دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-74 

فنی و ترویجی

معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری

صفحه 60-74

10.22098/mmws.2021.9231.1028

شادی جلیلیان؛ سید پدرام نی نیوا؛ شبنم جلیلیان