لیست داوران سال 1402

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

میلاد

ابراهیمی

فارغ التحصیل دکتری علوم و مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

هدیه

احمدپری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

فریبرز

احمدزاده کلیبر

گروه علوم و مهندسی آب، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

اسماعیل

اسدی

استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تبریز

صفورا

اسدی

دانشگاه گیلان

سمانه

اطمینان

شهید باهنر کرمان

مجتبی

امیری

گروه منابع طبیعی دانشگاه سمنان

ثمین

انصاری مهابادی

پژوهشگر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

صدیقه

انوری

استادیار گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

ام‌البنین

بذرافشان

دانشیار/ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

امید

بهمنی

استادیار رشته‌ی آبیاری زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

لاله

پرویز

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مسعود

پورغلام آمیجی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

نادر

پیرمرادیان

دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی،  دانشگاه گیلان

آرش

تافته

استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

احسان

تقی‌زاده

دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سازمان هواشناسی کشور

عاطفه

جعفرپور

دانشگاه تربیت مدرس

مریم سادات

جعفرزاده

دانشگاه تهران

رقیه

جهدی

استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

زینب

حزباوی

استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

مهسا

حسنپور کاشانی

استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

سکینه

خان سالاری

استادیار پژوهشگاه علوم جوی

افشین

خورسند

فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه ارومیه

الهام

رفیعی ساردوئی

استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

سید مسعود

سلیمان پور

بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

مهدی

سلیمانی مطلق

مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

مسعود

شاکرمی

استادیار/گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه لرستان

حسین

شمخانی

دانشجوی دکتری تخصصی  فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه زنجان

عطااله

شیرزادی

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

سمیرا

صدری

دانشگاه شهید چمران اهواز

سحر

صمدی خانقاه

فارغ التحصیل دکتری علوم و مهندسی مرتع دانشگاه محقق اردبیلی

سعید

صمدیان فرد

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

عاطفه

صیادی شهرکی

دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

فریبرز

عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

جوانشیر

عزیزی مبصر

گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

ابراهیم

عسگری

دانشگاه یزد

نازیلا

علائی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه ارومیه

پریسا

علمداری

گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجان

توحید

علیقلی نیا

دکترای تخصصی -کارشناس منطقه ای پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران - فارغ التحصیل دکترای دانشگاه گرگان- هیئت علمی و مدرس

معصومه

فراستی

گروه مهندسی آب دانشگاه گنبد کاووس

بهمن

فرهادی بانسوله

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

ائلناز

قابل نظام

دانشگاه محقق اردبیلی

محمد علی

قربانی

استاد/مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

سودابه

قره محمودلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمد حسین

قلی زاده

گروه آب و هواشناسی دانشگاه کردستان

الهام

قنبری عدیوی

استادیار/گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد. شهرکرد ایران

مرتضی

قیصوری

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران

محمد

کاظمی

دانشگاه هرمزگان

محمد

کمانگر

دانشگاه زنجان

الهام

مبارک حسن

استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مریم

محمدرضایی

گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

مجتبی

محمدی

استادیار گروه مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان

شاهین

محمدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

نوازله

مرادی

گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

علی

مرشدی

استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان
تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران

رئوف

مصطفی‌زاده

دانشیار/گروه منابع طبیعی، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

ادریس

معروفی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مهدی

معمری

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی

سید علی اکبر

موسوی

بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

احسان

میرزانیا

گروه علوم و مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز،ایران

علی

نصیری خیاوی

دانشگاه تربیت مدرس

حبیب

نظرنژاد

دانشگاه ارومیه

آذین

نوروزی

کارشناسی ارشد-گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران

رضا

نوروزی

دانش آموخته دکترای تخصصی سازه های آبی- دانشگاه تبریز