موضوعات = فرسایش و حفاظت خاک
تاثیر پوشش گیاه یونجه بر رواناب تولیدی در مقیاس کرت‌های فرسایشی با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ ساز‎‎ باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12800.1278

زینب حاجی زاده؛ ابراهیم امیدوار؛ هدی قاسمیه


ارزیابی کارآمدی سه مدل داده‌کاوی در پهنه بندی مناطق حساس به رخداد آبکند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست سد بوستان، استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13511.1343

ثریا یعقوبی؛ محسن حسینعلی زاده؛ چوقی بایرام کمکی؛ علی نجفی نژاد؛ حمیدرضا پورقاسمی


بررسی و تحلیل اثرهای تغییرات اقلیمی بر مقدار رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزة آبخیز فریزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22098/mmws.2023.13722.1361

علی گلکاریان؛ الهه شیخ رودی؛ آذر زرین؛ علیرضا راشکی


شناسایی عوامل موثر و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22098/mmws.2024.14799.1436

محمدرضا مهرپویا؛ محمد حسین قویمی پناه


ارزیابی عملکرد شاخص‌های پیوستگی رسوب و ظرفیت انتقال رسوب در تحلیل مکانی الگوی شار رسوب حوزة آبخیز نی‌ریز استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.22098/mmws.2024.15007.1454

سید مسعود سلیمان پور؛ امید رحمتی؛ محمود عرب خدری؛ جان تیفن باچر


ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 93-106

10.22098/mmws.2022.11617.1151

علیرضا همتی دایو؛ آرش زارع گاریزی؛ واحدبردی شیخ؛ علی محمدیان بهبهانی