دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-82 

پژوهشی

شناسایی و اولویت‌بندی گیاهان به‌منظور حفاظت و تثبیت مارن‌ها (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز تنگ‌سرخ استان فارس)

صفحه 1-13

10.22098/mmws.2021.9336.1036

سید مسعود سلیمان پور؛ احمد حاتمی؛ غلامرضا قهاری؛ حمید حسینی مرندی؛ حجت اله کشاورزی


چالش‌ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی

صفحه 48-56

10.22098/mmws.2021.9436.1044

یاسر قاسمی آریان؛ سیدجعفر سیداخلاقی؛ اصغر فرج اللهی؛ محمد فیاض؛ مجتبی گنجعلی