کلیدواژه‌ها = Precipitation
ارزیابی داده های بارش ماهواره محور PDIR-Now در استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13436.1337

فرنوش صنیع ثالث؛ هدی قاسمیه؛ سعید سلطانی؛ رضا جعفری


بررسی و تحلیل اثرهای تغییرات اقلیمی بر مقدار رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزة آبخیز فریزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22098/mmws.2023.13722.1361

علی گلکاریان؛ الهه شیخ رودی؛ آذر زرین؛ علیرضا راشکی