موضوعات = سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12726.1276

جواد مومنی دمنه؛ سیدمحمد تاج بخش؛ جلیل احمدی؛ علی اکبر صفدری


تحلیل و پیش‌بینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13021.1295

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ فهیمه میرچولی


ارزیابی داده های بارش ماهواره محور PDIR-Now در استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13436.1337

فرنوش صنیع ثالث؛ هدی قاسمیه؛ سعید سلطانی؛ رضا جعفری