داوران

توجه:

نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی مفتخر است که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در داوری مقالات پژوهشی با این نشریه همکاری می‌نمایند. هیئت تحریریه نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقاله‌های ارسال‌شده به این نشریه، کمال تشکر  و قدردانی را دارد و  مقالات ارسالی توسط داوران محترم به این نشریه را در اولویت نوبت چاپ قرار خواهد داد.