موضوعات = حاصلخیزی خاک
تأثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 108-119

10.22098/mmws.2022.11540.1139

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ شهرام امیدواری؛ صمد عبدی


تأثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک‌های آهکی با بافت مختلف

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 212-224

10.22098/mmws.2022.11886.1185

سید مصطفی عمادی بالادهی؛ فردین صادق‌زاده؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی