دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-80 
عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث

صفحه 13-23

10.22098/mmws.2021.1175

فاطمه سعادت پور؛ مجید شریفی پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی حیدر نصرالهی؛ مهری سعیدی نیا


پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی

صفحه 53-66

10.22098/mmws.2021.1181

سروه داروند؛ هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ حسن خسروی