دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-79 
پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد

صفحه 25-37

10.22098/mmws.2021.9197.1026

حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی