نویسنده = علی اکبر شکوهیان
اثر ریزموجودات مفید بر میزان عناصر برگ و ریشه پایه‌های بادام در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22098/mmws.2022.11694.1157

علی اکبر شکوهیان؛ الناز حاتمی؛ معصومه جعفری


مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12384.1237

معصومه جعفری؛ علی اکبر شکوهیان؛ علی اصغری