کلیدواژه‌ها = بهره‌وری
تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهرهوری اقتصادی الگوی کشت

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 196-211

10.22098/mmws.2022.11764.1166

مجید خزایی؛ ایمان صالح؛ محمدرضا چاکرالحسینی؛ محسن فرزین


بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 296-307

10.22098/mmws.2023.11989.1194

آرش تافته؛ شهریار صفرپور؛ ام لیلا رشیدی؛ علی عبدزادگوهری