موضوعات = آب و هواشناسی
پیش بینی رواناب به کمک روش های آماری ، هوش مصنوعی و مدل‌های هواشناسی ( مطالعه موردی سد امیرکبیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12217.1210

سمانه پورمحمدی؛ صدیقه انوری


اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12563.1252

نیلوفر محمدی؛ زهرا حجازی زاده


آشکارسازی الگوهای پویای بارش‌های سنگین مولد سیلاب در استان لرستان بر اساس سامانه های همدیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12695.1265

ابراهیم بیرانوند؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی؛ مرتضی خداقلی


ارزیابی روابط بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رگرسیون و خوشه‏بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کستلوترانو ایتالیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12941.1289

وفا محمودی نژاد؛ افشین هنربخش؛ خدایار عبدالهی؛ ماریو دیکارو


تجزیه و تحلیل ویژگی‌های خشکسالی با استفاده از روش مفصل و ترکیب الگوریتم های محاسبات نرم)موردی مطالعاتی: ایستگاه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13351.1329

حامد کیافر؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی؛ علی صارمی


اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر حدی بارش و دما با استفاده از سناریوهای SSP (مطالعه موردی: استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22098/mmws.2024.14691.1425

پارسا حقیقی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ ابوالفتح مرادی


ارزیابی محصولات بارش ماهواره‌ای جهت برآورد رخدادهای بارشی سنگین در نوار ساحلی دریای خزر

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 107-122

10.22098/mmws.2022.11147.1102

سجاد محمودی بابلان؛ سعید نسترنی عموقین؛ علی رسول زاده