داوران

توجه :

نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی مفتخر است که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در داوری مقالات پژوهشی با این نشریه همکاری می‌نمایند. هیئت تحریریه نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقاله‌های ارسال‌شده به این نشریه، کمال تشکر  و قدردانی را دارد و  مقالات ارسالی توسط داوران محترم به این نشریه را در اولویت نوبت چاپ قرار خواهد داد.

 

لیست داوران:

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
لیلا ابراهیمی ژئومورفولوژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار دانشگاه آزاد چالوس گروه جغرافیا
مهدیه ابراهیمی علوم و مهندسی مرتع دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل
زهرا احمدی اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
هدیه احمدپری آبیاری و زهکشی، مهندسی محیط زیست دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمود آذری استادیار/گروه مرنع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
علی آذره بیابان زدایی دکترای تخصصی / بیابان زدایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت
مهدی آسیایی آب و هواشناسی دانشجوی دکتری/دانشگاه تهران
اسماعیل اسدی مهندسی منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
صفورا اسدی فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه گیلان
فریبا اسفندیاری درآباد ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق ادربیلی
سید وحید اسلامی حاصلخیزی خاک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
علیرضا اسلامی علوم و مهندسی آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
بهروز اسماعیل پور علوم و مهندسی باغبانی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
یحیی اسماعیل پور علوم و مهندسی مرتع گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
اباذر اسمعلی عوری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
نیلوفر اشک تراب اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سمانه اطمینان علوم و مهندسی خاک شهید باهنر کرمان
هادی اعتدالی آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی
نیر آقابیگی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ارومیه
نرجس اکاتی مهندسی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه زابل
الهه اکبری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری سنجش از دور، دانشگاه حکیم سبزواری
مهری اکبری آب و هواشناسی دانشیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی
مجتبی اکرم آبیاری و زهکشی مهندس، محقق و کارشناس خبره و بازنشسته
احسان الوندی علوم و مهندسی آبخیزداری فارغ التحصیل علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سمیه ایمانی امیرآباد مهندسی محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست-منابع آب، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
کمال امیدوار آب و هواشناسی استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد
مجتبی امیری جنگل داری و اقتصاد جنگل، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل گروه منابع طبیعی دانشگاه سمنان
محمد بهزاد امیری آبیاری و زهکشی مجتمع آموزش عالی گناباد
ثمین انصاری مهابادی مهندسی منابع آب پژوهشگر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
محمد تقی آوند علوم و مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران
محبوبه بای علوم و مهندسی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
لیلا بابایی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه ارومیه
محبوب بابایی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
حسین بابازاده آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالفضل باغبانی آرانی هواشناسی کشاورزی دانشگاه پیام نور، آران و بیدگل
حسین بانژاد آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
بهرام بختیاری آب و هواشناسی دانشیار بخش مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
ام‌البنین بذرافشان علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
مهدی بشیری
مهدی بهرامی آبیاری و زهکشی هیئت علمی دانشگاه فسا
مرتضی بهزادفر علوم و مهندسی آبخیزداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی
امید بهمنی آبیاری و زهکشی استادیار رشته‌ی آبیاری زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
شهلا پایمزد مهندسی منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
بهاره پیرزاده سازه های آبی مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
نادر پیرمرادیان آبیاری و زهکشی دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
جهانگیر پرهمت علوم و مهندسی آب گروه هیدرولوژی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
لاله پرویز علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سعیده پرویزی آبیاری و زهکشی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
صدیقه پرون اقتصاد کشاورزی مربی/گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور بندرعباس، بستک و بندرلنگه
مسعود پورغلام آمیجی آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آب دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
سمانه پورمحمدی کارشناس ارشد پژوهشی
سیدمحمد تاج بخش ژئومورفولوژی، علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه بیرجند
احسان تقی‌زاده آب و هواشناسی دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران سازمان هواشناسی کشور
عبدالرسول تلوری علوم و مهندسی آب، مهندسی منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همچنین دانشگاه ازادواحد تهران شمال
عاطفه جعفرپور فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه تربیت مدرس
مریم سادات جعفرزاده آبهای زیرزمینی دانشگاه تهران
محمد جلینی آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جواد جمال آبادی دکتری ژئومورفولوژی - دانشگاه حکیم سبزواری
سمیه جنت رستمی آبهای زیرزمینی گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
اسفندیار جهانتاب علوم و مهندسی مرتع گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا
منصور جهان تیغ بیابان زدایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
آرزو جهانشیر اقلیم شناسی مدیر گروه فیزیک و علوم مهندسی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ایران
رقیه جهدی جنگل داری و اقتصاد جنگل استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا جوادی علوم و مهندسی آبخیزداری آبخیزداری، گروه منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور ، نور ایران
جواد چزگی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه بیرجند
بهرام چوبین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
خدیجه حاجی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
سمیه حجابی علوم و مهندسی آب استادیار دانشگاه ارومیه
زینب حزباوی علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا حسینی دکتری مخاطرات آب و هوایی، گروه آب و هواشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مهسا حسنپور کاشانی مهندسی منابع آب، هیدروانفورماتیک استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
نسرین حسن زاده مهندسی محیط زیست عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
نبی اله حسینی شهپریان سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تبریز
بهزاد حصاری علوم و مهندسی آب استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
علی حقی زاده علوم و مهندسی آبخیزداری گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه لرستان
جمال حکمتی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، علوم و مهندسی باغبانی گروه علوم باغبانی،پردیس دانشگاهی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
الهیار خادم علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهرکرد
ذبیح الله خانی تملیه مهندسی منابع آب فارغ تحصیل دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه ارومیه
حسین خیرفام علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
سرور خرم دل هواشناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
بیژن خلیلی مقدم فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
افشین خورسند آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آب فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه ارومیه
فرید دادجو گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
رسول دانشفراز سازه های آبی، مهندسی رودخانه استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
علی اکبر داودی راد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مسعود داوری فیزیک و حفاظت خاک گروه خاکشناسی دانشگاه کردستان
علی اکبر دماوندی بیابان زدایی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی-گروه منابع طبیعی
حسین دهقانی سانیج آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
لاله دیوبند هفشجانی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست- مهندسی محیط زیست
محمدعلی ذاکری علوم و مهندسی آبخیزداری فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
محمد ذاکرمشفق هیدروانفورماتیک استادیار دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول.
محسن ذبیحی علوم و مهندسی آبخیزداری شرکت آب منطقه ای گلستان
مصطفی ذبیحی سیلابی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
محمدامین ذوالفقاری‌پور مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب دانش‌آموخته دکتری مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم رایگانی استادیار، باستان شناسی، دانشگاه نیشابور
بهزاد رایگانی مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست استان البرز
زهره رامک علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
فاطمه رجایی مهندسی محیط زیست استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
معصومه رحیمی ده چراغی علوم و مهندسی مرتع دانشگاه تهران
ماهرخ رستمی علوم و مهندسی باغبانی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
علی رسول زاده آبیاری و زهکشی، آبهای زیرزمینی دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکده مدیریت آب، دانشگاه محقق اردبیلی
نفیسه رضاپور اندبیلی مهندسی محیط زیست رشته محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین)، دانشگاه ملایر، ایران
مریم رضا زاده آب و هواشناسی گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
سهیلا رضائی تبار فارغ التحصیل دکتری محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریائی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.
الهام رفیعی ساردوئی علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه جیرفت
جواد رمضانی مقدم آبیاری و زهکشی استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
ایمان روستا سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه یزد
غلامرضا روشن دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه گلستان
کوهزاد رئیس پور آب و هواشناسی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا
مجید رئوف آبیاری و زهکشی دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالرسول زارعی بیابان زدایی دانشگاه فسا
رفعت زارع بیدکی علوم و مهندسی آب گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
اصغر زارع چاهوکی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران
میثم سالاری جزی مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سالومه سپهری صادقیان آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج
میلاد سلطانی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فریدون سلیمانی علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش
سید مسعود سلیمان پور علوم و مهندسی آبخیزداری بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
زهرا سهرابی زاده بیابان زدایی دکتری گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
مسلم سواری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجتبی سوختانلو علوم و مهندسی آب، مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
صمد شادفر ژئومورفولوژی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
کاکا شاهدی علوم و مهندسی آبخیزداری عضو هیئت علمی، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری
محمد علی شاهرخ نیا آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
صیاد شیخ مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
واحدبردی شیخ علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بابک شیخ بیکلو اسلام گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
عظیم شیردلی آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
عطااله شیرزادی علوم و مهندسی آبخیزداری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
احسان شریفی آب و هواشناسی مرکز تحقیقات علوم زمین‌ آلمان
زهرا شریفی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ارومیه
زهرا شیرمحمدی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید شعبانی جنگل داری و اقتصاد جنگل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
حسین شمخانی فیزیک و حفاظت خاک دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه زنجان
هادی شوکتی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
عارف صابری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد حسین صیادی مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند
نیما صادقیان پیرمحله دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
ایمان صالح علوم و مهندسی آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج
امین صالح پورجم عضو هیات علمی گروه مدیریت حوزه های آبخیز، پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
سمیرا صدری علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا صفایی راد آب و هواشناسی FNRS researcher, Department of Geology, University of Liège, Belgium
مهسا صفری پور مهندسی محیط زیست گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران
مهتاب صفری شاد علوم و مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید صمدیان فرد آبیاری و زهکشی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سحر صمدی خانقاه علوم و مهندسی مرتع فارغ التحصیل دکتری علوم و مهندسی مرتع دانشگاه محقق اردبیلی
کمال طاهری هیدروژئولوژی رییس تحقیقات آب زیرزمینی آب شرکت منطقه ای کرمانشاه
طیبه طباطبایی مهندسی محیط زیست گروه محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
سید حسن طباطبائی آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
سید جواد طباطبائی یزدی انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
جواد ظهیری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فریبرز عباسی آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
معصومه عباسی علوم و مهندسی مرتع دانشگاه محقق اردبیلی
سکینه عبدی آبیاری و زهکشی استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
الهام عزیزی علوم و مهندسی آبخیزداری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی
مینا عزیزی علوم و مهندسی مرتع گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر عزیزیان علوم و مهندسی آب گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
جوانشیر عزیزی مبصر آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
ابراهیم عسگری فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه یزد
سید علی اکبر عظیمی درفولی اقتصاد کشاورزی موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
محمد ابراهیم عفیفی ژئومورفولوژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
ندا علی احمدی دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیستی و کشاورزی پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهره علی اکبری مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
نازیلا علائی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه ارومیه
احمد علیزاده آب و هواشناسی دانشجوی دکتری آب وهواشناسی کشاورزی، گروه پژوهشی علوم محیطی انگور، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر
حمزه علی علیزاده آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
توحید علیقلی نیا علوم و مهندسی آب دکترای تخصصی -کارشناس منطقه ای پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران - فارغ التحصیل دکترای دانشگاه گرگان- هیئت علمی و مدرس
سعید علیمحمدی مهندسی محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
پریسا علمداری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها، علوم و مهندسی خاک گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجان
غلامرضا عندلیب مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
حیدر غفاری فرسایش و حفاظت خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صدیقه غفاری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران
محمد فاریابی هیدروژئولوژی استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.
ابوالحسن فتح آبادی علوم و مهندسی آبخیزداری گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
امان اله فتح نیا اقلیم شناسی گروه جغرافیا دانشگاه رازی کرمانشاه
مریم فراهانی مهندسی محیط زیست استادیار/ گروه محیط زیست، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
اشکان فرخ نیا علوم و مهندسی آب فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
سلیم فرزانه هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی ژنتیک گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد فشائی هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب، کشاورزی، فردوسی، مشهد، ایران
ائلناز قابل نظام علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
فرهاد قاسمی آقباش جنگل داری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
هدی قاسمیه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
محمد جواد قانعی بافقی بیابان زدایی استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
مرضیه قدسی ژئومورفولوژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی قدمی فیروزآبادی آبیاری و زهکشی، اقتصاد کشاورزی دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
محمد علی قربانی مهندسی منابع آب استاد/مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
حجت قربانی واقعی گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، استان گلستان
سودابه قره محمودلی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتضی قیصوری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران
الهام قنبری عدیوی سازه های آبی استادیار/گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد. شهرکرد ایران
محمد حسین قویمی پناه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دانشگاه تهران
محبوبه کیانی هرچگانی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد
زینب کریمی علوم و مهندسی آبخیزداری پژوهشگر پسادکتری دانشگاه یزد
مهین کله هوئی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
محمد کمانگر آب و هواشناسی دانشگاه زنجان
حسن یگانه علوم و مهندسی مرتع عضو هیأت علمی گروه مدیریت مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مایسا گرگانی مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین گرگینی شبانکاره هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود گودرزی آب و هواشناسی عضو هیات علمی گروه خشکسالی و تغییراقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
آزاده گوهردوست علوم و مهندسی آبخیزداری کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
جعفر مامی زاده جعفر مامی زاده، گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
حجت میان آبادی مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
الهام مبارک حسن آب و هواشناسی استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا متولی علوم و مهندسی آبخیزداری دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد میثاقی علوم و مهندسی آب هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدرضا محبوب فر دانش آموخته دکتری جغرافیا، دانشگاه اصفهان
شاهین محمدی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی محمدی علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار گروه مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان
مریم محمدرضایی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری، مهندسی آبخیزداری، حفاظت آب و خاک.
علی‌اکبر محمدی‌فر علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان و نماینده دانشجویی انجمن آبخیزداری
مهدی محمدی قلعه‌نی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک
مهدی محمد مهدی زاده آب و هواشناسی دانشیار فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
حسن محمودزاده سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
داوود مختاری دانشگاه تبریز
محمد حسین مختاری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
علی مختاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدامین مداح مهندسی منابع آب گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
فرشته مدرسی علوم و مهندسی آب استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فهیمه میرچولی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
مهدی مردیان پژوهشگر آب، خاک و محیط زیست، دانش آموخته دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شهناز میرزایی علوم و مهندسی آبخیزداری گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
امیر میرزایی موسیوند علوم و مهندسی مرتع استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
احسان میرزانیا علوم و مهندسی آب گروه علوم و مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز،ایران
ایوب میرزائی حسنلو آب و هواشناسی، علوم و مهندسی آبخیزداری گروه منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
علی مرشدی فیزیک و حفاظت خاک استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران
رسول میرعباسی نجف‌آبادی دانشگاه شهرکرد
سید حسن میرهاشمی دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل
ابوالفضل مساعدی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن مصطفی جنگل داری و اقتصاد جنگل سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران
رئوف مصطفی‌زاده علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/گروه منابع طبیعی، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
جواد معتمدی هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
محمد معتمدی راد ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند، ایران
ادریس معروفی نیا علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
هادی معماریان خلیل آباد دانشگاه بیرجند
مهدی معمری علوم و مهندسی مرتع گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی
اسحاق مقبلی هواشناسی کشاورزی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محسن ملکی گروه منابع طبیعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
ناصر ملکی آب و هواشناسی دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ماهواره ای دانشگاه تبریز
لیلا ملکانی هیات علمی دانشکده فنی مهندسی مرند مهندسی آب
مهدی ملک پور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی آب، تهران، ایران.
حسین منتصری مهندسی منابع آب استادیار گروه مهندسی عمران،مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه یاسوج
بهروز مهدی نژادیانی آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سونیا مهری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر موسوی فیزیک و حفاظت خاک بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
جواد مومنی دمنه بیابان زدایی دانشگاه هرمزگان- دانشکده منابع طبیعی
محمد حسن نادری علوم و مهندسی آب، مهندسی رودخانه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب و پژوهشگر مدل‌سازی اکوهیدرولیکی زیستگاه ماهیان رودخانه، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم
داود نامدار خجسته فرسایش و حفاظت خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سید سعید نبوی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران
لمیا نیسی آبیاری و زهکشی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
علی نصیری خیاوی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
رستا نظری دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
حبیب نظرنژاد علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه ارومیه
مریم نعیمی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد نعمتی مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا نیک پور سازه های آبی، علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
سعید نگهبان ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه شیراز
سیدپدرام نی نیوا دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده مرتع و آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمزه نور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سمیرا نوری هواشناسی کشاورزی دانش آموخته مقطع دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
آذین نوروزی فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد-گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
رضا نوروزی سازه های آبی دانش آموخته دکترای تخصصی سازه های آبی- دانشگاه تبریز
محمدعلی هادیان امری علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهرداد هادی پور مهندسی محیط زیست دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی
رسول همتی آب و هواشناسی معاون هواشناسی استان اردبیل
اشکان یوسفی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محسن یوسفی علوم و مهندسی آبخیزداری کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
افشین یوسف گمرکچی سازه های آبی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
خلیل ولیزاده کامران سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشیار/دانشگاه تبریز
حجت الله یونسی سازه های آبی استادیار/گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان