موضوعات = اقلیم شناسی
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه‌بندی اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12755.1271

پویا اللهویردی پور؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی


ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13062.1300

رضا وثوقی؛ مهریار علی محمدی؛ ارسلان قلی نژاد؛ حمزه علی کاویانی


ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی زمان حال و پیش‌نگری آن در آینده در حوزه آبخیز تجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13352.1330

محمد تقی آوند؛ حمیدرضا مرادی؛ زینب حزباوی