گروه منابع طبیعی، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/E-5783-2015

جواد

معتمدی

هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

 

ادریس

معروفی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-3298-2019

مهدی

معمری

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABF-7521-2021

اسحاق

مقبلی

دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهدی

ملک پور

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی آب، تهران، ایران.

 

ناصر

ملکی

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ماهواره ای دانشگاه تبریز

 

حسین

منتصری

استادیار گروه مهندسی عمران،مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه یاسوج

 

سید علی اکبر

موسوی

بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/W-6286-2018

جواد

مومنی دمنه

دانشگاه هرمزگان- دانشکده منابع طبیعی

 

بهروز

مهدی نژادیانی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAL-1310-2021

فرهاد

میثاقی

هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

 

فهیمه

میرچولی

دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/

ABD-9520-2021

احسان

میرزانیا

گروه علوم و مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز،ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GMW-7827-2022

شهناز

میرزایی

گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEL-2940-2022

امیر

میرزایی موسیوند

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

 

ایوب

میرزائی حسنلو

گروه منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

 

سید حسن

میرهاشمی

دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADG-0188-2022

علی

نصیری خیاوی

دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HLH-0509-2023

حبیب

نظرنژاد

دانشگاه ارومیه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GQI-4432-2022

رستا

نظری

دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین

 

محمد

نعمتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مریم

نعیمی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

حمزه

نور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-5042-2017

رضا

نوروزی

دانش آموخته دکترای تخصصی سازه های آبی- دانشگاه تبریز

 

سمیرا

نوری

دانش آموخته مقطع دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

سیدپدرام

نی نیوا

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده مرتع و آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HRD-8921-2023

محمد رضا

نیک پور

گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAE-3939-2022

مهرداد

هادی پور

دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

 

محمدعلی

هادیان امری

استادیار/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

 

حسن

یگانه

عضو هیأت علمی گروه مدیریت مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

اشکان

یوسفی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان