موضوعات = سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
مروری بر شاخص‌های پوشش گیاهی سنجش از دور در ارزیابی پوشش اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12207.1212

فاضل امیری