موضوعات = علوم و مهندسی باغبانی
مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 314-325

10.22098/mmws.2023.12384.1237

معصومه جعفری؛ علی اکبر شکوهیان؛ علی اصغری