نویسنده = ابوالفتح مرادی
اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر حدی بارش و دما با استفاده از سناریوهای SSP (مطالعه موردی: استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22098/mmws.2024.14691.1425

پارسا حقیقی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ ابوالفتح مرادی